الفبای زبان اسپانیایی با تلفظ انگلیسی و فارسی

زمان مطالعه: 10 دقیقه
الفبای زبان اسپانیایی با تلفظ

آموزش الفبای زبان اسپانیایی با تلفظ عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن هست. قبل از هر چیز برای یادگیری هر زبانی باید حروف الفبای آن زبان را فرا بگیریم. در اینجا حروف الفبای زبان اسپانیولی را خدمت شما زبان آموزان عزیز آموزش می دهیم. امیدواریم با یادگیری این حروف قدم اول در یادگیری زبان اسپانیولی را برداشته باشید. نکته دیگر اینکه اگر شما با الفبای زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید می توانید به راحتی الفبای اسپانیایی را نیز یاد بگیرید.

تلفظ فارسیتلفظ انگلیسیالفبای اسپانیایی
آah – aA a
ب be – behB b
سce – sehC c
چهche – chehCH
دde – dehD d
اe – ehE e
افهefe – eh-fehF f
خاge – hehG g
آچهache – ah-chehH h
ای i – eeI i
خوتاjota – hoh-tahJ j
کاka – kahK k
الهele – eh-lehL l
ایهelle – eh-yeh or ejeLL
امهeme M m
انهeneN n
انیهeñe – enyehÑ ñ
اوO – ohO o
پهpe – pehP p
کوqu – cuhQ q
ارهereR r
اره دوبلهerre doble – double erreRR
اسهeseS s
تهte – tehT t
اوu – oohU u
او وهuve – vehV v
دوبله اوهuve doble – doble veW w
اکویسequisX x
ایگریگاigriegaY y
ستاzeta – setaZ z
الفبای زبان اسپانیایی به فارسی

ادامه مطلب