الفبای زبان اسپانیایی با تلفظ

الفبای زبان اسپانیایی با تلفظ

آموزش الفبای زبان اسپانیایی با تلفظ عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن هست. قبل از هر چیز برای یادگیری هر زبانی باید حروف الفبای آن زبان را فرا بگیریم. در اینجا حروف الفبای زبان اسپانیولی را خدمت شما زبان آموزان عزیز آموزش می دهیم. امیدواریم با یادگیری این حروف قدم اول در یادگیری زبان اسپانیولی را برداشته باشید. نکته دیگر اینکه اگر شما با الفبای زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید می توانید به راحتی الفبای اسپانیایی را نیز یاد بگیرید.

الفبای زبان اسپانیایی با تلفظ


A: ah

B: beh

C: seh

CH: cheh

D: deh

E: eh

F: eh-feh

G: heh

H: ah-cheh

I: ee

J: hoh-tah

K: kah

L: ele or eh-leh

LL: eh-yeh or eje

M: eme

N: ene

Ñ: enyeh

O: oh

P: peh

Q: cuh

R: ere

RR: double erre

S: ese

T: teh

U: ooh

V: veh

W: doble ve

X: equis

Y: i griega

Z: seta


Now repeat and memorize alphabeto ! >>> (الان تکرار کنید و الفبا رو حفظ کنید)

و اگر با الفبای زبان انگلیسی آشنا نیست در زیر به صورت فارسی برای شما جمع آوری شده است

A a a آ

B b be ب

C c ce س

CH che چه

D d de د

E e e ا

F f efe افه

G g ge خا

H h ache آچه

I i i ای

J j jota خوتا

K k ka کا

L l ele اله

LL elle ایه

M m eme امه

N n ene انه

Ñ ñ eñe انیه

O o O او

P p pe په

Q q qu کو

R r ere اره

RR erre doble اره دوبله

S s ese اسه

T t te ته

U u u او

V v uve او وه

W w uve doble دوبله اوه

X x equis اکویس

Y y igriega ایگریگا

Z z zeta ستا

ادامه مطلب