لیست افعال جداشدنی در زبان آلمانی pdf؛ شرح و توضیح کامل

افعال جدا شدنی آلمانی؛ شرح و توضیح کامل

لیست افعال جداشدنی در زبان آلمانی pdf یا (trennbare Verben) موضوع این بلاگ لینگومن می باشد. در این درس ابتدا گرامر مربوط به موضوع درس را با ترجمه فارسی و همچنین تمرین مربوط به آن را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد.

لیست افعال جداشدنی در زبان آلمانی pdf؛ شرح و توضیح کامل

افعال جداشدنی آلمانی (trennbare Verben)

معنی بسیاری از افعال در زبان آلمانی با افزودن یک پیشوند، که معمولا یک حرف اضافه می باشد، تغییر می کند.

haben (داشتن) + an –> an.haben        (بر تن داشتن)

hören (شنیدن) + auf –> auf.hören         (رها کردن)

Ich habe einen Mantel an.

من یک مانتو (روپوش) به تن دارم.

Das sieht schön aus.

این به نظر قشنگ می رسد.

Wann fangen wir an?

کی شروع می کنیم؟

همانطور که می بینید پیشوند فوق دوباره جدا شده و به آخر جمله می رود. فعل های جدا شدنی در آلمانی اغلب از پیشوندهای زیر استفاده می کنند:

ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, los-, mit-, nach-, her-, hin-, um-, vor-, weg-, zu-, zurück-

Wann fahren Sie los?

شما کی راه می افتید؟

Wann kommst du zurück?

تو کی بر می گردی؟

Der Zug fährt um 6 Uhr ab.

قطار ساعت ۶ راه می افتد.

لیست افعال جداشدنی در زبان آلمانی

با تعداد بیشتری از افعال جدا شدنی در زبان آلمانی آشنا می شویم.

ab.holen

رفتن و آوردن

ein.kaufen

خرید کردن

fern.sehen

  انواع زمان آینده در انگلیسی با فیلم آموزشی، مثال و تمرین

تلویزیون دیدن

vor.haben

قصد داشتن

zurück.geben

پس دادن

zu.hören

گوش دادن

an.fangen

شروع کردن

an.rufen

زنگ زدن

ein.schlafen

به خواب رفتن

nach.denken

فکر کردن

zurück.kommen

برگشتن

weg.gehen

دور شدن (رفتن)

امیدواریم با مطالعه این مطلب با این فعل ها در آلمانی تا حدودی آشنا شده باشید. لازم به ذکر است که لیست بالا به مرور تکمیل خواهد شد.

ادامه مطلب