افعال بی قاعده انگلیسی با معنی | Irregular Verbs in English

آموزش گرامر زبان انگلیسی: افعال بی قاعده انگلیسی با معنی | Irregular Verbs in English

امروز تو لینگومن قصد دارم از سری آموزش های گرامر زبان بخش افعال بی قاعده انگلیسی رو با هم یاد بگیریم. همونطور که احتمالا می دونید بخش فعل های بی قاعده تو انگلیسی از اصلی ترین بخش های این زبان هست و باید حتما یاد گرفته بشه و الا خیلی جاها لنگ می زنیم!

تعدادی نسبتا زیادی فعل در زبان انگلیسی وجود دارد که از قواعد معمول این زبان پیروی نمی کنند که افعال نامنظم یا بی قاعده نامیده می شوند. این افعال در زبان انگلیسی کمی مشکل هستند. مثلا ما دیگر نمی توانیم برای تبدیل افعال بی قاعده به گذشته ساده (past tense) ed یا d را به انتهای آنها اضافه کنیم، ولی این کار را می توانیم در خصوص افعال با قاعده انجام دهیم. به جزء مصدر (infinitive)، افعال بی قاعده (irregular verbs) دو شکل دیگر هم دارند؛ گذشته ساده و اسم مفعول.

تو جدول پایین فهرست مهم ترین و پرکاربردترین افعال بی قاعده رو با معنی هاشون آوردم. تعدادشون اما بیشتر از این مواردی هست که پایین ذکر شده ولی چون زیاد کاربردی نیستن ننوشتم. اینا رو تو یه برگه بنویسین و حتما حفظشون کنین چون خیلی تو بحث آموزش زبان جلوتون میندازه. از من میشنوید این یه موردو جدی بگیرین 😉

خب بریم سراغ جدولمون

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی با معنی

مصدرگذشته سادهاسم مفعولمعانی اصلی
arisearosearisen

برخاستن، بلند شدن، رخ دادن

awakeawokeawoken

بیدار کردن، بیدار شدن

bewas, werebeenبودن، وجود داشتن
beatbeatbeatenزدن، شکست دادن
becomebecamebecomeشدن، درخور بودن
beginbeganbegunآغاز کردن، آغاز شدن
bendbentbentخم کردن، خم شدن
betbetbetشرط بستن
bidbidbidپیشنهاد دادن
bitebitbittenگاز گرفتن
blowblewblownدمیدن، وزیدن
breakbrokebrokenشکستن، قطع کردن
bringbroughtbroughtآوردن، موجب شدن
broadcastbroadcastbroadcastمنتشر کردن، اشاعه دادن
buildbuiltbuiltساختن، بنا کردن
burnburned/burntburned/burntسوختن، سوزاندن
buyboughtboughtخریدن
catchcaughtcaughtگرفتن، بدست آوردن
choosechosechosenانتخاب کردن، گزیدن
comecamecomeآمدن، رسیدن
costcostcostارزیدن، ارزش داشتن
cutcutcutبریدن، زدن، چیدن
dealdealtdealtمعامله کردن، رفتار کردن
digdugdugکندن، حفر کردن، کاوش کردن
dodiddoneانجام دادن، (عمل) کردن
drawdrewdrawnکشیدن، ترسیم کردن
dreamdreamed/dreamtdreamed/dreamtخواب دیدن، رویا دیدن
drinkdrankdrunkآشامیدن
drivedrovedrivenراندن، بردن
eatateeatenخوردن
fallfellfallenافتادن، پایین آمدن
feelfeltfeltاحساس کردن، لمس کردن
fightfoughtfoughtجنگ کردن، نزاع کردن
findfoundfoundپیدا کردن
flyflewflownپرواز کردن
forgetforgotforgottenفراموش کردن
forgiveforgaveforgivenبخشیدن، عفو کردن
freezefrozefrozenمنجمد شدن، یخ بستن
getgotgottenگرفتن، بدست آوردن
givegavegivenبخشیدن، دادن (به)
gowentgoneرفتن، رهسپار شدن
growgrewgrownرشد کردن، بزرگ شدن، روئیدن
hanghunghungآویختن، آویزان کردن، به دار آویختن
havehadhadداشتن
hearheardheardشنیدن
hidehidhiddenپنهان کردن، پنهان شدن
hithithitزدن، خوردن به
holdheldheldنگهداشتن، گرفتن
hurthurthurtآزردن، آسیب زدن (به)
keepkeptkeptنگاه داشتن، محافظت کردن
knowknewknownدانستن
laylaidlaidگذاشتن، نهادن، نصب کردن
leadledledرهبری کردن، بردن، هدایت کردن
learnlearned/learntlearned/learnآموختن، یاد گرفتن
leaveleftleftترک کردن، واگذاردن
lendlentlentوام دادن، قرض دادن
letletletگذاشتن، اجازه دادن
lielaylainدراز کشیدن
loselostlostگم کردن، از دست دادن
makemademadeدرست کردن، ساختن
meanmeantmeantمعنی دادن
meetmetmetملاقات کردن، مواجه شدن (با)
paypaidpaidپرداختن، پول (چیزی را) دادن
putputputگذاشتن
read /ri:d/read /red/read /red/خواندن
rideroderiddenسوار شدن، سواری کردن
ringrangrungزنگ زدن
riseroserisenبرخواستن، بالا رفتن، طلوع کردن
runranrunدویدن، روان شدن، گریختن
saysaidsaidگفتن
seesawseenدیدن
sellsoldsoldفروختن، به فروش رفتن
sendsentsentفرستادن
shootshotshotتیر یا گلوله زدن (به)، تیراندازی کردن
showshowedshowed/shownنشان دادن
shutshutshutبستن، بسته شدن
singsangsung(آواز) خواندن
sinksanksunkغرق شدن
sitsatsatنشستن، نشاندن
sleepsleptsleptخوابیدن
speakspokespokenصحبت کردن، حرف زدن
spendspentspentخرج کردن
standstoodstoodایستادن، تحمل کردن
swimswamswumشنا کردن
taketooktakenگرفتن، بردن، خوردن برداشتن
teachtaughttaughtآموختن، یاد دادن
teartoretornپاره کردن، پاره شدن
telltoldtoldگفتن
thinkthoughtthoughtفکر کردن، گمان کردن
throwthrewthrownپرت کردن، انداختن
understandunderstoodunderstoodفهمیدن
wakewokewokenبیدار کردن، بیدار شدن
wearworewornپوشیدن، بر تن داشتن
winwonwonپیروز شدن، بردن
writewrotewrittenنوشتن

چند نکته در خصوص افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

 • تعدادی از افعال بی قاعده هستند که در انگلیسی آمریکایی جزء افعال با قاعده محسوب می شوند. مثلا یکی از این افعال فعل learn می باشد که شکل های دوم و سوم آن در انگلیسی آمریکایی هر دو learned است ولی این فعل در انگلیسی بریتانیایی یک از افعال بی قاعده است که شکل های دوم و سوم آن learnt است.

تعدادی دیگر از این افعال بی قاعده عبارتند از:

burn, dream, kneel, lean, leap, spell, spill, spoil

 • فعل be که به عنوان یکی از افعال نامنظم در جدول بالا آمده است شامل مشتقات am, is و are می باشد.
 • در ساختار مجهول از شکل سوم افعال بی قاعده استفاده می شود.
 • در زمان های کامل غیر استمراری (حال کامل، آینده کامل و گذشته کامل) از شکل سوم افعال نامنظم استفاده می شود.
 • از شکل سوم افعال بی قاعده در نوع سوم از جملات شرطی نیز استفاده می شود.
 • موارد دیگری هم وجود دارد که شکل سوم افعال بی قاعده بکار می روند ولی 3 مورد بالا رایج تر هستند.

مکمل یادگیری فعل های بی قاعده در انگلیسی

امیدوارم از مطلب بالا لذت برده باشین و افعال بی قاعده انگلیسی رو یاد گرفته باشین. و اما برای یادگیری بیشتر گرامر انگلیسی پیشنهاد می کنم کتاب آموزش گرامر مبتدی زبان انگلیسی کتاب آموزش گرامر مبتدی زبان انگلیسی | Fundamentals of English Grammar رو فراموش نکنین.

و اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیاره و اغلب زبان آموزا ازش غافل می شن، عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه هست. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری هستن. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموز یا در کل محصل ها قرار بگیره، بی شک تنها عایدیش، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری هست. پس هر مبحثی رو که می خوایم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده رو تمرین کنیم، تمرین هامونو تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدوارم موارد گفته شده بتونه برای شما زبان آموزای عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشه. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2021) جامع و کامل
فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2022) جامع و کامل

مجموعه جامع فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid با بهره گیری از اساتید خبره در عرصه آموزش زبان انگلیسی توانسته به بهترین شکل ممکن این زبان را به علاقمندان آن آموزش دهد. در این جا ما تمامی فیلم های آموزشی این سری را با کیفیت عالی به همراه زیرنویس انگلیسی شان از ابتدا تا به امروز جمع آوری و در اختیار شما لینگومنان عزیز قرار داده ایم. از جمله ویژگی های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ساده و قابل فهم برای همه
 • دارای زیرنویس انگلیسی
 • قابل استفاده برای تمامی سنین
 • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
 • دارای دسته بندی های مختلف
 • توضیح به صورت جامع و کامل
اطلاعات بیشتر و خرید

ادامه مطلب