قید زمان در آلمانی؛ توضیح کامل + فیلم آموزشی

قید زمان در آلمانی؛ توضیح کامل + فیلم آموزشی

در این مطلب به موضوع قید زمان در آلمانی می پردازیم. همانطور که می دانیم، در هر زبانی انواع قیدها وجود دارند مانند قید حالت، قید مکان، قید زمان و … . در زبان آلمانی نیز قیود مختلفی وجود دارد که قید زمانی یکی از مهمترین ها به شمار می رود. در ادامه بیشتر با قید زمان و انواع آن در زبان آلمانی آشنا می شویم.

قید زمان در آلمانی

قید زمان چیست؟

قید زمان اطلاعاتی را در زمینه رویدادهای زمانی ارائه می دهد. شما می توانید اطلاعاتی مربوط به یک نقطه زمانی در یک دوره، یک دوره از زمان، تکرار زمانی، فرکانس زمانی، و غیره دریافت کنید.

در زیر قیدهای زمان در زبان آلمانی تقدیم می شود:

die Sekunde (Sekunden)

ثانیه (ثانیه ها)

die Minute (Minuten)

دقیقه (دقایق)

die Stunde (Stunden)

ساعت (ساعات)

der Tag (Tage)

روز (روزها)

der Monat (Monate)

ماه (ماه ها)

das Jahr (Jahre)

سال (سالها)

derTag

روز

tagsüber !

در طی روز، در طول روز

vorgestern

پری روز

gestern

دیروز

heute

امروز

morgen

فردا

ubermorgen

پس فردا

die Tageszeit

وقت روز

ca. 8–10 Uhr

تقریبا ساعت ۸ تا ۱۰

der Morgen

صبح

morgens

صبح ها

ca. 10–12 Uhr

تقریبا ساعت ۱۰ تا ۱۲

der Vormittag

قبل از ظهر

  لیست افعال ترکی استانبولی PDF (150 فعل پرکاربرد با معنی و فیلم آموزشی)

vormittags

قبل از ظهرها

ca. 12–14 Uhr

تقریبا ساعت ۱۲ تا ۱۴

der Mittag

ظهر

mittags

ظهرها

ca. 14–18 Uhr

تقریبا ساعت ۱۴ تا ۱۸

der Nachmittag

بعد از ظهر

nachmittags

بعد از ظهر ها

ca. 18–22 Uhr

تقریبا ساعت ۱۸ تا ۲۲

der Abend

غروب

abends

غروب ها

ab ca. 22 Uhr

تقریبا از ساعت ۲۲ شب

die Nacht

شب

nachts

شب ها

در اینجا چند فیلم آموزشی برای یادگیری قیدهای زمان در زبان آلمانی تقدیم حضورتان می شود.

فیلم آموزش قیدهای زمان در زبان آلمانی (بخش 1)

فیلم آموزش قیدهای زمان در زبان آلمانی (بخش 2)

فیلم آموزش قید زمان در آلمانی (بخش 3)

فیلم آموزش قید زمان در آلمانی (بخش 4)

فیلم آموزش قید زمان در آلمانی (بخش 5)

ادامه مطلب