تفاوت Much و Many و کاربردهای آن ها با مثال

زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
تفاوت Much و Many و کاربردهای آن ها با مثال

تفاوت Much و Many و نیز How Much و How Many عنوان مطلبی است که در اینجا در بلاگ لینگومن بدان پرداخته و با مثال هایی تفاوت هایشان را با هم یاد می گیریم. این دو کلمه برای بیان فراوانی به کار می روند ولی هر کدام جایگاه خودشان را در زبان انگلیسی دارن و نمی شود به جای هم از آنها استفاده کرد. پس با هم برویم ببینیم کی می تونیم از Many و کی از Much استفاده کنیم. با ما همراه باشید.

تفاوت Much و Many

کلمه Much

کلمه Much معادل (مقدار زیادی) تو زبان فارسی هست که تو انگلیسی بهش صفت کمّی یا Quantitative Adjective می گن. این کلمه همیشه قبل از اسم غیرقابل شمارش به کار می ره و فعلی که باهاش استفاده می شه همیشه مفرده.

مثال:

ما پول زیادی نداریم.

We have not much money.

در داخل پارچ آب زیادی وجود ندارد.و

There is not much water in the jug.

او وقت زیادی صرف درسهایش نمی کند.

She does not spend much water on her lessons.

من معمولا شکر زیادی با چای مصرف می کنم.

I usually have much sugar in my tea.

نکته: تو جمله های مثبت به جای much می تونیم از معادلش یعنی  a great deal of استفاده کنیم.

مثال:

These cars use a great deal of petrol.

این اتومبیل ها بنزین زیادی مصرف می کنند.

توجه: صفت های Lots of = a lot of و Plenty of دقیقا با much و many برابرند ولی فقط در جملات مثبت به کار می رن. بنابراین می توند هم قبل از اسم قابل شمارش جمع و هم قبل از اسم غیر قابل شمارش به کار روند.

  جملات عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

مثال:

او هر روز کتاب های زیادی می فروشند.

He sells a lot of books everyday.

(قبل از اسم قابل شمارش جمع)

He sells lots of books everyday.

این بطری گنجایش آب فراوانی دارد.

This bottle holds a lot of water.

(قبل از اسم غیر قابل شمارش جمع)

This bottle holds lots of water.

A lot = lots بدون of قبل از اسم به کار نمی ره چون که قیدن و هر دو به معنی (فراوان-زیاد) همیشه بعد فعل قرار می گیرن.

مثال:

او زیاد سفر می کند. (قید)

He travels a lot.

او در کلاس زیاد صحبت می کند. (قید)

He speaks a lot in the class.

کلمه Many

این کلمه معادل (تعداد زیادی) تو زبان فارسی هست که تو انگلیسی صفت عددی نامعین  یا Indefinite Numeral Adjective بهش می گن و همونطوری که از معناش میشه درک کرد، صفتیه که از عدد به طور نامعین بحث می کنه و همیشه از اسم قابل شمارش به صورت جمع به کار برده شده و فعلی که باهاش استفاده می شه همیشه جمعه.

مثال:

There are many students in this class.

در این کلاس دانشجویان زیادی هستند. (تعداد زیادی دانشجو در این کلاس هستند)

There were many people absent from the meeting yesterday.

دیروز افراد زیادی در جلسه غائب بودند.

He did not make many mistakes in his examination.

او اشتباهات زیادی در امتحانش نکرد.

توجه: به جای much تو جملات مثبت می تونیم از صفات a large quantity of و a great deal of و به جای many می تونیم از a number of و یا  a large number of هم استفاده کنیم.

  اعضای خانواده به ترکی استانبولی + فیلم آموزشی

مثال:

These cars use a large quantity of petrol.

These cars use a great deal of petrol.

این اتومبیل ها بنزین زیادی مصرف می کنند.

نکته: قبل از اسامی معنی مانند problem-difficulty-trouble و time (وقت) که جزو کلمات غیرقابل شمارش محسوب می شن از کلمه ی much استفاده می شه و هرگز از many استفاده نمی کنیم.

He has much difficulty in studying English.

او مشکل زیادی در یادگیری زبان انگلیسی دارد.

تفاوت How many و How much

کلمه های فوق جزء کلمات استفهام هستن. How much در معنی (چقدر) همیشه قبل از اسامی غیر قابل قابل شمارش و How many در معنی (چندتا، چند نفر) قبل از اسامی قابل شمارش جمع به کار می ره.

مثال:

How much time did you spend on English  last night?

دیشب چه مدت وقت صرف زبان انگلیسی کردید؟

How much tea is there in the tea-pot?

در قوری چقدر آب وجود دارد؟

How many students are there absent today?

امروز چند نفر دانشجو غائب هستند؟

How many cups of tea do you drink every morning?

هر روز صبح چند فنجان چای می خورید؟

امیدواریم با مطالعه این مطلب از بلاگ لینگومن به تفاوت Much و Many و نیز How Much و How Many و کاربردهای هر کدام مسلط شده باشید.

ادامه مطلب