لینگومن

سلام و احوالپرسی به انگلیسی؛ مکالمه، لغات و جملات رایج و کاربردی

مکالمه احوالپرسی به انگلیسی؛ 2 مکالمه + لغات و جملات رایج

مکالمه سلام و احوالپرسی به انگلیسی و جملات رایج و کاربردی آن در زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مباحث در مکالمه انگلیسی است. به همین منظور در این مطلب از وبلاگ لینگومن قشنگ ترین جملات احوال پرسی به انگلیسی را خدمت شما زبان آموزان گردآوری کرده ایم. هر زبان آموزی باید در مکالمات و یا نوشته های خود، اصطلاحات و اسلنگ هایی را به کار برد. این دروس همراه با نکاتی و آموزش هایی که در اختیار شما قرار می دهد، کمک می کند که به راحتی از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید که استفاده از اصطلاحات در مکالمات شما، آنها را زیبا و جذاب جلوه می دهد. با ما در ادامه همراه باشید.

۱۰ راه برای شروع مکالمه احوالپرسی به انگلیسی

How are you?

How’s it going?

How ya doing?

How are things?

How’s life?

How have you been?

How’s your family?

What’s up?

What’s new?

What have you been up to lately?

در جواب احوالپرسی دیگران، اگر حالمان خوب باشد، می گوییم:

I’m doing just fine

I’m doing fine

 I’m just fine

 I’m fine

 I’m doing well

 I’m well

 I’m good

 I’m great

 Outstanding

 Wonderful

 Awesome

 Terrific

 I can’t complain

 I have nothing to complain about

 I couldn’t ask for more

 I have been keeping out of trouble

 I’ve never been better

 I couldn’t be better

 Things couldn’t be better

 Everything is coming up roses

 I’m sitting pretty

در این بخش از این مطلب دو مکالمه انگلیسی در خصوص احوالپرسی قرار داده شده است؛ مکالمات هر دو دارای ترجمه فارسی می باشند.

مکالمه انگلیسی احوالپرسی (Greeting)

مکالمه احوال پرسی به انگلیسی (شماره 1)

Hi!. My name is Pablo. What is your name?

سلام، من پابلو هستم. اسم شما چیه؟

I’m Alex.

من الکس هستم.

Are you a new student?

آیا دانش آموز جدید هستی؟

Yes, I am. I’m from Spain. Where are you from?

بله، دانش آموز جدید هستم. اهل اسپانیا هستم. شما اهل کجا هستید؟

I’m from Vietnam.

من اهل ویتنام هستم

Nice to meet you.

از دیدنتان خوشحال شدم

Nice to meet you too.

منم از دیدنتان خوشحال شدم

مکالمه احوالپرسی انگلیسی (شماره 2)

Hi, how are you?

سلام، حالت چطور است؟

I’m fine, thanks. I’m Robert. What is your name?

خوبم، ممنون. من رابرت هستم. اسم شما چیست؟

I’m Jane. Where are you from Robert?

من جین هستم. اهل کجایی رابرت؟

I’m from New York. Where are you from?

اهل نیویورک هستم. تو اهل کجا هستی؟

I’m from Boston.

من اهل بوستون هستم

It’s nice to meet you, Jane.

از دیدنت خوشحال شدم جین

Nice to meet you too

منم از دیدنت خوشحال شدم

سلام و احوال پرسی به انگلیسی (Greetings)

(معنی)(تلفظ)(لغت)
سلام(هِلُ)Hello
صبح بخیر(گود مُرنینگ)Good morning
بعدازظهر بخیر(گود اَفتِرنون)Good afternoon
سلام(هآی)Hi

۱٫ برای گفتن سلام می توان در حالت عادی و دوستانه از Hello، در حالت خیلی دوستانه از Hi و در حالت رسمی از عبارت How do you do استفاده کرد. ضمنا عبارات های good morning و good afternoon نیز به معنای سلام می باشند.

حال شما چطور است؟(هآو آر یو؟)how are you?

۲٫ به جای عبارت how are you می توان از جمله های

– how are you doing?

– how is it going?

– how are things with you?

– how have you been?

– how is everything?

– how is life?

به معنای همان (اوضاع و احوال چطور است؟) استفاده کرد.

سلام(آیم فاین. تنکس. اَند یو؟)I’m fine. Thanks. And you?
صبح بخیر(فاین. تنکس)fine. thanks
بعدازظهر بخیر(هآو اِبآوت یو؟)how about you?

۳٫ عبارت های And you و What about you نیز مانند جمله How about you می باشند.

کاملا خوب هستمpretty good
من مایل هستم که شما با دوستم کریستینا آشنا شویدI’d like you to meet my friend Christina
از آشنایی با شما خوشحال هستمnice to meet you
من هم از آشنایی با شما خوشحال هستمnice to meet you, too
من جسیکا هستمI’m Jessica

۴٫ در جمله I’m Jessica می توان به جای I’m از this is استفاده کرد.

5- برای سلام کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Hi یا Hello استفاده می شود. در کشورهایی مانند انگلستان و استرالیا Hello رایج تر است، اما در آمریکای شمالی و کانادا Hi بیشتر به کار می رود. برای احوالپرسی رایج ترین عبارت ?How are you می باشد. آمریکایی ها خیلی وقت ها از عبارت ?How are you doing (چطوری؟ حالت چطوره؟) استفاده می کنند.

A: Hi, Jason.

B: Hi, Ben. How’re you doing?

A: Fine, thanks.

6- هنگامی که دو نفر به همدیگر معرفی می شوند در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Hi یا Hello استفاده می کنند. اما در موقعیت های رسمی تر عبارت های زیر به کار می رود:

It’s nice to meet you. / Nice to meet you.

از آشنایی تان خوشوقتم.

How do you do!

خوشوقتم.

باید توجه داشت که How do you do! به معنای (خوشوقتم) می باشد و فقط هنگامی گفته می شود که گوینده برای اولین بار با کسی آشنا شده است. این عبارت برای احوالپرسی به کار نمی رود و معادل ?How are you نمی باشد. در پاسخ به ان می توان از خود آن و یا از Nice to meet you استفاده کرد.

7- برای سلام کردن در موقعیت های رسمی از عبارت های زیر استفاده می شود:

Good morning / afternoon / evening

صبح / عصر / شب بخیر

8- برای احوالپرسی و پرسیدن از زندگی، کار و امور دیگر عبارت های زیر رایج است:

How’s your father / wife / husband / family …?

حال پدرت / همسرت / شوهرت / خانواده ات / … چطور است؟

How’s work / business?

کار و بار چطور است؟

How’s life (with you)? / How’s life treating you?

حال و روزت چطور است؟

What’s new?

چه خبر؟

How are you getting along in your new job / with your boss / at school…?

با کار جدیدت / با رئیست / با مدرسه / …. چطوری؟

اگر با حالت شوخی بخواهیم از شخص راجع به همسرش سوال کنیم، می گوییم:

How’s your better half? (= How’s your wife / husband?)

در پاسخ به سوال ?How’s life می توان از پاسخ های متعددی استفاده کرد.

How’s life?

حال و روزت چطوره؟

Great, thanks.

عالی، متشکرم.

Not bad, thanks.

بد نیست، متشکرم.

Could be better! (= It could be better.)

می توانست بهتر از این باشد. (= چندان خوب نیست.)

9- برای پرسیدن حال کسی که مریض بوده است، عبارت های زیر به کار می رود:

How do you feel (today)? / How are you feeling (today)?

امروز چطوری؟

Are you feeling (any) better?

بهتری؟

How’s your backache / stomachache…?

کمر دردت / دل دردت چطوره؟

10- اگر از کسی بخواهیم سلام ما را به دیگری برساند از عبارت های زیر استفاده می کنیم.

Say hello to (your dad) for me.

سلام مرا به (پدرت) برسان. (دوستانه)

Remember me to (your mom).

سلام مرا به (مادرت) برسان. (دوستانه)

Give my (best regards) to (your husband).

سلام مرا به شوهرتان برسانید. (رسمی)

11- برای خداحافظی از Goodbye یا bye-bye و یا فقط bye استفاده می شود. در موقعیت های رسمی بعد از غروب آفتاب برای خداحافظی از Good night (شب بخیر) استفاده می شود. باید توجه داشت که Good evening برای سلام و Good night برای خداحافظی بکار می رود.

سایر عبارت هایی که به هنگام خداحافظی به کار می روند، عبارتند از:

See you later / tomorrow / on Monday / soon / in two hours, etc.

بعدا / فردا / دوشنبه / بزودی / تا دو ساعت دیگر می بینمت.

Have a nice day / weekend / trip / flight …

روز / آخر هفته / سفر / پرواز … خوبی داشته باشی.

Take care. / Take it easy. (Don’t work too hard.)

مواظب خودت باش.

So long.

خداحافظ / قربانت. (صمیمانه و غیر رسمی)

12- هرگاه دوست یا آشنایی را پس از مدت ها ببینیم به او می گوییم:

It’s good / nice to see you.

از دیدنت خوشحالم.

هرگاه دوستی را ببینیم و با او مدتی صحبت کنیم در پایان صحبت و به هنگام خداحافظی می گوییم:

It was nice seeing you again.

از دیدنت خوشحال شدم.

مکمل یادگیری مبحث احوالپرسی به انگلیسی

برای یادگیری هر چه بهتر مکالمه احوالپرسی به انگلیسی می توانید به کتاب اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی ۵۰۰+ Real English Phrases و یا کتاب مکالمات روزمره انگلیسی | Say it Better in English مراجعه کنید.

و اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم موارد گفته شده بتواند برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشد. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

امیدواریم با مطالعه این مطلب مبحث کاربردی احوالپرسی به انگلیسی را به خوبی فراگرفته باشید. شما را دعوت می کنیم به بررسی و تهیه مجموعه آموزش زبان انگلیسی EngVid با تدریس بهترین مدرسان جهان به صورت کامل و جامع هم اکنون در اختیار شماست.

فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2021) جامع و کامل
فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2022) جامع و کامل

مجموعه جامع فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid با بهره گیری از اساتید خبره در عرصه آموزش زبان انگلیسی توانسته به بهترین شکل ممکن این زبان را به علاقمندان آن آموزش دهد. در این جا ما تمامی فیلم های آموزشی این سری را با کیفیت عالی به همراه زیرنویس انگلیسی شان از ابتدا تا به امروز جمع آوری و در اختیار شما لینگومنان عزیز قرار داده ایم. از جمله ویژگی های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ساده و قابل فهم برای همه
 • دارای زیرنویس انگلیسی
 • قابل استفاده برای تمامی سنین
 • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
 • دارای دسته بندی های مختلف
 • توضیح به صورت جامع و کامل
اطلاعات بیشتر و خرید

دیدگاه‌ها (0)

 • لینک دانلود فایل های رایگان در انتهای تمامی مطالب قرار دارد. با کلیک بر روی لیست باز شونده انتهای مطالب می توانید به لینک دانلود و اطلاعات فایل دسترسی داشته باشید. این فهرست معمولا با عبارت " لینک دانلود + توضیحات " یا عبارت "دانلود ..." شروع می شود.
 • پسورد تمامی فایل ها lingoman.ir یا langpro.ir و یا www.englishpro.ir با حروف کوچک می باشد.
 • لطفا از درج دیدگاه های غیر مرتبط با مطلب خودداری فرمایید.
 • فارسی تایپ کنید و برای سوال مجدد در صفحه از دکمه پاسخ دادن استفاده نمایید. نظرات فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • قبل از ارسال کامنت حتما متن پست و نظرات سایر دوستان را بخوانید. نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
 • نظرات شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید.
 • دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.
 • لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از بخش های تماس با ما و چت آنلاین ارسال نمایید.