درجات نظامی به انگلیسی (نیروی هوایی، زمینی، دریایی) + عکس

درجات نظامی به انگلیسی | Military Ranks

درجات نظامی به انگلیسی عنوان این مطلب وبلاگ لینگومن است. در این پست قصد داریم درجه های نظامی به انگلیسی را به ترتیب خدمت شما زبان آموزان عزیز تقدیم کنیم.

درجات نظامی به انگلیسی با عکس

Private

سرباز

Corporal

سرجوخه

Sergeant

گروهبان سوم

Staff sergeant

گروهبان دوم

Sergeant first class

گروهبان یکم

Sergeant major

استوار دوم

Command sergeant major

استوار یکم

Third lieutenant

ستوان سوم

Second lieutenant

ستوان دوم

First lieutenant

سروان یکم

Captain

سروان

Major

سرگرد

lieutenant colonel

سرهنگ دوم

colonel

سرهنگ (تمام)

Second brigadier general

سرتیپ دوم

Brigade general

سرتیپ

Major general

سرلشکر

lieutenant general

سپهبد

General

ارتشبد

درجات نظامی به انگلیسی | Military Ranks

لغات تخصصی زبان انگلیسی نیروی هوایی

1. acting pilot officer
/ˌæktɪŋ ˈpaɪlət ɑːfɪsər/

افسر خلبان (نیروی هوای بریتانیا)

2. air chief marshal
/ˌer tʃiːf ˈmɑːrʃl/

فرمانده نیروی هوایی (بریتانیا)

3. air commodore
/ˌer ˈkɑːmədɔːr/

فرمانده نیروی هوایی

4. aircrew
/ˈɛɹkɹuː/

خدمه هواپیما (خلبان و مهمانداران)

5. air force
/ˈerˌfɔːrs/

نیروی هوایی

6. air force one
/ˌer fɔːrs ˈwʌn/

یکم نیروی هوایی (هواپیمای حامل رئیس جمهور)

7. air marshal
/ˈɛɹ mˈɑːɹʃəl/

مارشال نیروی هوایی

8. air officer
/ˈer ɑːfɪsər/

افسر نیروی هوایی

9. air vice-marshal
/ˌer vaɪs ˈmɑːrʃl/

سپهبد نیروی هوایی

10. armed forces
/ɑrmd ˈfɔrsɪz/

نیروهای مسلح (زمینی، هوایی و دریایی)

11. bombardier
/ˌbɑːmbərˈdɪr/

سرنشین هواپیمای بمب‌افکن

12. brigadier general
/ˌbrɪɡədɪr ˈdʒenrəl/

سرتیپ

13. chief master sergeant
/ˌtʃiːf ˌmæstər ˈsɑːrdʒənt/

سرگروهبان اول

14. chief technician
/ˌtʃiːf tekˈnɪʃn/

تکنیسین ارشد نیروی هوایی

15. colonel
/ˈkɜrnəl/

سرهنگ (ارتش)

16. corporal
/ˈkɔːrpərəl/

سرجوخه

17. flight lieutenant
/ˌflaɪt luːˈtenənt/

ستوان پرواز

18. flight officer
/ˈflaɪt ɑːfɪsər/

افسر پرواز (نیروی هوایی)

19. flight sergeant
/ˈflaɪt sɑːrdʒənt/

سرگروهبان پرواز

20. flying officer
/ˈflaɪɪŋ ɑːfɪsər/

افسر پرواز (نیروی هوایی)

21. general
/ˈdʒen.rəl/

ژنرال (ارتش)

22. general of the air force
/ˌdʒenrəl əv ði ˈer fɔːrs/

فرمانده نیروی هوایی

23. group captain
/ˌɡruːp ˈkæptɪn/

فرمانده گروه

24. junior technician
/ˌdʒuːniər tekˈnɪʃn/

تکنیسین دوم (نیروی هوایی)

25. leading aircraftman
/ˌliːdɪŋ ˈerkræftmən/

هوانورد ارشد

26. leading aircraftwoman
/ˌliːdɪŋ ˈerkræftwʊmən/

هوانورد ارشد

27. lieutenant colonel
/luːˌtenənt ˈkɜːrnl/

سرهنگ دوم

28. major
/ˈmeɪʤər/

سرگرد (درجه نظامی)

29. major general
/ˌmeɪdʒər ˈdʒenrəl/

سرلشکر

30. marshal
/ˈmɑːrʃl/

ارتشبد

31. marshal of the royal air force
/ˌmɑːrʃl əv ðə ˌrɔɪəl ˈer fɔːrs/

ارتشبد نیروی هوایی سلطنتی (بریتانیا)

32. master corporal
/ˌmæstər ˈkɔːrpərəl/

سرجوخه ارشد

33. pilot officer
/ˈpaɪlət ɑːfɪsər/

افسر خلبان (نیروی هوای بریتانیا)

34. RAF
/ræf/

نیروی هوایی سلطنتی (بریتانیا)

35. second lieutenant
/ˌsekənd ˌluːˈtenənt/

ستوان دوم

36. senior aircraftman
/ˌsiːniər ˈerkræftmən/

هوانورد ارشد

37. senior master sergeant
/ˌsiːniər ˈmæstər sɑːrdʒənt/

سرگروهبان ارشد

38. sergeant
/ˈsɑːrdʒənt/

گروهبان

39. squadron leader
/ˌskwɑːdrən ˈliːdər/

فرمانده اسکادران (نیروی هوایی)

40. staff sergeant
/ˈstæf sɑːrdʒənt/

گروهبان دوم

41. technical sergeant
/ˌteknɪkl ˈsɑːrdʒənt/

سرگروهبان تکنیسین (نیروی هوایی)

42. USAF
/ˌjuː es eɪ ˈef/

نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا

43. wing commander
/ˈwɪŋ kəmændər/

سرهنگ دوم (نیروی هوایی)

44. WRAF
/ræf/

نیروی هوایی بانوان سلطنتی (بریتانیا)

امیدواریم با مطالعه این مطلب درجه های نظامی به انگلیسی را بهتر فراگرفته باشید.

ادامه مطلب