لیست افعال ترکی استانبولی PDF (150 فعل پرکاربرد با معنی و فیلم آموزشی)

لیست افعال ترکی استانبولی PDF (150فعل پرکاربرد با معنی و فیلم آموزشی)

لیست افعال ترکی استانبولی PDF با معنی فارسی و فیلم آموزشی را در این مطلب از وبلاگ لینگومن با یکدیگر بررسی خواهیم کرد. با دانستن این افعال رایج در زبان ترکی، می توانید آن ها را در مکالمه های خود به زبان ترکی استانبولی به کار برده یا در صحبت های افراد به زبان ترکی استانبولی آنها را درک کنید. برای یادگیری این افعال با ما همراه باشید.

لیست افعال ترکی استانبولی PDF با معنی

معادل فارسیفعل ترکی
قول دادنSöz vermek
كتك زدنDövmek
برنده شدنKazanmak
كشتنÖldürmek
كشيدنÇekmek
كمك كردنYardım etmek
كنترل كردنKontrol etmek
كندنKazmak
گاز گرفتنIsırmak
گذاشتنKoymak
گرفتنAlmak
گرفتنTutmak
گريستنAğlamak
گسترش دادنGeliştirmek
گفتنSöylemek
گم كردنKaybetmek
گوش دادنDinlemek
لبخند زدنGülümsemek
محافظت كردنKorumak
شنيدنİşitmek
شنيدنDuymak
شوخى كردنŞaka yapmak
صحبت كردنKonuşmak
صدا زدنÇağırmak
صرف كردنHarcamak
طلاق گرفتنBoşanmak
طول كشيدن، راندنSürmek
عجله كردنAcele etmek
عذر خواهى كردنÖzür dilemek
عطسه كردنHapşırmak
فراموش كردنUnutmak
فرستادنGöndermek
فروختنSatmak
فشار دادن، حل دادنİtmek
فكر كردنDüşünmek
فوت كردنÜflemek
قبول كردنKabul etmek
قرض دادنÖdünç vermek
قرض گرفتنÖdünç almak
قفل كردنKilitlemek
احساس كردنHissetmek
اداره كردنİdare etmek
اداره كردنYönetmek
ازدواج كردنEvlenmek
استراحت كردنDinlenmek
دروغ گفتنYalan Söylemek
دزديدن، نواختن، زدنÇalmak
دستگير كردن، گير انداختنYakalamak
دستور دادنEmretmek
دست دادنEl sıkışmak
دعوت كردنDavet etmek
دفاع كردنSavunmak
دوست داشتنSevmek
دويدنKoşmak
ديدنGörmek
رانندگى كردنAraba kullanmak
راه رفتنYürümek
راهنمايى كردنYol göstermek
رد كردنReddetmek
رژيم گرفتنDiyet yapmak
رساندن، به اطلاع كسى رساندنİletmek
رسيدنVarmak
رسيدنYetişmek
رسيدن، وصل كردنUlaşmak
رفتنGitmek
حساب كردنHesaplamak
پيشنهاد دادنTeklif etmek
تحت تأثير قرار دادنEtkilemek
تحويل دادنTeslim etmek
ترجمه كردنTercüme etmek
ترجمه كردن، چرخاندنÇevirmek
ترجيح دادنTercih etmek
ترسيدنKorkmak
ترك كردنTerk etmek
تشكر كردنTeşekkür etmek
تشنه شدنSusamak
تعجب كردن، متحير شدنŞaşırmak
تعريف كردن، توصيف كردنTarif etmek
تعمير كردنTamir etmek
تعيین كردن، منصوب كردنAtamak
بالا رفتن ازTırmanmak
برگردانGeri çevirmek
برگشتنGeri dönmek
بريدنKesmek
بزرگ شدنBüyümek
بستنKapatmak
بلند شدنKalkmak
به تعویق انداختنErtelemek
به یاد آوردنHatırlamak
بو دادنKokmak
بو كردنKoklamak
پاك كردنSilmek
پختنPişirmek
پرداخت كردنÖdemek
پرسيدنSormak
پر كردنDoldurmak
پرواز كردنUçmak
پرورش دادن، تغذيه دادنBeslemek
استفاده كردنKullanmak
اشاره كردنİşaret etmek
اضافه كردنEklemek
اعتراض كردنİtiraz etmek
افتادنDüşmek
اقامت کردنİkamet etmek
امضا كردنİmzalamak
اميدوار بودن، اميد داشتنUmmak
انتخاب كردنSeçmek
انجام دادنYapmak
رنگ كردنBoyamak
زانو زدنDiz çökmek
زدنVurmak
زندگى كردنYaşamak
ساكت شدنSusmak
سوختنYanmak
سوزاندنYakmak
شانه كردنTaramak
شدنOlmak
شرکت کردنKatılmak
شروع كردنBaşlamak
شستنYıkamak
ترانه خواندنŞarkı söylemek
شك كردنŞüphelenmek
شكست دادن، مغلوب كردنYenmek
شنا كردنYüzmek
شنیدنDuymak
مردنÖlmek
شكستنKırmak
مسافرت كردنYolculuk etmek
ملاقات كردنBuluşmak
ممنوع كردنYasaklamak
منتظر بودنBeklemek
منصرف شدنVazgeçmek
موفق شدنBaşarmak
ناراحت كردن، مزاحم شدنRahatsız etmek
نجات دادنKurtarmak
نشستنOturmak
نفرت داشتنNefret etmek
نگاه كردنBakmak
نگران بودنMerak etmek
نشان دادنGöstermek
نوشتنYazmak
نوشيدنİçmek
وزيدنEsmek
به یاد آوردنHatırlatmak
ياد دادنÖğretmek
ياد گرفتنÖğrenmek
اجاره كردنKiralamak
اجازه دادنİzin vermek
احتياج پيدا كردنİhtiyaç duymak
احداث كردنİnşa etmek
جدول لیست افعال ترکی استانبولی PDF

فیلم آموزش لیست افعال ترکی استانبولی PDF

در این بخش فیلم آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی را خدمت شما تقدیم می کنیم. در این فیلم افعال ضروری و کاربردی ترکی استانبولی به صورت کامل توضیح داده شده است.

ادامه مطلب