سوالات Yes No Questions در زبان انگلیسی + مثال های کاربردی

سوالات Yes No Questions در زبان انگلیسی + مثال های کاربردی

سوالات Yes No Questions در زبان انگلیسی عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. در این پست قصد داریم این نوع سوالات را با مثال های کاربردی خدمت شما زبان آموزان گرامی تقدیم کنیم. پس با ما همراه باشید.

سوالات Yes No Questions در زبان انگلیسی

سوال ها در انگلیسی انواع مختلفی دارند؛ سولات تگ کوئسشن Yes-no-questions, Wh-questions, Tag-questions و غیره. در این پست قصد داریم به سوالات Yes-no بپردازیم. سوالات Yes-no با جواب های کوتاه آره یا نه جواب داده می شوند، به این نوع سوالات closed questions نیز گفته می شود.

سوالات Yes-no حتما باید با یکی از افعال کمکی (auxiliary verbs) be, do, have و یا افعال مدال (modal auxiliary verbs) شروع شوند. لیست کلیه این افعال در جداول زیر آمده است:

amBe
is
are
was
were
hasHave
have
had
doesDo
do
did

افعال کمکی مدال (modal auxiliary verbs)

can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would

به چند مثال توجه کنید:

Do you want to watch TV?

آیا می خواهی تلوزیون تماشا کنی؟

Does she want to play tennis?

آیا او می خواهد تنیس بازی کند؟

Are you tired?

آیا خسته ای؟

Can Sarah speak English?

آیا سارا می تواند انگلیسی صحبت کنی؟

نحوه جواب دادن به سوالات Yes No Questions در انگلیسی

این نوع سوالات را می توان به چند شکل متفاوت پاسخ داد که یکی از رایج ترین آنها فقط استفاده از yes و no می باشد:

Are you hungry?

Yes.

آیا گرسنه هستی؟

آره.

Do you need more cheese?

No.

آیا پنیر بیشتری می خواهی؟

نه.

یکی دیگر از روش های رایج پاسخ دادن به این سوالات که در موقعیت های رسمی بسیار کاربردی است این است که بعد از yes یا no به ترتیب از یک ضمیر و یک فعل کمکی یا مدال استفاده می شود:

جواب منفیجواب مثبتسوال

No, she does not.

No she doesn’t.

Yes, she does.Does he study?

No, they are not.

No, they aren’t.

Yes, they are.Are they from here

No, she is not.

No, she isn’t.

Yes, she is.Is Sarah your sister?

No, I have not.

No, I haven’t.

Yes, I have.Have you been playing soccer?

No, he should not

No, he shouldn’t.

Yes, he should.Should Mehran study more?

نکته: همانطور که توجه کردید جواب های منفی (با استفاده از not) را می توان به شکل مخفف استفاده کرد ولی جواب های مثبت را نمی توان به این شکل استفاده کرد.

منفی کردن سوالات Yes No Questions در انگلیسی

از دو روش برای منفی کردن سوالات کوتاه Yes-no استفاده می شود؛ روش رایج تر این است که not را به n’t که مخفف است تبدیل کنیم و سپس آن را به انتهای فعل کمکی یا مدال که سوال با آن شروع می شود اضافه کنیم:

Are you tired? => Aren’t you tired?

Do you watch volleyball? => Don’t watch volleyball?

در روش دوم not را بعد از فاعل (اسم یا ضمیر) بکار می بریم. این روش بیشتر در موقعیت های رسمی استفاده می شود.

Are you tired? => Are you not tired?

Do you watch volleyball? => Do you not watch volleyball?

ادامه مطلب