اسم درس ها به انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، کره ای، ژاپنی و اسپانیایی

اسم درس ها به انگلیسی و سایر زبان ها | School Subjects in English

اسم درس ها به انگلیسی و سایر زبان ها اعم آلمانی، فرانسوی، روسی، کره ای، ژاپنی، هندی، اسپانیایی و عربی را در این مطلب وبلاگ لینگومن آموزش می دهیم. با ما همراه باشید.

اسم درس ها به انگلیسی و سایر زبان ها

نام درسانگلیسیعربیآلمانیفرانسهروسیکره ایژاپنیهندیاسپانیایی
ادبیاتliteratureأدبLiteraturlittératureлитература문학文学साहित्यliteratura
زبانlanguagesلغهSprachenlangueязык언어言語भाषाidioma
جغرافیاgeographyجغرافیهErdkundegéographieгеография지리地理भूगोलgeografía
تاریخhistoryتاریخGeschichtehistoireистория역사歴史इतिहासhistoria
هنرartفنKunstartИзобразительное искусство미술アートकलाart
ریاضیmathالریاضیاتMathematikmathматематический수학数学गणितmates
علومscienceعلمNaturwissenschaftscienceнаука과학科学विज्ञानciencia
فیزیکphysicsعلوم فیزیائیهPhysikla physiqueфизика물리학物理भौतिक विज्ञानfísica
شیمیchemistryکیمیاءChemiechimieхимия화학化学रसायन विज्ञानquímica
زیست شناسیbiologyعلم الاحیاءBiologiela biologieбиология생물학生物学जीवविज्ञानbiología
ورزشphysical educationالتعلیم الجسدیder Sportéducation physiqueфизическая культура체육体育शारीरिक शिक्षाeducación Física

ادامه مطلب