مکالمه انگلیسی در مورد شغل و کار؛ +100 جمله و لغت پرکاربرد

زمان مطالعه: 15 دقیقه
مکالمه انگلیسی در مورد شغل

مکالمه انگلیسی در مورد شغل و کار کردن و مکالماتی که در محیط های کاری رد و بدل می شود در این مطلب از وبلاگ لینگومن آورده شده که از جمله آنها عبارتند از : ساعات کاری، حقوق و دستمزد، شرایط کاری، استخدام و استعفا و … .  با ما در ادامه همراه باشید.

مکالمه انگلیسی در مورد شغل و کار

1- چه کاره هستید؟ شغل شما چیست؟

What do you do? / What are you do? / What’s your job?

در موقعیت های رسمی تر:

What’s your occupation / profession?

What do you do for a living?

2 – پزشک عمومی / پیرا پزشک هستم.

I am a general practitioner / paramedic.

3 – مکانیک هستم.

I’m mechanic.

4 – کارمند دولت هستم.

I’m a government employee / civil servant.

۵- کار آزاد دارم. (برای خودم کار می کنم.)

I’m self-employed.

۶- مهندس راه و ساختمانم.

I’m a civil engineer.

۷- تجارت می کنم./ خرید و فروش می کنم.

I’m a businessman.

8- برای یک شرکت تولیدی کار می کنم.

I work for a manufacturing company.

9- مهندس/ هنرمند هستم.

I am an engineer /artist.

10- هنوز دانشجو هستم.

I am still a university student.

11- باز نشسته ام.

I’m retired.

12- بیکارم.

I’m unemployed. / I’m out of work.

13- در حال تغییر شغل هستم.

I’m between jobs.

14- سال آینده بازنشسته می شوم.

I’ll retire next year.

15- تمام وقت / بازنشسته می شوم.

I work full time / part time.

16- شیفتی کار می کنم.

I work on shifts. / I work different shifts.

17- در شیفت صبح / بعد از ظهر / شب کار می کنم.

I work on the morning / afternoon / night shift.

18- روزی چند ساعت کار می کنی؟

How many hours a day do you work?

19- روزی ۸ ساعت کار می کنم.

I work 8 hours a day.

20- هفته ای چند روز کار می کنی؟

How many days a week do you work?

21- کارت چه ساعت شروع / تمام می شود؟

What time does your work begin / end?

22- کار ساعت ۸ شروع و ساعت 4:30 تمام می شود.

Work begins at 8:00 and end at 4.30.

23- یک روز در میان کار می کنم.

I work every other day.

24- امروز اضافه کاری می کنم.

I’m working overtime today.

25- پنجشنبه ها و جمعه ها تعطیلم.

I have Thursdays and Fridays off.

26- کجا کار می کنی؟

Where do you work?

27- برای کی کار می کنی؟

Who do you work for?

28- با کی کار می کنی؟

Who do you work with?

29- دفترت کجاست؟

Where’s your office?

30- در کدام طبقه کار می کنی؟

Which floor do you earn?

31- حقوقت چقدر است؟

How much is your salary?

32- پدر شما چه کاره است؟ / شغل پدرت چیست؟

What does your father do? / What’s your father’s job?

33- پدرم شغل آزاد دارد./ بازنشسته است.

My father is self-employed / retired.

34- کارمند دولت / خلبان سرهنگ بازنشسته است.

He is a government employee / pilot/retired colonel.

35- پدرم خیاط / سنگ کار / مهماندار هواپیما/ آهنگر / زرگر است.

My father is a tailor / stonemason / steward / blacksmith / goldsmith.

36- یکبار بهم گفتی پدرت قفل ساز است.

Once you told me your father was a locksmith.

37- پدرم دامپزشک / حسابدار / افسر است.

My father is a veterinarian / an accountant/ an officer.

38- دلال معاملات ملکی / فروشنده است.

He is a real estate agent / a salesman.

39- پدرم نگهبان / کنترل چی / تشک دوز / تحویل دار بانک / تلفن چی است.

  25 جوک انگلیسی با ترجمه فارسی + فیلم | English Jokes

My father is a watchman / an usher / an upholsterer / a teller / a telephonist.

40- کارمند بانک است.

He is a bank clerk.

41- او متخصص زنان / متخصص پوست / متخصص قلب / متخصص داخلی است.

She is a gynecologist / dermatologist / cardiologist / internist.

42- متخصص بیهوشی / پرستار / استاد دانشگاه است.

He is an anesthetist / a nurse / a university teacher.

43- پدرتان کار نیمه وقت دارد یا تمام وقت؟

Does your father have a part-time or a full-time job?

44- او به صورت تمام وقت / نمیه وقت کار می کند.

He works full time/ part time.

45- چند ساعت در روز کار می کند؟

How many hours a day does he work?

46- آیا شیفتی کار می کند؟

Does he work on shifts?

47- پدرم بیکار است.

My father is unemployed / out of work.

48-او از دولت مستمری بیکاری می گیرد.

He receives unemployment benefit from the government.

49- در سن ۵۵ سالگی باز نشسته شد.

He took retirement at the age of 55.

50- مستمری بگیر است.

He is a pensioner./he receives pension.

51- شنیدم پدرت سال گذشته اخراج شد.

I hear your father was fired / sacked / dismissed last year.

52- خیلی ها را اخراج کردند ولی پدرم خوش شانس بود که نگاهش داشتند.

They fired many people, but my father was lucky to be kept on.

53- نه، کارش را ول کرد.

No, he gave up his job / he quit.

54- استعفا داد.

He resigned.

55- برای چند هفته معلق بود.

He was suspended for a few weeks.

56- هیچ وقت نتوانسته است در یک شغل بماند.

He has never been able to hold down a job.

57- برادرت جایی استخدام است؟

Is your brother employed anywhere?

مکالمه انگلیسی در مورد شغل
مکالمه انگلیسی در مورد شغل

58- دو سه ماه است که به عنوان مهندس استخدام شده است.

He has been employed as an engineer for a couple of months.

59- کارفرمایش کیست؟ کار خانه اش چند نفر نیرو دارد؟

Who is his employer? How many employees work in his factory?

60- پدرم می خواهد درخواست کار بدهد.

My father wants to apply for a job.

61- آیا فرم درخواست را تکمیل کرده است؟

Has he filled application from?

62- بله، دارد دنبال یک معرف می گردد. شما معرف او می شوید؟

Yes he is looking for a referee. Can you act as his referee?

63- هفته آینده مصاحبه دارم. امیدوارم همه چیز خوب پیش برود.

I have an interview next week. I hope it will go well.

64- برای چه پستی درخواست داده اید.

What position / post have you applied for?

65- چه مدت است که این پست خالی است؟

How long has this post been vacant?

66- اولین شغلی را که به من پیشنهاد دهند می پذیرم.

I will accept/ take the first job they offer me.

67- مطمئنم به سمت مدیر فروش منصوب خواهید شد.

I am sure you will be appointed to the post of sales director.

68- نظرتان راجع به شغلتان چیست؟

How do you like your job?

69- خیلی شغلم را دوست دارم، ولی شغلم استرس زا/ کسل کننده / خطرناک است.

I like it very much, but it’s very stressful / boring / dangerous.

70- پدرم شغلش را دوست دارد چرا که شغلش آرامش بخش/ راحت و بی خطر است.

My father likes his job is relaxing / easy and safe.

71- ماهیانه چقدر در می آورد؟

How much does he earn monthly?

71- حقوقش / دستمزدش چقدر است؟

How much is his salary / wage?

72- ماهیانه ۵۰۰ دلار در می آورد.

He earn $ 500 (five hundred dollars) a month.

73- حقوق سالیانه اش فقط ۴۸۰۰۰ دلار است.

  شغل ها به انگلیسی با تلفظ + فیلم آموزشی (+100 شغل)

His annual salary is just $48000 (forty thousand dollars).

74- پایه حقوقش ۳۰۰ دلار است.

His basic / base salary is $300.

75- هفتگی / ماهیانه حقوق می گیرد.

He is paid weekly / monthly.

76- درآمد بالایی دارد.

He has a high income. / he is well-paid.

77- درآمد کمی دارد.

He is poorly paid/ badly paid.

78- از راه تدریس پول زیادی به دست نمی آورد.

He doesn’t make a lot of money out of teaching.

79- می خواهد درخواست اضافه حقوق کند.

He is going to ask for a pay raise.

80- هفته گذشته ترفیع گرفت.

He got a promotion last week.

81- مدت زیادی بود منتظر ترفیع رتبه بود.

He had been expecting promotion for a long time.

82-هفته گذشته حقوقش را کم کردند.

He had pay cut last week.

83- هرگز فیش حقوقش را دیده ای؟

Have you ever seen his pay slip?

84- حقوقشان پس از کسر مالیات، بیمه و غیره چقدر است؟

How much is your salary after deductions for tax, insurance, etc?

85- بعد از کسر مالیات و غیره، حقوق ماهیانه ام ۷۰ دلار  است.

After deductions for tax etc, my salary $700 a month.

86- در آمد خالص / ناخالص شما چقدر است؟

How much is your net / gross income?

87- برادرم دنبال شغل می گردد.

My brother is looking for employment.

88- باید یک شغل موقت / دائم پیدا کند.

He should find a temporary / permanent job.

89- کارکنان آنجا خیلی صمیمی هستند.

 The staff there is so friendly.

90- پدر شما می تواند من را برای پست جدید در کارخانه اش توصیه کند؟

Can your father recommend me for the new post in his factory?

91- دست بردار. می توانی با پارتی بازی آنجا یک شغل برای خودت دست و پا کنی.

Come on. You can pull a few strings to get a job there.

92- باید دوستان رده بالایی داشته باشید.

You should have friends in high places.

93- چند روزی باید مرخصی بگیریم و به مسافرت برویم.

I have to take a few days off and go on a trip.

94- دوست دارم دو سه هفته مرخصی بگیرم.

I like to take a couple weeks’ leave.

95- او در حال مرخصی است. به خاطر بیماری به مرخصی رفته است.

He is away in leave now. / he is on sick leave.

96- در مرخصی زایمان به سر می برد.

She is on maternity leave.

97- کارگران کارخانه پدرم یک بار اعتصاب کردند.

Once the workers in my father’s factory went on strike.

98- پدرم هم جزو اعتصاب کنندگان بود.

My father was also one of the strikers.

99- در آمد ثابتی دارم.

I have a steady income.

100- می خواهم شغلم را عوض کنم.

I want to change my job.

101- چرا می خواهی شغلت را عوض کنی؟ پول خوبی در می آوری.

Why do you want to change your job? You get / earn good money!

102- من در پی گرفتن حقوق خوب نیستم. فقط پول زیادی به دست می آورم.

I am not interested in earning a good salary.

103- حقوق کمی دارم.

I have a poor salary.

104- امنیت شغلی ندارم.

I don’t have job security.

105- تدریس ممکن است خیلی رضایت بخش باشد، اما پول زیادی ندارد.

Teaching can be very rewarding, but there’s no money in it.

106- می خواهم در پژوه ای سرمایه گذاری کنم.

I want to invest in a project.

لغات و اصطلاحات رایج مکالمه انگلیسی در مورد شغل و کار

کلمات مربوط به محیط کار

A full-time job

یک شغل تمام وقت

A part-time job

یک شغل نیمه وقت

A regular job

کار عادی/ معمولی/ نرمال

Application

تقاضای کار

Application form

  ضمایر ملکی در آلمانی؛ آموزش جامع و کامل با مثال و تمرین

فرم تقاضای کار

Apply

اقدام برای کار

Apprentice

انجام کار آموزی

Trainee

کار آموز/ شاگرد

Apprenticeship

دوره کار آموزی

Benefit

منفعت/ مزیت

Boss

رییس

Career

حرفه

Employee

کارمند

Employer

کارفرما

Fire

اخراج کردن/ اخراج

Full-time

تمام وقت

Interview

مصاحبه

Job

کار/ شغل

Layoff

اخراج/ تعدیل

Manager

مدیر

Minimum wage

کمترین میزان حقوق ساعتی

Occupation

اشتغال

Part-time

نیمه وقت

Pay slip

فیش حقوقی

Profession

تخصص

Promotion

ترفیع رتبه

Raise

ترقی کردن/ ترفیع

Reference

مرجع

Salary

حقوق ماهانه

Sick leave

مرخصی استعلاجی

Skilled worker

کارگر/نیروی ماهر

To apply for a job

اقدام کردن برای یک شغل

To work in shifts

کار کردن به صورت شیفتی

To work overtime

اضافه کاری کردن

Trade

تجارت/ داد و ستد

Training

دوره آموزشی

Training course

درس آموزشی

Unemployment

بیکاری

Vacancy

موقعیت شغلی خالی

Vacation

تعطیلات

Wage cut

کاهش دستمزد

Worker

کارگر

Assessment

ارزیابی

Background

پیش زمینه تحصیلاتی

Bonus

پاداش / مزایای اضافی

Curriculum vitae

رزومه آکادمیک

Dismiss

اخراج

Employee

کارمند

Employer

کارفرما

Fringe benefits

پاداش و مزایا

Hire

استخدام کردن

Make redundant

تعدیل کردن

Maternity leave

مرخصی زایمان

Notice

تذکر/ اخطار کتبی

Personnel

پرسنل

Promotion

ترفیع/ پیشرفت در کار

Recruit

نیرو گیری

Resign

استعفا

Retire

بازنشسته

Staff

کارکنان

Strength

نقطه قوت

Strike

اعتصاب کاری

Unemployment benefits

مزایای بازنشستگی

مکمل یادگیری مکالمه انگلیسی در مورد شغل

امیدواریم با مطالعه جملات انگلیسی درباره شغل مهارت کافی را در این گونه مصاحبه ها و مکالمات پیدا کرده باشید. و لیکن برای نوشتن رزومه انگلیسی می توانید به دانلود کتاب آموزش نوشتن رزومه انگلیسی + 400 روزمه آماده و یا سایر کتاب های نوشتن رزومه انگلیسی که در سایت قرار داده ایم استفاده نمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم موارد گفته شده بتواند برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشد. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

در اینجا بحث مکالمه انگلیسی در مورد شغل را خاتمه می دهیم.

فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2021) جامع و کامل
فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2۰۲۴) جامع و کامل

مجموعه جامع فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid با بهره گیری از اساتید خبره در عرصه آموزش زبان انگلیسی توانسته به بهترین شکل ممکن این زبان را به علاقمندان آن آموزش دهد. در این جا ما تمامی فیلم های آموزشی این سری را با کیفیت عالی به همراه زیرنویس انگلیسی شان از ابتدا تا به امروز جمع آوری و در اختیار شما لینگومنان عزیز قرار داده ایم. از جمله ویژگی های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ساده و قابل فهم برای همه
  • دارای زیرنویس انگلیسی
  • قابل استفاده برای تمامی سنین
  • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
  • دارای دسته بندی های مختلف
  • توضیح به صورت جامع و کامل
اطلاعات بیشتر و خرید

ادامه مطلب