صفات ملکی در انگلیسی با مثال و توضیح کامل

صفات ملکی در انگلیسی با مثال و توضیح کامل

صفات ملکی در انگلیسی با مثال و توضیح کامل (Possessive Adjectives)، جمله با صفات ملکی انگلیسی و نیز آموزش جمله سازی با صفات ملکی عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. صفات ملکی بخش مهمی از گرامر زبان انگلیسی را تشکیل می دهند که در ادامه با هم بیشتر با این صفات آشنا می شویم.

صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی چیست؟

صفات ملکی نوعی از انواع ضمایر انگلیسی (I, you, we, they و غیره) هستند و آنها هم مانند ضمایر جایگزین اسم می شوند. کاربرد صفات ملکی همانطور که از اسم آنها مشخص است برای بیان مالکیت در انگلیسی است. در زبان انگلیسی 8 صفت ملکی وجود دارد که لیست آنها در تصویر و جدول زیر آمده است:

صفات ملکی در انگلیسی با مثال و توضیح کامل
صفات ملکی در انگلیسی با مثال و توضیح کامل
معنی صفت ملکیصفت ملکیضمیر فاعلی
مال منmyI
مال توyouryou
مال او (مذکر)hishe
مال او (مونث)hershe
مال آنitsit
مال ماourwe
مال شماyouryou
مال آنهاtheirthey
جدول صفات ملکی در انگلیسی

مثال برای صفات ملکی در انگلیسی

به مثال های زیر در این خصوص توجه کنید:

Their house is very big.

خانه آنها خیلی بزرگ است

Her car is very expensive.

ماشین او خیلی گران قیمت است

Is it your pen?

این خودکار مال توئه؟

Whose wallet is this?

این کیف کیه؟

موقعیت صفات ملکی در جمله

مثل خیلی از صفات در انگلیسی، صفات ملکی همیشه قبل از اسمی که آنها به آن رجوع می کنند بکار برده می شوند.

  آموزش الفبای ترکی استانبولی با تلفظ، مثال و فیلم آموزشی

I like its color

رنگش را دوست دارم

It’s our book

این کتاب ماست

You’re one of his friends, right?

تو یکی از دوستان او هستی درسته؟

نکته: مراقب باشید که از it’s (که مخفف it is است، و گاهی اوقات هم مخفف it has است) به جای its (که صفت ملکی it می باشد) استفاده نکنید. همچنین گاهی اوقات ممکن است You’re (مخفف you are) با your و they’re (مخفف they are) با their اشتباه گرفته شوند.

Ronaldo and Pepe are football players

They’re both from Portugal => They are both from Portugal

It’s very nice of you => It is very nice of you

ادامه مطلب