اسامی کشورها به آلمانی + 26 ملیت

اسامی کشورها به آلمانی + ملیت ها

اسامی کشورها به آلمانی به همراه ملیت ها با آموزش دستور زبان آلمانی همراه با مثال های کاربردی و تمریناتی که با انجام دادن آنها به راحتی می توانید کشورها و ملیت ها و مذکر و مونث بودنشان به همراه استثنائاتشان را به زبان آلمانی فرا بگیرید. همچنین این درس نکات مهم و کلیدی را نیز بیان می کند، که در یادگیری بهتر و سریع تر مطالب موثر خواهد بود. تمامی تمرینات این درس همراه با پاسخ می باشند.

اسامی کشورها به آلمانی + ملیت ها

ساکنان مونثساکنان مذکرکشورهاCountries
die Afghaninder AfghaneافغانستانAfghanistan
die Ägypterinder ÄgypterمصرÄgypten
die Australierinder AustralierاسترالیاAustralien
die Bolivianerinder BolivianerبولیویBolivien
die Chinesinder chineseچینChina
die Däninder DäneدانمارکDänemark
die Deutscheder DeutscheآلمانDeutschland
die Engländerinder EngländerانگلیسEngland
die Finninder FinneفنلاندFinnland
die Französinder FranzoseفرانسهFrankreich
die Griechinder GriecheیونانGriechenland
die Inderinder InderهندوستانIndien
die Iranerinder IranerایرانIran
die Italienerinder ItalienerایتالیاItalien
die japanerinder JapanerژاپنJapan
die Mexikanerinder MexikanerمکزیکMexiko
die Niederländerinder Niederländerهلندdie Niderlande (Pl.)
die Norwegerinder NorwegerنروژNorwegen
die Polinder PoleلهستانPolen
die Portugiesinder PortugieseپرتغالPortugal
die Russinder RusseروسیهRussland
die Schwedinder SchwedeسوئدSchweden
die Schweizerinder Schweizerسوئیسdie schweiz
die Spanierinder SpanierاسپانیاSpanien
die Türkinder Türkeترکیهdie Türkei
die Amerikanerinder Amerikanerایالات متحده آمریکاdie USA (Pl.)
جدول اسامی کشورها به آلمانی

توجه: اسامی کشورها به آلمانی معمولا حرف تعریف نمی گیرند.

  مکالمه انگلیسی درباره شخصیت افراد؛ لغات و جملات رایج + فیلم آموزشی

استثناء:

مونث: die Bundesrepublik Deutdchlsnd (جمهوری فدرال آلمان) – die Schweiz (سوئیس) – die Türkei (ترکیه)

مذکر: der Iran (ایران) – der Iraq (عراق)

جمع: die USA (die vereinigten Staaten von Amerika) (ایالات متحده آمریکا) – die Niederlande (هلند)

Ich fahre in die schweiz, in die Türkei. (wohin?)

من به سوئیس، به ترکیه سفر می کنم. (به کجا؟)

Ich fahre in die Niederlande, in die USA. (wohin?)

من به هلند، آمریکا سفر می کنم. (به کجا؟)

اما

Ich komme aus der Schweiz, aus der Türkei. (woher?)

من از سوئیس می آیم (سوئیسی ام)، من از ترکیه می آیم (ترکم) (از کجا؟)

Ich komme aus den Niederlande, aus den USA. (woher?)

(من از هلند می آیم (از کجا؟)، من از آمریکا می آیم (از کجا؟) (من آمریکایی هستم

جمله ها را با ملیت های مربوط کامل کنید:

۱٫ Gail kommt aus den USA.

Sie ist __________________________ .

۲٫ Gerard kommt aus Frankreich.

Er ist ___________________________ .

۳٫ Danuta kommt aus Polen.

Sie ist __________________________ .

۴٫ Ergün kommt aus der Türkei.

Er ist ___________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ Amerikanerin          ۲٫ Franzose          ۳٫ Polin          ۴٫ Türke

به نمونه نگاه کنید و جمله بسازید:

Angelika – Deutschland – England

Angelika kommt aus Deutschland und fährt nach England.

۱٫ Agne – Schweden – USA.
_______________________________________________ .
۲٫ Carlos – Spanien – Polen.
_______________________________________________ .
۳٫ John – England – Schweiz.
_______________________________________________ .
۴٫ David – USA – Portugal.
_______________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ Agne kommt aus Schweden und fährt in die USA.

۲٫ Carlos kommt aus Spanien und fährt nach Polen.

  ضمایر مفعولی در انگلیسی؛ ضمایر فاعلی در انگلیسی؛ آموزش کامل با مثال و فیلم

۳٫ John kommt aus England und fährt in die Schweiz.

۴٫ David kommt aus Iran und fährt nach Portugal.

امیدواریم با مطالعه این مطلب مبحث اسامی کشورها به آلمانی را به خوبی فراگرفته و به ملیت ها به زبان آلمانی به صورت مونث و مذکر تسلط کافی را پیدا کرده باشید.

ادامه مطلب