لینگومن

اصطلاحات انگلیسی به فارسی (500+ اصطلاح پرکاربرد) + فیلم آموزشی

اصطلاحات انگلیسی به فارسی (500+ اصطلاح پرکاربرد) + فیلم آموزشی

اصطلاحات انگلیسی به فارسی به همراه فیلم آموزشی می پردازیم. تا به حال به این فکر کرده اید که عبارت هایی مانند «دستم نمک نداره!»، «دمت گرم»، «خودتو به اون راه نزن»، «انشاالله»، «یادش بخیر» به انگلیسی چه می گویند؟ در ادامه مطلب با ما باشید تا به این اصطلاحات پرکاربرد بپردازیم. همچنین معادل فارسی آنها را هم آورده ایم تا بتوانید به راحتی در مکالمات انگلیسی به کار ببرید.

اصطلاحات انگلیسی به فارسی

My cake is dough

دستم نمک نداره.

I am on my word

من سر حرفم هستم.

Pull the other one!

خالی نبند!

Don’t look the other way

خودتو به اون راه نزن

Have you chicken out already?

هیچی نشده جا زدی؟

How dare you?

چه طور جرات می کنی؟

Shake a leg

عجله کن!

I had fortune on my side

بخت یارم بود

Truth hurts

حقیقت تلخه

Never say die

بد به دلت راه نده / امید داشته باش

Follow your heart

ببین دلت چی میگه؟

I painted the town red

 حسابی صفا کردم.

You are dreaming

 دلت خوشه ها!

Go and fly a kite

 برو بابا

Don’t be funny

مزه نریز

They cannot handle it

 ظرفیتشو ندارن

Dream on

مگه خوابشو ببینی

Pick on somebody on your own size

با یکی شوخی کن که هم قد خودت باشه

Help your self

بفرمایید میل کنید

Be tough as nails

مثل کوه استوار

Are you out of mind?

مگر عقلت را از دست دادی

Upset the apple-cart

خراب کاری کردن، گند زدن به کاری

Jump down someone’s throat

به کسی پریدن، پاچه کسی را گرفتن

Flow with the tide

با دیگران راه آمدن، با دیگران کنار آمدن

Iron things out

گره از مشکلی باز کردن

I have to see about it

حالا ببینم چی میشه

Are you teasing me

مسخره ام میکنی؟

Stay where you are

همون جا وایسا

I’ll sue you

من از دست شما شکایت می کنم

It’s the end of me

بیچاره شدم

Good old days

یادش بخیر

God help me

خدا بخیر کنه

Keep that in mind

دیگه سفارش نکنم

Good job

دستت طلا

God willing

انشاالله

You know what

میدونی چیه؟

It’s all your fault

همه اش تقصیرتو است

I’ve some ideas

یه فکرهایی دارم

Shame on you

خجالت بکش️

Hand it to someone

دمت گرم

Any rewards for me

پس شیرینی من چی

I warn you

بهت هشدار می دم

that crowns it all

همینو کم داشتیم!

like it or lump it

همینه که هست! می خوای بخواه نمی خوای نخواه!

big deal!

هنر کردی!

it`s the thin edge of the wedge

هنوز کجایش را دیدی؟(تازه اول بدبختیه)

I am with you

هوا تو دارم

got panicky

هول شدم

east or west, home is best

هیچ جا مثل خونه ادم نمیشه

come on! shake a leg

یالا! تکونی به خودت بده

once and for all

یک بار برای همیشه

I was taken aback

یکه خوردم.

we are of the same mind

هم عقیده هستیم.

he is a handy man

همه فن حریف است.

as you think proper

هرطور صلاح بدانید

there is measure in all things

هر چیزی حدی داره.

he broke his word / promise

زیر قول خود زد.

Don’t breathe a word

صداتم درنیاد ها

I don’t love you anymore

دیگه دوستت ندارم

That was cool

باحال بود

It may happen to you too

شاید برای شماهم اتفاق بیفتد

How is everything

چه خبر

you are beating a dead horse

آب در هاون می کوبی

he promised me the moon

وعده سر خرمن بهم داد

he is a real goof-off

از زیر کار در رو هست

he is digging his own grave

داره گور خودشو میکنه

don’t take it personally

بهت بر نخوره

As you wish

هرجور راحتی

I’ve made my mind

تصمیمو گرفتم

Hold your respect

احترام خودتو نگه دار

I’ll show you

بهت نشون میدم

Stick to your job

بچسب به کارت

I am worried

دلم شور میزنه

you’re wet behind the ears

دهنت بو شیر می ده هنوز بچه ای!

he’s as green as grass

دهنش بوی شیر می دهد.

it’s the thin edge of the wedge

هنوز کجایش را دیدی؟ (تازه اول بدبختیه)

I got panicky

هول شدم!

don’t put me off

حواسمو پرت نکن

the choice is yours

حالا خود دانی

it made my mouth water

دهنم آب افتاد

eat your heart out

دلت بسوزه

I lay all the cards on the desk

من باهات رو راستم

I have your number

دستت رو خوندم

no laughing matter

خنده نداره

the damage is done

کار از کار گذشته

leave it to me

بسپرش به من

do you follow me?

متوجه عرایضم هستید؟

don’t pick your nose into my affair

تو کار من دخالت نکن

my hair stood on end

مو به تنم سیخ شد

no news is best news

بی خبری بهترین خبر است

on me

من حساب می کنم

this time on me

ایندفعه رو من حساب می کنم

God bless you

خداحفظت کنه

Are you saying it again

دوباره اونوگفتی؟

Let’s go in

بریم داخل

See who is it

ببین کیه

Are you feeling better

بهتری؟

As you wish, God

خدایا راضی ام به رضای تو

Can I miss it

میشه در رفت؟

No comment

حرفی ندارم بزنم.

Wait and see

بعدا میفهمی

Let me get back to you

بگذار بعدا بهت میگم

I’m sorry .that’s personal

متاسفم این یک مساله شخصیه.

I’d rather not talk about it.

ترجیح میدم درموردش صحبت نکنم.

It’s none of your business.

به تو ربطی نداره.

Mind your own business.

سرت به کار خودت باشه.

I felt like a fool

سنگ رو یخ

Go to hell

برو به درک / برو به جهنم

get off my back

دست از سرم بردار

mark my words

این خط این نشون

because I say so

چون من میگم

Why do you want to know?

چرا می خوای بدونی؟

دانستن اصطلاحات انگلیسی روزمره با ترجمه فارسی موجب می شود زبان به حالت واقعی تر و طبیعی تر خود و آن طور که در مکالمه های روزمره است، نزدیک تر شود. علیرغم این موضوع، داشتن دایره کافی و مناسبی از اصطلاحات می تواند نشانگر دانستن زبان خارجی در سطوح پیشرفته باشد. در این مطلب بخشی از اصطلاحات رایج و پرکاربرد و روزمره زبان انگلیسی را با هم مرور می کنیم.

اصطلاحات انگلیسی روزمره با ترجمه فارسی

اصطلاحات انگلیسی روزمره در مکالمه (سری دوم)

to what end

به چه منظور

You must hand it to him.

باید به کارش ایولله گفت.

You make me ill with your speech.

با صحبتهایت حالم را بهم میزنی.

I dare say…

به جرأت میتوانم بگویم…

Mind your eye.

بپایید. ملتفت باشید.

Excuse me back.

ببخشید پشتم به شماست.

upon my word

به شرافتم سوگند

on my own account

به حساب خودم

He takes after his father.

(قیافه اش) به پدرش رفته.

It is all the same to me.

به حال من فرقی نمی کنه….

It does not answer my purpose.

به درد من نمی خوره.

What is that to you?

به تو چه؟

Between you and me

بین خودمان باشد.

It is not concern of mine.

بهمن مربوط نیست.

Honesty is best policy.

آدم خوشمعامله شریک مال مردم است.

I’m hanged if I know. / I’ll be hanged if I know.

به هیچ وجه نمیدانم.

I am greatly honored.

باعث افتخار من است.

Pick on someone your own size.

برو با همقد خودت طرف بشو.

I take my hat off to you. /take my hat off to

بابا ایوالله!

Don’t twist the lion’s tail.

با دم شیر بازی نکن.

A widow’s mite.

برگ سبزی است تحفهی درویش.

Let me gather my breath.

بگذارید نفسم جا بیاید.

at the instance of

برحسب تقاضای…

Mind your own business.

سرت به کار خودت باشه. سرت تو لاک خودت باشه.

I am off color.

بیحالم. بیحوصلهام.

Do good to others.

به دیگران نیکی کنید.

Snap into it.

بجنبید. زود باشید.

None of your sauce.

بیادبی و پررویی موقوف.

The devil take him.

بره به جهنم.

Clear out!

برو گم شو!

For all I care.

تا آنجا که به من مربوط می شود.

Go along with you / get lost!

برو پی کارت!

Good show!

بارک الله!

Go to the devil!

برو به جهنم!

He is second to none.

بالادست ندارد.

It looks to me….

بنظر من….

It is up to you.

بسته به میل خودت است./هرطور میلتان است.

It was not for nothing that…

بیخود نبود که…

Here’s to you.

به سلامتی شما. (هنگام نوشیدن)

In a family way

بی رودربایستی

Money doesn’t grow on trees.

پول که علف خرس نیست.

It all depends.

تا چه پیش آید.

To the best of my ability.

تا جایی که در توان من است.

He is neck-deep in trouble.

تا خرخره گرفتار مشکل است.

For the best of my knowledge…

تا آنجا که من میدانم….

He robs his belly to cover his back.

با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته.

Down this life.

تف بر این زندگی.

While there is a while there is a hope.

تا زندگی هست امید هست.

As far as the eye can reach.

تا آنجا که چشم کار میکند.

Strike while the iron is hot.

تا تنور گرم است نان را بچسبان.

Honesty is the best policy.

صداقت بهترین سیاست است.

He is off the rails.

توی باغ نیست.

Waste not, want not.

نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد.

There is no smoke without fire.

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

This is only the beginning.

تازه اولشه.

Spare the rod and spoil the child.

تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر.

Knowledge is power.

توانا بود هر که دانا بود.

Divide and rule.

تفرقه بنداز و حکومت کن.

What is all about?

جریان چیه؟

Control your tongue.

جلوی زبونت رو بگیر.

Buzz off.

بزن به چاک.

Help yourself.

بفرمایید میل کنید. از خودتون پذیرایی کنید.

I am in a rather hole.

بدجوری گیر کردم.

My pride was wounded.

به غیرتم برخورد.

Wish nobody ill.

بد هیچ کس را نخواهید.

Cut your coat according to your cloth.

پایت را به اندازهی گلیمت دراز کن.

Money talks.

پول حلال مشکلات است.

Don’t involve me.

پای مرا وسط نکشید.

He is on his last leg.

پایش لب گور است.

I have no choice but…

چارهای جز این ندارم.

What do I care!

بیخیالش!

A fat chance

چه خیال باطلی

What is there in it?

چه نفعی دارد؟

Why were you feeding your eyes in the wedding party?

چرا در مجلس عروسی داشتی چشمچرانی میکردی؟

The mills of God grind slowly.

چوب خدا صدا ندارد.

How much do I owe you?

چقدر به شما بدهکارم؟

What cheek!

چه پررویی!

What is to do?

چه باید کرد؟

Willy nilly / willy-nilly

خواه ناخواه، چه بخواهی چه نخواهی

to turn on somebody

با کسی چپ افتادن

cat’s eye

بابا غوری

trust in God

به خدا توکل کردن

have a go

امتحان کردن

knock it off

بس کن

You are reason

حق با شماست

so long

به امید دیدار

cheer you

به سلامتی شما

in favor of

طرفدار

Hard & fast

مو لای درزش نمی رود

good news

مژده

choosy-choosy

مشکل پسند

just in case

محض احتیاط

count against

به ضرر کسی تمام شدن

Bitter pill to swallow

حقیقت تلخ است

My cake is dough

دستم نمک نداره.

I am on my word

من سر حرفم هستم

Pull the other one

خالی نبند!

Don’t look the other way

خودتو به اون راه نزن

Have you chicken out already

هیچی نشده جا زدی؟

How dare you

چجور جرات می کنی این حرف رو بزنی؟

Shake a leg

عجله کن!

I had fortune on my side

بخت یارم بود

Truth hurts

حقیقت تلخ است

Never say die

به دلت بد نده

The apple of sb’s eye

نور چشمی

You hit the nail on the head

زدی تو خال،درست حدس زدی

Hung up on someone

به کسی دل بستن

Curiosity killed the cat

فضولی موقوف

Jack of all trades master of none

همه کاره و هیچ کاره

play of the job

ماست مالی کردن

apple polishing

پاچه خواری

don’t beat around the bushes

برو سر اصل مطلب/ طفره نرو

shake your leg

عجله کن

goody to shoes

پاچه خوار

Let me speak frankly

اجازه بده بدون رودر واسی صحبت کنم

Are you out of your mind

عقلتو از دست داده ای؟

Why are you so uptight

چرا اینقدر داغونی( عصبانی)؟

Truth hurts, doesn’t it

حقیقت تلخه، اینطور نیست؟

Let me speak frankly

اجازه بده بدون رودر واسی صحبت کنم

Are you out of your mind

عقلتو از دست داده ای؟

Why are you so uptight

چرا اینقدر داغونی( عصبانی)؟

Truth hurts, doesn’t it

حقیقت تلخه، اینطور نیست؟

As you wish

هرجورراحتی .

Shame on you

خجالت بکش .

I’ve made up my mind

تصمیمم رو گرفتم.

Are you feeling better?

بهتری؟

Can i miss it?

میشه در رفت؟

Any rewards for me?

پس شیرینی من چی؟

I miss you a lot.

دلم برات خیلی تنگ شده.

I’ll show you!

نشونت میدم.

It’s all your fault!

همه اش تقصیرتو هست.

God bless you

خداحفظت کنه.

I have some ideas

یه فکرهایی دارم.

Let’s go in

بریم داخل.

Mind your words

حرف دهنت رو بفهم.

to what end

به چه منظور

You must hand it to him.

باید به کارش ایولله گفت.

You make me ill with your speech.

با صحبتهایت حالم را بهم میزنی.

I dare say…

به جرأت میتوانم بگویم…

Mind your eye.

بپایید. ملتفت باشید.

Excuse me back.

ببخشید پشتم به شماست.

upon my word

به شرافتم سوگند

on my own account

به حساب خودم

He takes after his father.

(قیافه اش) به پدرش رفته.

It is all the same to me.

به حال من فرقی نمی کنه….

It does not answer my purpose.

بدرد من نمی خورد.

What is that to you?

به تو چه؟

Between you and me

بین خودمان باشد.

It is not concern of mine.

به من مربوط نیست.

Honesty is best policy.

آدم خوش معامله شریک مال مردم است.

I’m hanged if I know. / I’ll be hanged if I know.

به هیچ وجه نمیدانم.

I am greatly honored.

باعث افتخار من است.

Pick on someone your own size.

برو با همقد خودت طرف بشو.

I take my hat off to you. /take my hat off to

بابا ایوالله!

Don’t twist the lion’s tail.

با دم شیر بازی نکن.

A widow’s mite.

برگ سبزی است تحفه ی درویش.

Let me gather my breath.

بگذارید نفسم جا بیاید.

at the instance of

برحسب تقاضای…

Mind your own business.

سرت به کار خودت باشه. سرت تو لاک خودت باشه.

I am off color.

بیحالم. بی حوصله ام.

Do good to others.

به دیگران نیکی کنید.

Snap into it.

بجنبید. زود باشید.

None of your sauce.

بیادبی و پررویی موقوف.

The devil take him.

بره به جهنم.

Clear out!

برو گم شو!

For all I care.

تا آنجا که به من مربوط می شود.

Go along with you/get lost!

برو پی کارت!

Good show!

بارک الله!

Go to the devil!

برو به جهنم!

He is second to none.

بالادست ندارد.

It looks to me….

بنظر من….

It is up to you.

بسته به میل خودت است./هرطور میلتان است.

It was not for nothing that…

بیخود نبود که…

Here’s to you.

به سلامتی شما. (هنگام نوشیدن)

In a family way

بی رودربایستی

Money doesn’t grow on trees.

پول که علف خرس نیست.

It all depends.

تا چه پیش آید.

To the best of my ability.

تا جایی که در توان من است.

He is neck-deep in trouble.

تا خرخره گرفتار مشکل است.

For the best of my knowledge…

تا آنجا که من میدانم….

He robs his belly to cover his back.

با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته.

Down this life.

تف بر این زندگی.

While there is a while there is a hope.

تا زندگی هست امید هست.

As far as the eye can reach.

تا آنجا که چشم کار می کند.

Strike while the iron is hot.

تا تنور گرم است نان را بچسبان.

Honesty is the best policy.

صداقت بهترین سیاست است.

He is off the rails.

توی باغ نیست.

Waste not, want not.

نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد.

There is no smoke without fire.

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

This is only the beginning.

تازه اولشه.

Spare the rod and spoil the child.

تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر.

Knowledge is power.

توانا بود هر که دانا بود.

Divide and rule.

تفرقه بنداز و حکومت کن.

What is all about?

جریان چیه؟

Control your tongue.

جلوی زبونت رو بگیر.

Buzz off.

بزن به چاک.

Help yourself.

بفرمایید میل کنید. از خودتون پذیرایی کنید.

I am in a rather hole.

بدجوری گیر کردم.

My pride was wounded.

به غیرتم برخورد.

Wish nobody ill.

بد هیچکس را نخواهید.

Cut your coat according to your cloth.

پایت را به اندازه گلیمت دراز کن.

Money talks.

پول حلال مشکلات است.

Don’t involve me.

پای مرا وسط نکشید.

He is on his last leg.

پایش لب گور است.

I have no choice but…

چارهای جز این ندارم.

What do I care!

بیخیالش!

A fat chance

چه خیال باطلی

What is there in it?

چه نفعی دارد؟

Why were you feeding your eyes in the wedding party?

چرا در مجلس عروسی داشتی چشمچرانی میکردی؟

The mills of God grind slowly.

چوب خدا صدا ندارد.

How much do I owe you?

چقدر به شما بدهکارم؟

What cheek!

چه پررویی!

What is to do?

چه باید کرد؟

Willy nilly / willy-nilly

خواه ناخواه، چه بخواهی چه نخواهی

After you.

اول شما بفرمایید.

And how!

چه جور هم!

Am I talking to a brick wall?

با دیوار که حرف نمی زنم!

And that`s that.

این هم از این

Are you going my way?

مسیرت به مسیر من میخوره ؟

Are you looking for a trouble?

دنبال شر می گردی؟

As you wish.

هر طور میل شماست.

As God my witness …

خدا شاهده که …

Better left unsaid.

بهتره در موردش حرف نزنیم .

Between you , me and bedpost

بین خودمان باشد.

Bravo!

اِیول

Catch you later .

بعدا می بینمت

Clear the way.

راه را باز کنید

Climb down .

کوتاه بیا .( از خر شیطان پایین بیا)

Come on !

زود باش!

Cut the comedy.

دست از شوخی و مسخره بازی بردار.

to turn on somebody

با کسی چپ افتادن

cat’s eye

بابا غوری

trust in God

به خدا توکل کردن

have a go

امتحان کردن

knock it off

بس کن

You are reason

حق با شماست

so long

به امید دیدار

cheer you

به سلامتی شما

in favor of

طرفدار

Hard & fast

مو لای درزش نمی رود

good news

مژده

choosy-choosy

مشکل پسند

just in case

محض احتیاط

Count against

به ضرر کسی تمام شدن

Bitter pill to swallow

حقیقت تلخ است

Ungrateful

بی چشم و رو

اصطلاحات انگلیسی روزمره در مکالمه (بخش 3) 

مثل اَجَل مُعلق

A bolt from the blue

خانه ی ویلایی

A bungalow

یه دوست صمیمی

A close friend

دو سال

A couple of years

یه آپارتمان

A flat

یه زندگی پر مشغله

A hectic life

ویلای اجاره ای

A holiday cottage

آدم سبک خواب

A light sleeper

یه شغل پول ساز

A money making job

اشتباه شنیداری

A slip of the ear

اشتباه چاپی

A slip of the pen

اشتباه لُپی

A slip of the tongue

یک کتاب ده دلاری

A ten dollar book

یک پاسپورت دویست دلاری

A two hundred dollar passport

یه روز پر مشغله

A very hectic day

یه شغل پر درآمد

A well-paid job

خجالت داره، تو بزرگ شدی

Act your age

عاقبت – سرانجام

After all

بعد از صرف ناهار

After having lunch

بعد از دعوا با همسرش

After quarreling with his wife

بعد از ده سال ازدواج

After ten years of marriage

بعد از این مصاحبه

after this interview

روی هم رفته

All and all put together

تمام شب

All night

ناگهان

All of a sudden

بسیار خوب – باشد

All right

همه با هم

All together

تقریبا همیشه

Almost always

آیا می توانم منظورم را به شما برسانم یا نه؟

Am I making myself understood or not?

درست میگم؟

Am I right?

اشباه می کنم؟

Am I wrong?

چشم در برابر چشم

An eye for an eye

 آیا شخص دیگری هست؟

Anybody else?

آیا چیز دیگری هست؟

Anything else?

آیا چیزی برای نوشیدن هست؟

Anything to drink?

چیزی می نوشی؟ (به شخصی تعارف می کنیم)

Anything to drink?

آیا حالت خوب است؟

Are you all right?

آیا از دستم عصبانی هستی؟

Are you angry with me?

آیا خجالت می کشی؟

Are you bashful?

آیا این روزها گرفتار هستی؟

Are you busy these days?

مگه دیوانه هستی؟

Are you crazy?

امروز ماشین داری؟

Are you driving today?

حالت خوب است؟

Are you feeling okay?

آیا به شعر و شاعری علاقه داری؟

Are you fond of poetry?

آیا امروز کاری نداری؟

Are you free today?

مگه عقلت را از دست دادی؟

Are you out of mind?

آیا آماده ای؟

Are you ready?

آیا خجالت می کشی؟

Are you shy?

مطمئنی؟

Are you sure?

آیا این روزها خیلی گرفتاری؟

Are you tied up nowadays?

آیا خسته ای؟

Are you tired?

آیا شما معمولا به موقع می رسید؟

Are you usually on time?

به عنوان یک مدیر

As a manager?

در حقیقت

As a matter of fact

به عنوان یک توریست

As a tourist

تا آنجا که من می دانم

As far as I know

همان طور که بهت گفتم

As I told you

طبق معمول

As usual

همان طور که می دانی

As you know

هر طور راحت تری

As you please

به هر قیمتی که شده

At any cost

در نگاه اول

At first appearance

بالاخره پدرش راضی شد

At last her dad went along with that

در سن نه سالگی

At the age of nine

در حال حاضر، اکنون، حالا

At the moment

بزن به چاک، برو پی کارت

Away with you

مراقب باش، مواظب باش

Be careful

راحت باش (باشید)، آسوده باش

Be comfortable

خونسرد باش

Bee cool

صبور باش

Be patient

مودب باش

Be polite

ساکت باش

Be quiet

مختصر، توضیح بدهید

Be short in your remarks

ساکت باش

Be silent

مُفید باش

Be useful

آب از آسیاب افتادن

Become free of danger

چه باور کنی چه نکنی

Believe it or not

اگر در پارک یکدیگر را ببینیم بهتر است

Better if we meet in the park

بهتر است که دیر بشه تا اصلا نشه

Better late than never

بهتر است (مشاجره را) تمومش کنیم

Better to cut it

مَرد که گریه نمی کنه

Big boys don’t cry

زبانت را گاز بگیر

Bite your tongue

هر دوتا تون، هر دوی شما

Both of you

پراکنده شوید

Break up

حساب حسابِ کاکا برادر

Business is business

ولی از آن گذشته

But that aside

اما از طرفی هم زیاد بی ربط نمی گویید

But, then again you are not too far

کَره از شیر ساخته می شود

Butter is made from milk

دیگه حرف نزن

Button your lip

هوایی، از طریق هوا

By air

بر حسب اتفاق

By any chance

شانسی، اتفاقی

By chance

از روی علاقه، قبلا

By heart

زمینی

By land

اشتباها

By mistake

ابدا، به هیچ وجه، به هیچ طریق (وسیله)

By no means

دریایی، از طریق دریا

By sea

به لطف خدا

By the grace of God

راستی

By the way

به من زنگ بزن

Call me back

لغو کردن، کنسل کردن

Call of

می تونم روت حساب کنم؟

Can I count on you?

می تونم برسونمت ؟ (با ماشین)

Can I give you a lift?

می تونم برسونمت؟ (با موتور یا دوچرخه)

Can I give you a ride?

می تونم پیغام بگذارم؟

Can I leave a message?

فیلم آموزش اصطلاحات انگلیسی روزمره

 

 

مکمل یادگیری اصطلاحات انگلیسی روزمره

امیدواریم اصطلاحات انگلیسی روزمره با ترجمه فارسی را در این مطلب به خوبی فراگرفته باشید. برای یادگیری بیشتر در این خصوص می توانید به کتاب آموزش اصطلاحات رایج زبان انگلیسی Help with Idioms و یا دیکشنری اصطلاحات انگلیسی امریکایی NTC’s American Idioms Dictionary و یا سایر منابعی که در این خصوص در بخش اصطلاحات انگلیسی لینگومن آمده مراجعه نمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم.

فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2021) جامع و کامل
فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2022) جامع و کامل

مجموعه جامع فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid با بهره گیری از اساتید خبره در عرصه آموزش زبان انگلیسی توانسته به بهترین شکل ممکن این زبان را به علاقمندان آن آموزش دهد. در این جا ما تمامی فیلم های آموزشی این سری را با کیفیت عالی به همراه زیرنویس انگلیسی شان از ابتدا تا به امروز جمع آوری و در اختیار شما لینگومنان عزیز قرار داده ایم. از جمله ویژگی های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ساده و قابل فهم برای همه
 • دارای زیرنویس انگلیسی
 • قابل استفاده برای تمامی سنین
 • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
 • دارای دسته بندی های مختلف
 • توضیح به صورت جامع و کامل
اطلاعات بیشتر و خرید

دیدگاه‌ها (1)

 • لینک دانلود فایل های رایگان در انتهای تمامی مطالب قرار دارد. با کلیک بر روی لیست باز شونده انتهای مطالب می توانید به لینک دانلود و اطلاعات فایل دسترسی داشته باشید. این فهرست معمولا با عبارت " لینک دانلود + توضیحات " یا عبارت "دانلود ..." شروع می شود.
 • پسورد تمامی فایل ها lingoman.ir یا langpro.ir و یا www.englishpro.ir با حروف کوچک می باشد.
 • لطفا از درج دیدگاه های غیر مرتبط با مطلب خودداری فرمایید.
 • فارسی تایپ کنید و برای سوال مجدد در صفحه از دکمه پاسخ دادن استفاده نمایید. نظرات فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • قبل از ارسال کامنت حتما متن پست و نظرات سایر دوستان را بخوانید. نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
 • نظرات شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید.
 • دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.
 • لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از بخش های تماس با ما و چت آنلاین ارسال نمایید.

  آواتار لیلا کاویانی لیلا کاویانی مهمان 1401/04/03 پاسخ

  سلام، بسیار متشکرم از تلاش‌هایی که جهت ارتقاء سطح کیفی زبان، دوستداران این رشته انجام دادید، انشاالله شاهد موفقیت های گسترده وشمگیر شما باشیم. سلامت وشاد باشید.