لینگومن

آموزش لغات انگلیسی

کلمات مشابه در انگلیسی با معانی متفاوت و ترجمه فارسی | Confusing Words in English

کلمات مشابه انگلیسی با معانی متفاوت و ترجمه فارسی | Confusing Words in English

در مطلب حاضر، به بعضی از کلمات مشابه انگلیسی با معنی متفاوت در این زبان می پردازیم. این کلمات در…