لغات تخصصی کامپیوتر با ترجمه فارسی (+500 لغت) + مکالمه

زمان مطالعه: ۳۰ دقیقه
لغات تخصصی کامپیوتر با ترجمه فارسی (+100 لغت)

لغات تخصصی کامپیوتر با ترجمه فارسی به همراه جملات کاربردی مکالمه انگلیسی در مورد کامپیوتر عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. در این لیست سعی شده از رایج ترین اصطلاحات و لغات مربوط به کامپیوتر و اینترنت آورده شود.

لغات تخصصی کامپیوتر با ترجمه فارسی

Account

حساب

Address

نشانی

Anonymous

بی نام

Answer

پاسخ

Anti-virus software

نرم افزار ضد ویروس

Archive

بایگانی

Arrow key

کلید جهت

Ascending order

ترتیب صعودی

Asterisk

ستاره (*)

Asynchronous

ناهمگام

Attachment

پیوست

Audio

صوتی

Authorization

اجازه

Availability

دستیابی

Background

پس زمینه

Back Space

(کلید) پس برد

Backup

پشتیبان

Battery

باتری

Beta

نسخه آزمایشی

Binary

دوگانه

BIOS => Basic Input Output System

سیستم اصلی ورودی و خروجی (بایوس از دستورالعمل هایی که درون یک قطعه کوچک در ماردبورد قرار دارد تشکیل می شود)

Bit

بیت

Bluetooth

بلوتوث

Body

بدنه

Bold

توپر

Bracket

قلاب، کروشه

Browser

مرورگر

Bug

عیب، نقص

Busy

اشغال

Button

دکمه

Cache

حافظه نهان

Calculation

محاسبه

Calendar

تقویم

Cancel

لغو کردن

Caption

عنوان

Case sensitive

حساس به حروف بزرگ و کوچک

Catalog

فهرست

CD => Compact Disc

دیسک فشرده

Center

مرکز

Clear

پاک کردن

Click

فشار دادن

Clock

ساعت

Collect

جمع آوری کردن

Column

ستون

Command

فرمان

Command line

خط فرمان

Common

مشترک

Communication

ارتباط

Compatible

سازگار

Component

مولفه

Compress

فشرده کردن

Compression

فشرده کردن

Compute

محاسبه کردن

Computer

رایانه

Concatenate

وصل کردن (به همدیگر)

Condition

شرط

Confidential

سری، محرمانه

Configuration

پیکربندی

Confirm

تایید کردن

Confirmation

تایید

Connection

اتصال

Consecutive

پی در پی، پشت سر هم

Consistency

ثبات

Consistent

با ثبات

Constant

مقدار ثابت

Constraint

محدودیت

Constructor

سازنده

Content

محتوا

Continue

ادامه دادن

Conversion

تبدیل

Converter

مبدل

Cookie

کوکی (اطلاعاتی مانند پسورد، نام، شماره… که پس از وارد کردن آن ها در یک سایت بر روی کامپیوتر شما ذخیره می شود و بعد از آن هر وقت شما دوباره از آن سایت بازدید کنید دیگر لازم نیست آن اطلاعات را دوباره وارد کنید)

Copy

رونوشت

Copyright

حق انحصاری اثر

Core

هسته

Correction

اصلاح

Correlation

همبستگی

Corrupt

خراب

Count

شمارش، شمردن

Counter

شمارشگر

CPU => Central Processing Unit

واحد پردازش مرکزی

Create

ایجاد کردن

Criteria

معیارها

Criterion

معیار

Cursor

مکان نما

Curve

منحنی

Customize

سفارشی کردن

Cut

بریدن

Cyberspace

فضای مجازی

Damage

آسیب

Data

داده

Database

پایگاه داده

Debug

اشکال زدایی کردن

Decode

رمزگشایی کردن

Decoder

رمزگشا

Decrease

کاستن، کاهش

Dedicate

اختصاص دادن

Dedicated

اختصاصی

Default

پیش فرض، پیش گزیده

Definition

تعریف

Delay

تاخیر

Delete

حذف کردن

Deletion

حذف

Deny

محروم کردن

Descending order

ترتیب نزولی

Design

طرح

Desktop

رومیزی

Destination

مقصد

Detect

شناسایی کردن

Detection

شناسایی

Device

دستگاه

Dial

شماره گیری کردن

Digit

رقم

Digital

رقمی

Dimention

بعد

Diable

از کار انداختن، غیر فعال کردن

Discard

دور انداختن

Disconnect

(ارتباط) قطع کردن

Document

سند

Download

بارگیری

Draft

پیش نویس

Drag

کشیدن

Dynamic

پویا

DVD => Digital Versatile Disc

دیسک ویدئویی دیجیتال

Edit

ویرایش، ویرایش کردن

Email (electronic mail)

نامه الکترونیکی

Enable

فعال کردن

Enter

(کلید) ورود

Entry

مدخل

Environment

محیط

Erase

پاک کردن

Error

خطا

Escape

(کلید) گزیر

Evaluation

ارزیابی

Execution

اجرا

Exit

خروج، خارج شدن

Extract

ازحالت فشرده خارج کردن، بیرون کشیدن

Factor

عامل

Fade

محو شدن

Fail

شکست خوردن

Failure

شکست

False

نادرست

FAQ => Frequently Asked Questions

سوالات متداول

Fault

عیب

Favorite

مورد علاقه

Fax

دورنگار

Feature

ویژگی

Feedback

بازخورد

Field

زمینه

Figure

شکل

File

پرونده

Filename

نام پرونده

Fill

پر کردن، تکمیل کردن

Find

پیدا کردن

Fingerprint

اثر انگشت

Floppy

فلاپی

Folder

پوشه

Font

قلم

Foreground

پیش زمینه

Format

قالب، قالب بندی

Formula

فرمول

Free

آزاد

Frequency

تکرار

FTP => File Transport Protocol

یک نوع قرارداد برای انتقال فایل در شبکه

Generation

نسل

Grid

شبکه

Group

گروه

Guide

راهنما

Hard disk

دیسک سخت

Hardware

سخت افزار

Help

کمک

Hide

مخفی کردن

  گرامر Imperative یا وجه امری در انگلیسی؛ توضیح کامل و جامع

Hierarchy

سلسله مراتب

Hierarchical

سلسله مراتبی

History

تاریخچه

Hold

نگه داشتن

Home Page

صفحه اصلی یک سایت (صفحه ای که اگر آدرس یک سایت را وارد کنید قبل از هر صفحه دیگری ابتدا آن را می بینید)

Hot key

کلید میانبر

HTML => Hyper Text Markup Language

زبان نشانه گذاری فوق متن (یک زبان استاندارد برای طراحی صفحات وب)

HTTP => Hypertext Transfer Protocol

پروتکل انتقال فوق متن (این پروتکل شامل مجموعه ای از قوانین برای انتقال فایل هایی مثل تصاویر گرافیکی، ویدئو، صدا و غیره می باشد)

Hyphen

خط تیره

Icon

شمایل

ID

شناسه

Identity

هویت

Idle time

زمان بیکاری

Ignore

چشم پوشی کردن

Illegal

غیر مجاز

Image

تصویر

Import

وارد کردن

Inaccessible

غیر قابل دسترس

Inactive window

پنجره غیر فعال

Incompatibility

ناسازگاری

Inconsistency

ناسازگاری، تناقض

Increase

افزایش دادن، افزودن

Indent

(سر سطر) فاصله دادن

Indentation

(سر سطر) تو رفتگی

Index

نمایه

Information

اطلاعات

Input

درون داد

Input/Output

ورودی/خروجی

Install

نصب کردن

Installation

نصب

instruction

دستورالعمل

Integer

عدد صحیح

Interface

واسط

Internal

داخلی

Interrup

متوقف شدن

Interruption

وقفه

Interval

بازه

Invalid

نامعتبر

Invisible

غیر قابل رویت

IP => Internet Protocol

پروتکل اینترنت

Iterate

تکرار کردن

Iteration

تکرار

JPG => Joint Photographic Experts Group

گروه مشترک خبرگان عکاسی (تکنیکی برای فشرده سازی تصویر)

Key

کلید

Keyboard

صفحه کلید

Kilobyte

کیلوبایت (هر 1024 بایت)

Lag

تاخیر

LAN => Local Area Network

شبکه محلی

Language

زبان

Legal

مجاز

Length

طول

Letter

حرف

Limit

حد، مرز

Line

خط

Linear

خطی

Linear transfer

انتقال خطی

link

پیوند

List

فهرست

Load

بار کردن

Local

محلی

Local Host

میزبان محلی

Location

محل

Logical

منطقی

Log in

وارد شدن

log-in

ورود

Log out

خارج شدن

log-out

خروج

Machine

ماشین

MAC => Macintosh

مکینتاش (یک نوع سیستم عامل است که بیشتر برای طراحی انیمیشن و گرافیک بکار می رود)

Mail

نامه

Maintenance

نگهداری

Management

مدیریت

Manipulate

دستکاری کردن

Manipulation

دستکاری

Manual

راهنما

Maximize

به بیشترین حد رساندن، به حداکثر رساندن

Maximum

حداکثر، بیشینه

Measurement

اندازه گیری

Media

رسانه

Media type

نوع رسانه

Megabyte

مگابایت (هر 1024 کیلوبایت)

Memory

حافظه

Menu

فهرست

Merge

ادغام کردن، ادغام

Message

پیام

Minimize

به حداقل رساندن

Minimum

کم ترین، کمینه

Modem

مودم

Modify

تغییر دادن

Modification

تغییر

Monitor

نمایشگر

Move

حرکت دادن، حرکت

Multi-user

چند کاربره

Multimedia

چند رسانه ای

Name

نام

Network

شبکه

Off

لغات تخصصی کامپیوتر با ترجمه فارسی (+100 لغت) + مکالمه
لغات تخصصی کامپیوتر با ترجمه فارسی (+100 لغت) + مکالمه

خاموش

Opacity

تاری

Open

باز کردن

OP => Operating System

سیستم عامل

Operation

عملیات

Operational

عملیاتی

Optimal

بهینه

Optimization

بهینه

Optimize

بهینه سازی کردن

Order

ترتیب

Output

برون داد

Overflow

سرریز شدن، سرریز

Overlap

هم پوشانی

Overload

اضافه بار، بار اضافی

Owner

مالک

Page

صفحه

Parameter

پارامتر

Part

جزء

Partial

جزئی

Password

گذر واژه

Paste

چسپاندن

Path

مسیر

Pattern

الگو

Pause

مکث

PC => Personal Computer

کامپیوتر شخصی

PDF => Portable Document Format

فرمت سند قابل انتقال (یک فرمت استاندارد برای فایل ها و اسناد قابل انتقال که در سال 1993 توسط شرکت آدوبی طراحی شد)

Peak

اوج

Pending

معلق

Performance

عملکرد

Period

دوره

Periodic

دوره ای

Permission

مجوز

Permit

اجازه دادن

Pixel

پیکسل

Port

درگاه

portability

حمل و نقل پذیری

Portable

قابل حمل

position

موقعیت

Preview

پیش نمایش

print

چاپ کردن، چاپ

Printer

چاپگر

Priority

اولویت

Private

خصوصی

Problem

مشکل

Procedure

رویه

Process

فرآیند

Processing

در حال پردازش

Processor

پردازنده

Program

برنامه

Programmer

برنامه نویس

Programming

برنامه نویسی

Progress

پیشرفت

Properties

ویژگی ها

Protect

محافظت کردن

Protocol

قرارداد

Public

عمومی

Quality

کیفیت

Quantity

کمیت

Queue

صف

RAM => Random Access Memory

حافظه قابل دسترس تصادفی (رم داده ها را برای انتقال به CPU به صورت موقت نگهداری می کند)

Random

تصادفی

Read

خواندن

Reason

دلیل

Receive

دریافت کردن

Receiver

گیرنده

Recover

بازیابی کردن

Recovery

بازیابی

Redo

دوباره انجام دادن

Reduce

کاهش دادن

Reference

مرجع

Refresh

تازه کردن

Region

منطقه

Register

ثبت کردن، ثبت نام کردن

Regular

منظم

Reject

رد کردن

Reliable

قابل اعتماد

  درجات نظامی به انگلیسی (نیروی هوایی، زمینی، دریایی) + عکس

Removable

برداشتنی

Remove

حذف کردن

Rename

تغییر نام دادن

Repeat

تکرار کردن

Replace

جایگزین کردن

Report

گزارش

Request

درخواست

reset

تنظیم مجدد

Resolution

وضوح تصویر

Resource

منبع

Response

پاسخ

Restore

بازگرداندن، بازنشانی کردن

Result

نتیجه

Resume

از سر گرفتن

Retry

دوباره سعی کردن

Return

بازگشتن

Review

مرور کردن، مرور

ROM => Read Only Memory

این نوع حافظه فقط کار خواندن را انجام می دهد

Rotate

چرخاندن

Row

سطر

Run

اجرا کردن، اجرا

Safe

امن

Save

ذخیره کردن

Scale

مقیاس

Search

جستجو کردن، جستجو

Second

ثانیه

Search Engine

موتور جستجو (گوگل، یاهو، بینگ…)

Section

بخش

Secure

امن

Security

امنیت

Select

انتخاب کردن

Selection

انتخاب

Send

ارسال کردن، ارسال

Sender

فرستنده

Sensetive

حساس

SEO => Search Engine Optimization

بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو

Sequence

تسلسل، توالی، ترتیب

Service

خدمت

Settings

تنظیمات

Severe

جدی

Share

به اشتراک گذاشتن

Sharing

اشتراک گذاری

Shortcut

(کلید) میان بر

Show

نشان دادن، نمایش دادن

Side

سمت

Similar

مشابه

Simple

ساده

Size

اندازه

Software

نرم افزار

Solution

راه حل

Sort

مرتب کردن

Spam

هرزنامه

Specific

مشخص

Specify

مشخص کردن

Speed

سرعت

Square

مربع

Stable

با ثبات

Stability

ثبات

Stage

مرحله

Start-up

راه اندازی

Status

وضعیت

Stop

متوقف شدن، متوقف کردن

Store

ذخیره کردن

Subject

موضوع

Submit

ارائه دادن

Support

پشتیبانی کردن، پشتیبانی

Suspend

معلق کردن

Synchronize

هم زمان کردن

Tab

(کلید) جهش

Table

جدول

Target

هدف

Technical

فنی

Temporary

موقت

Test

آزمون

Text

متن

Time

زمان

Tool

ابزار

Top

بالا

Total

حاصل جمع

Traffic

میزان بازدید (همه بازدیدکنندگانی که از یک سایت دیدن می کنند)

transfer

انتقال دادن

translate

ترجمه کردن

true

صحیح

Type

نوع

Undo

واچیدن

Unstable

بی ثبات

Up-to-date

به روز

Update

بروز رسانی کردن، بروز رسانی

Upgrade

ارتقا دادن، ارتقا

Upload

بارگذاری کردن، بارگذاری

URL => Uniform Resource Locator

آدرس اینترنتی

USB => universal serial bus

درگاه همه گذر

User

کاربر

User-friendly

کاربر پسند (آسانی در استفاده از یک سایت)

User interface

واسط کاربری

User name

نام کاربری

Valid

معتبر

Verify

(درباره صحت چیزی) تحقیق کردن

Version

نسخه

Vertical

عمودی

View

نما

Visible

قابل رویت

Visual

تصویری

Voice

صدا

Wait

منتظر ماندن، انتظار

Width

عرض

Window

پنجره

Wire

سیم

Wireless

بی سیم

Write

نوشتن

XML => Extensible Markup Language

نشانه گذاری قابل گسترش (این زبان داده ها را طوری نشانه گذاری می کند که معنای آنها حفظ شود)

Zero

صفر

Zoom

بزرگنمایی کردن

مکالمه انگلیسی درباره کامپیوتر؛ جملات پرکاربرد

در این بخش جملات ضروری زبان انگلیسی که در مورد مکالمات رایج در هنگام کارکردن با اینترنت، اتصال به اینترنت، جستجو در اینترنت، ایمیل و خرید اینترنتی بیان کرده است. در ادامه به بحث پیرامون لغات تخصصی کامپیوتر و اینترنت خواهیم پرداخت.

۱- به اینترنت دسترسی دارید؟

Do you have access to the Internet?

۲- می توانید با اینترنت کار کنید؟

Can you work with the Internet?

۳- مشترک کدام شرکت اینتر نتی هستید؟

Which Internet service provider (ISP) are you subscribed to?

۴- بله، یک کافی نت نزدیک خانه ما هست. معمولاً آنجا می روم.

Yes, there is an Internet café near my house. I usually go there.

۵-چند وقت یکبار با اینتر نت کار می کنید؟

How often do you work with the Internet?

۶- معمولاً وقتی اطلاعات نیاز دارم اینترنت را جستجو می کنم.

I usually surf net when I need information.

۷- می خواهم شوم.

I want to go online.

۸- می توانید کار کردن با اینترنت را به من یاد بدهید.

Can you teach me how to work with the Internet?

۹- اینجا را کلیک کنید تا شوید.

Click here to connect to the Internet.

۱۰- کامپیوتر من الان به اینترنت وصل شد.

My computer is connected to the Internet now.

۱۱- بسیار خوب، صفحه مرورگر اینترنت را باز کن و بعد آدرس اینترنتی را وارد کن و کلید “ Enter”را فشار دهید.

Ok, just open the web browser and then enter the web address and press” Enter”

  الفبای زبان اسپانیایی با تلفظ انگلیسی و فارسی

۱۲- نمی دانم چرا نمی توانم وارد این سایت شوم.

I don’t know why I can’t access this site.

۱۳- احتمالاً آدرس را اشتباه وارد کرده اید.

You might have put in an incorrect address.

۱۵- می خواهم یک فایل را از اینتر نت دانلود کنم.

I want to download a file from the Internet.

۱۶- می خواهم کمی اینترنت را مرور کنم.

I want to browse the web for a while.

۱۷- می خواهم اینترنت را جستجو کنم.

I want to do a search on the Internet.

۱۸- امروز می خواهم ایمیل هایم را چک کنم.

I want to do check my e-mails today.

۱۹- امروز می خواهم یک ایمیل بفرستم/ جواب دهم.

I want to send/ reply an e- mail today.

۲۰- می خواهید این ایمیل را پرینت بگیرید؟

Would you like to print out this e-mail?

۲۱- بله، لطفاً. یک نسخه چاپی از آن به من بدهید.

Yes, please. Give me a hard copy of it.

۲۲- می توانید از طریق ایمیل با من تماس بگیرید.

You can contact me by e-mail.

۲۳- می توانید به من بگویید چگونه پاسخ این ایمیل را بدهم؟

Can you tell me how to reply this e-mail?

۲۴- کافیست روی Replyکلیک کنید سپس پیغامتان را بنویسید و کلید Send  را فشار دهید. مثل آب خوردن است.

Just hit reply then compose your message and press “Send”. It is as easy as ABC.

۲۵- اگر آدرس درست را وارد نکنید، ایمیل شما برگشت خواهد خورد.

If you don’t enter the right address, your e- mail will bounce.

۲۶- حدس می زنم رمز عبور صندوق ایمیل شما سرقت شده است.

I guess your mailbox password is hacked.

۲۷- یک اشتراک اینترنتی نامحدود می خواهم.

I want an unlimited-use Internet account.

۲۸- ما از طریق اینترنت با هم آشنا شدیم.

We developed an acquaintance over the Internet.

۲۹- این شرکت دسترسی ارزان قیمت به اینترنت ارائه می دهد.

This company provides cheap Internet access.

۳۰- می توانید از طریق اینترنت اطلاعات زیادی کسب کنید.

You can get a lot of information through the Internet.

۳۱- کالاهای ما را می توانید از طریق اینترنت خریداری کنید.

You can buy our goods over the Internet.

۳۲- اطلاعاتی که می خواهید در اینترنت موجود است.

The information you want is available on the Internet.

۳۳- اطلاعات روی کامپیوتر ذخیره شده است.

The information is stored on the computer.

۳۴- اتصال به اینترنت از طریق خطوط تلفن معمولی واقعاً کند است.

Internet connections through conventional phone lines are really slow.

امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید و لغات تخصصی کامپیوتر را به خوبی فرا گرفته باشید. در انتها شما را دعوت می کنیم به بررسی کتاب زبان تخصصی کامپیوتر که در 3 جلد به صورت خودخوان طراحی شده و از مبتدی، متوسط تا پیشرفته را پوشش می دهد.

کتاب زبان تخصصی کامپیوتر و آی تی
کتاب جامع آموزش زبان تخصصی کامپیوتر

کتاب خودآموز جامع زبان تخصصی رشته کامپیوتر سعی داشته هر چهار مهارت ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ و لیسنینگ را در محیط های کامپیوتری مانند شرکت های آی تی و نیز خواندن و نوشتن متون تخصصی کامپیوتر را به دانشجویان و علاقمندان به حوزه زبان کامپیوتر آموزش دهد. کتاب حاضر آموزش را از سطوح خیلی پایین شروع کرده و به تدریج بر سختی مطالب افزوده می شود. همچنین اساتید زبان تخصصی رشته کامپیوتر نیز می توانند از این کتاب به عنوان کتاب منبع این کلاس استفاده نمایند. از جمله خصوصیات این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

             
  • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
  • امکان مطالعه به صورت خودآموز
  • دارای سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته
  • دارای متون کامپیوتر به زبان انگلیسی
  • دیکشنری کامل در انتهای هر کتاب (مجموعا 3 کتاب)
  • آموزش مکالمه در محیط های کامپیوتری
  • ویژه اساتید، دانشجویان و علاقمندان به رشته کامپیوتر
اطلاعات بیشتر و خرید

ادامه مطلب