انواع صفت ها در انگلیسی و کاربردشان + فیلم آموزشی

زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه
صفت ها در انگلیسی؛ انواع و کاربردها + فیلم آموزشی

آموزش انواع صفت ها در انگلیسی مطلبی است که در این پست از بلاگ لینگومن به آن می پردازیم. یکی از اجزای هر جمله ای معمولا صفت است. صفت ها در جملات نقش توصیف و تشریح چگونگی اوضاع و حالات را دارند. در ادمه بیشتر با صفت ها در زبان انگلیسی و کاربردهایشان و نیز جایگاه شان در جمله های انگلیسی آشنا می شویم.

انواع صفت ها در انگلیسی

صفت ها کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی افراد، اشیاء، مکان ها و … را بیان می‌کنند. صفت تنها یک حالت دارد؛ یعنی این که با اسم مفرد یا جمع، مذکر یا مؤنث به طور یکسان به کار می‌رود:

young man/woman

young men/women

A big house

– Do you see that car?

– Which one?

– the blue one.

اما تنها موارد استثناء، صفات this و that می‌باشند که پیش از اسامی جمع به these و those تبدیل می‌شوند:

this book – those books,  that boy – those boys

مکان صفت ها در زبان انگلیسی

صفت ها می‌توانند در موقعیت ها و جاهای مختلفی در یک جمله ظاهر شوند که در زیر به مهمترین این موقعیت‌ها اشاره می‌شود:

۱- قبل از یک اسم:

صفت ها در انگلیسی بیش از هر موقعیت دیگری در این موقعیت ظاهر می شوند؛ آنها قبل از اسم هایی که توصیف می کنند به کار می روند.

good man, an old car, the green carpet,

Jack is a tall man,

Jennifer bought an expensive car

گاهی بیش از یک صفت، اسمی را توصیف می‌کنند:

good young man,  the beautiful green carpet

۲- پس از فعل to be:

You are beautiful. ((شما زیبا هستید.

She is fat. ((او چاق است.

The bus is late. ((اتوبوس تاخیر دارد.

به جز فعل be، افعال دیگری نیز مانند seem، look، become و stay می‌توانند قبل از صفت قرار بگیرند:

It looks interesting(جالب به نظر می‌رسد.)

It is becoming sunny(هوا دارد آفتابی می‌شود.)

۳- پس از the، که در این صورت کلمه اصلی یک عبارت اسمی محسوب می‌شود:

the young جوانان

the old پیران

the dead مردگان

the English انگلیسی‌ها

۴- بعد از برخی افعال، یک صفت می‌تواند به دنبال مفعول بیاید:

صفت

مفعول

فعل

فاعل

secret.

her past

kept

She

mad.

me

is driving

The noise

lucky.

myself

consider

I

angry.

him

made

Her behaviour

جدول صفت ها در انگلیسی

5- بعد از افعال ربطی (linking verbs)

رایج ترین افعال ربطی عبارتند از:

is, am, are, was, were, become, seem, appear, taste, feel, grow, turn

صفت ها در انگلیسی هنگامی که بعد از افعال ربطی استفاده می شوند در واقع فاعل را توصیف می کنند.

چند مثال:

Marry is beautiful.

ماری زیباست.

همانطور که می بینید صفت beautiful بعد از فعل ربطی is آمده است که فاعل (یعنی ماری) را توصیف می کند.

The milk turned sour.

شیر ترش شد.

Stephan appears tired.

استفان خسته به نظر می رسد.

ترتیب صفات در انگلیسی با رمز

می‌دانیم که صفت‌ها معمولاً قبل از اسم می‌آیند، اما اگر بیش از یک صفت اسمی را توصیف کنند، در اینصورت صفتها معمولاً به ترتیب خاصی قرار می‌گیرند. هر چند ترتیب قرار گیری صفت‌ها پیش از یک اسم همیشه ثابت نیست، اما جدول زیر به شما کمک می‌کند تا نحوه‌ی جاگیری کلی آنها را یاد بگیرید:

  حیوانات به آلمانی با تلفظ و فیلم آموزشی
 

۶. جنس

۵. ملیت

۴. رنگ

۳. سن

۲. اندازه

۱. بیان عقیده یا احساس

flower

  

yellow

  

beautiful

a

nurse

 

Indian

 

young

 

handsome

that

tables

wooden

   

big

 

those

cat

Persian

white

old

  

an

جدول اولویت صفت ها در انگلیسی

گاهی اوقات ممکن است بخواهید از چند صفت قبل از یک اسم استفاده کنید، در این صورت ترتیب کلی قرار گرفتن صفت ها در انگلیسی در جدول زیر نوشته شده است است:

Material

جنس (7)

Nationality

ملیت (6)

Color

رنگ (5)

Age

سن (4)

Shape

شکل (3)

Size

اندازه (2)

Opinion

عقیده (1)

به دو مثال زیر توجه کنید:

A lovely old wooden coffee table

چند مثال برای هر کدام از این 7 دسته:

عقیده

good / bad / great / terrible

beautiful / pretty / comfortable

ugly / awful / strange / uncomfortable

delicious / disgusting / tasty /

important / excellent / wonderful / brilliant

funny / interesting / boring

اندازه

big / huge / tall / long / enormous / gigantic

small / little / tiny / short /

شکل

Round / square / triangular / rectangular / flat

سن

old / ancient new / young

رنگ

ملیت

Italian, Iranian, Japanese, Thai, German, Russian

جنس

Gold, silver, copper

Cotton, leather, wool, silk, nylon

Wooden, stone, plastic

صفات تفضیل و عالی

دو دسته مهم صفت ها در انگلیسی صفات تفضیلی و صفات عالی هستند. از صفات تفضیلی (Comparative Adjectives) موقعی استفاده می کنیم که بخواهیم دو چیز یا شخص یا مکان را با هم مقایسه کنیم. برای این منظور دو راه وجود دارد که as…as و than هستند.

صفات تفضیلی با as…as

ساختار as…as به شکل زیر است:

as + adjective + as

در این ساختار بین as…as از یک صفت استفاده می شود. کاربرد as…as این است که دو شخص، مکان یا شیء را با هم مقایسه کنیم و برابری آنها در یک صفت را با استفاده از as…as بیان کنیم. البته هنگامی که جمله ما منفی است این ساختار نابرابری را نشان می دهد. به مثال های زیر توجه کنید:

Marry is as tall as Jennifer

ماری هم قد جنیفر است

ساختار as…as در جمله بالا برابری در صفت قد را بیان می کند.

English is not as difficult as Chinese

زبان انگلیسی به اندازه زبان چینی سخت نیست.

در این جمله ساختار as…as یک نابرابری را بیان می کند (نابرابری در دشواری).

صفات تفضیلی با than

صفات تک هجایی

اگر صفتی فقط یک هجا (یک بخش) داشته باشد ‘er‘ را به انتهای آن اضافه می کنیم. ساختار صفات تفضیلی تک هجایی با than به شکل زیر است:

adjective + er + than

در این ساختار ابتدا صفت تک هجایی را استفاده می کنیم، سپس پسوند er را به انتهای آن اضافه می کنیم و در انتها از کلمه than (به معنای از) استفاده می کنیم.

نکته: از than موقعی استفاده می کنیم که بخواهیم هر دو شخص، مکان یا شیء مورد مقایسه را در جمله نام ببریم. اگر فقط از یک شخص، مکان یا شیء بخواهیم در جمله نام ببریم دیگر نباید than را بکار ببریم. مثال:

English is easier

زبان انگلیسی آسان تر است

Ali is taller

علی بلند قد تر است

همانطور که مشاهده می کنید در جملات بالا صفات easy و tall هر دو تک هجایی هستند، به همین دلیل می توانیم er را به انتهای آنها اضافه کنیم. علاوه بر این در این دو جمله فقط یکی از دو طرف مقایسه را نام بردیم. بنابراین دیگر از than استفاده نکردیم.

  آموزش گرامر Narrative Tenses در انگلیسی با مثال

English is easier than Chinese.

زبان انگلیسی از چینی آسان تر است.

Ali is taller than Mahan.

علی از ماهان بلند (قد) تر است.

در دو جمله بالا هر دو طرف مقایسه را به کار بردیم، به همین دلیل از than بعد از صفت تفضیلی استفاده کردیم.

صفات چند هجایی

ساختار صفات تفضیلی چند هجایی با than به شکل زیر است:

more + adjective + than

اگر صفتی بیش از یک هجا داشته باشد دیگر ‘er’ را به انتهای آن صفت اضافه نمی کنیم، بلکه کلمه ‘more‘ را قبل از آن صفت می آوریم.

This book is more important

این کتاب مهم تر است

اینجا نیز اگر هر دو اسم مورد مقایسه را در جمله ذکر کنیم باید کلمه than را بعد از صفت به کار ببریم.

Cars are more expensive than bicycles

ماشین از دوچرخه گران تر است

لیست صفت های رایج تک هجایی در زبان انگلیسی

close => closer

large => larger

fat => fatter

fast => faster

quick => quicker

short => shorter

thin => thinner

cheap => cheaper

late => later

 nice => nicer

لیست صفت های رایج چند هجایی در زبان انگلیسی

beautiful => more beautiful

colorful => more colorful

powerful => more powerful

delicious => more delicious

 important => more important

صفات عالی در زبان انگلیسی

دسته دوم صفت ها در انگلیسی صفات عالی هستند. از صفات عالی (Superlative Adjectives) موقعی استفاده می کنیم که بخواهیم بگوییم یک شخص، مکان یا شی ای بالاتر، بهتر، قوی تر… از اعضای یک گروه است.

صفات عالی تک هجایی

اگر صفتی فقط یک هجا داشته باشد ‘est‘ را به انتهای آن اضافه می کنیم و حرف تعریف the را نیز قبل از صفت به کار می بریم.

ساختار صفات عالی یک هجایی به شکل زیر است

subject (فاعل) + verb (فعل) + the + superlative adjective

Ali is the tallest student in the class

 علی بلند (قد) ترین دانش آموز در کلاس است

 English is the easiest language in the world

انگلیسی آسان ترین زبان دنیاست

صفات عالی چند هجایی

اگر صفتی بیش از یک هجا داشته باشد ‘the most‘ را قبل از آن به کار می بریم و دیگر از est استفاده نمی کنیم.

ساختار صفات عالی چند هجایی به شکل زیر است

subject (فاعل) + verb (فعل) + the most + adjective

He is the most powerful person in the country

او قدرتمندترین فرد در کشور است

 This is the most delicious food I have ever eaten

این خوشمزه ترن غذایی است که تا به حال خورده ام.

لیست صفت های تفضیلی و عالی بی قاعده

 Irregular Comparatives and Superlatives

صفت عالی صفت تفضیلی صفت

best better good

the worst worse bad

the least less little

the most more much/many

the farthest/furthest farther/further far

استثنائات صفت ها در انگلیسی

صفت های دو هجایی که حرف آخر آنها ‘y’ می باشد از این قاعده پیروی نمی کنند و همانند صفات تک هجایی بکار می روند. رایج ترین این صفات عبارتند از

happy => happier => (the) happiest

heavy => heavier => (the) heaviest

funny => funnier => (the) funniest

pretty => prettier => (the) prettiest

easy => easier => (the) easiest

بیشتر صفت ها در انگلیسی می‌توانند هر دو حالت تفضیلی (با افزودن -er یا more) و عالی (با افزودن -est یا most) را داشته باشند. در ادامه نحوه ساخت هر دو حالت را خواهید آموخت.

تفضیلی عالی

 large بزرگ

larger بزرگتر

the largest بزرگترین

 tall بلند

taller بلندتر

the tallest بلندترین

 beautiful زیبا

more beautiful زیباتر

the most beautiful زیباترین

  1. نحوه ساخت صفات تفضیلی:

 الف- با افزودن -er به انتهای صفات یک هجایی: old, older bright, brighter

ب- با افزودن more به ابتدای صفات چند هجایی: difficult, more difficult interesting, more interesting

  1. نحوه ساخت صفات عالی:
  آموزش ساعت به آلمانی + زمان و تاریخ با مکالمه و تمرین

الف- با افزودن -est به انتهای صفات یک هجایی old, oldest bright, brightest

ب- با افزودن the most به ابتدای صفات چند هجایی: difficult, the most difficult interesting, the most interesting

صفات نامنظم تفضیلی عالی

good better the best

bad worse the worst

far further the furthest

little less the least

many more the most

much more the most

old older/elder the oldest/eldest

چند نکته املایی درباره صفت ها در انگلیسی

  • صفاتی که به y ختم می‌شوند، حتی اگر چند هجایی باشند نیز از همان قواعدی استفاده می‌کنند که برای صفات یک هجایی به کار می‌روند، اما باید توجه داشته باشید که در این صورت موقع اضافه کردن er و est،‌ اy به i تبدیل می‌شود.: pretty, prettier, prettiest happy, happier, happiest funny, funnier, funniest
  • هنگام اضافه کردن er یا est به انتهای صفات یک هجایی که دارای یک حرف با صدا هستند و به یک حرف بی‌صدا ختم می‌شوند (مانند big)، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود: big, bigger, biggest sad, sadder, saddest hot, hotter, hottest fat, fatter fattest
  • ولی اگر صفتی دارای بیش از یک حرف صدادار بود، در این صورت حرف بی‌صدای آخر تکرار نمی‌شود:great, greater, greatest
  • صفاتی که به e ختم می‌شوند، هنگام اضافه کردن er یا est، اe خود را از دست می‌دهند: blue, bluer, bluest large, larger, largest strange, stranger, strangest

صفت ها در انگلیسی با حرف اضافه خاص

در اینجا به آموزش صفت های انگلیسی با حرف اضافه می پردازیم. دانستن صفات زبان انگلیسی و حروف اضافه همراه آن ها می تواند کمک شایانی به درک و یادگیری زبان انگلیسی بنماید. این صفت ها از این قرارند:

۱- be accustomed to

عادت داشتن به

۲-be good at

خوب بودن در

۳- acquainted to

آشنا با

۴-adequate for

مناسب برای

۵- afraid of

ترسیده از

۶-ashamed of

خجالت زده از

۷- attentive to

متوجه به

۸- bored with

خسته از

۹- capable of

توانا در

۱۰- composed of

متشکل از

۱۱- coverd with

پوشیده از

۱۲- envious of

حسود به

۱۳- excoted about

هیجان زده از

۱۴- far from

دور از

۱۵- fond of

علاقمند به

۱۶- frightened of

ترسیده از

۱۷- happy about

خوشحال از

۱۸- hopeful of

امیدوار به

۱۹- indiffrent to

بی تفاوت به

۲۰- inferior to

پست تر از

۲۱- innocent of

بی گناه در

۲۲- insisten on/upon

مصر بر

۲۳- involved in

دخالت داشتن در

۲۴- uninvolved in

دخالت نداشتن در

۲۵- jealous of

حسود به

۲۶- konwn for

معروف به

۲۷- nervous about

عصبی از

۲۸- pleased with

راضی از

۲۹- proud of

مفتخر به

۳۰- qualified for

لایق در

۳۱- regardless of

صرف نظر از

۳۲- sad about

ناراحت از

۳۳- satisfied with

راضی از

۳۴- sick of

دلزده از

۳۵- superior to

برتر از

۳۶- supportive of

حامی

۳۷-suprised at/by

متعجب از

۳۸- suspected of

مظنون به

۳۹- tired of

خسته از

مکمل یادگیری انواع صفت ها در انگلیسی با حرف اضافه

برای یادگیری بیشتر و کامل تر در مورد دستور زبان انگلیسی می توانید به مجموعه ویدیویی آموزش گرامر از جمله فیلم آموزش گرامر کامل زبان انگلیسی The Complete English Grammar و یا فیلم آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی English Grammar with Rebekah Hendershot مراجعه نمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم.

ادامه مطلب