Homonyms چیست؟ آموزش لغات با تلفظ مشابه و معنی متفاوت در انگلیسی

زمان مطالعه: 10 دقیقه
Homonyms چیست؟ آموزش لغات با تلفظ مشابه و معنی متفاوت در انگلیسی

homonyms چیست؟ آموزش لغات با تلفظ مشابه و معنی متفاوت در انگلیسی عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است. در اینجا به معرفی Homonym ها یا لغات هم آوا مشابه در تلفظ و متفاوت در معنی می پردازیم. سپس برای آشنایی شما زبان آموزان عزیز، چند لغت به عنوان مثال ذکر می کنیم. با ما همراه باشید.

Homonyms چیست؟

ویکی پدیا لغات هم آوا یا Homonym را اینگونه تشریح می کند:

In linguistics, homonyms, broadly defined, are words which sound alike or are spelled alike, but have different meanings. A more restrictive definition sees homonyms as words that are simultaneously homographs (words that share the same spelling, regardless of their pronunciation) and homophones (words that share the same pronunciation, regardless of their spelling)[1] – that is to say they have identical pronunciation and spelling, whilst maintaining different meanings.

The relationship between a set of homonyms is called homonymy. Examples of homonyms are the pair stalk (part of a plant) and stalk (follow/harass a person) and the pair left (past tense of leave) and left (opposite of right). A distinction is sometimes made between true homonyms, which are unrelated in origin, such as skate (glide on ice) and skate (the fish), and polysemous homonyms, or polysemes, which have a shared origin, such as mouth (of a river) and mouth (of an animal).[2][3]

در زبان‌شناسی، همنام‌ها که به طور کلی تعریف می‌شوند، کلماتی هستند که شبیه به هم یا املای یکسان هستند، اما معانی متفاوتی دارند. یک تعریف محدودتر، همنام‌ها را به‌عنوان کلماتی می‌بیند که همزمان همگراف هستند (کلماتی که املای یکسانی دارند، صرف‌نظر از تلفظشان) و هم‌آواها (کلماتی که تلفظ یکسانی دارند، صرف‌نظر از املایشان)[1] – یعنی می‌گویند که دارای املای یکسانی هستند. تلفظ و املای یکسان و در عین حال حفظ معانی مختلف.

  زمان حال در انگلیسی و انواع آن با فیلم آموزشی، مثال و تمرین

رابطه بین مجموعه ای از همنام ها را همنام می گویند. نمونه هایی از همنام ها عبارتند از: جفت ساقه (قسمتی از گیاه) و ساقه (دنبال کردن/آزار دادن شخصی) و جفت چپ (زمان گذشته ترک) و چپ (مقابل سمت راست). گاهی اوقات بین همنام های واقعی، که از نظر منشأ نامرتبط هستند، مانند اسکیت (سر خوردن روی یخ) و اسکیت (ماهی)، و متجانس های چند معنایی یا چندمعنایی که منشأ مشترک دارند، مانند دهان (رودخانه) تمایز قائل می شوند. ) و دهان (حیوان).[2][3]

مثال برای Homonyms چیست؟

بیابان desertدسر dessert
مردن dieرنگ کردن dye
اجازه گرفته allowedبا صدای بلند aloud
محراب altarتغییر کردن، دادن alter
برهنه bareتحمل کردن bear
نامطبوع coarseدوره course
کشمش currantکنونی current
شورا councilمشورت counsel
دوگانه dualجنگ تن به تن duel
خودنمایی flauntتمسخر flout
رسماً formallyسابق formerly
آرام quietکامل quite
سبک lighteningروشن شدن lightning
شل looseاز دست دادن lose
بادبان sailفروش sale
دوختن sewبذرپاشی sow
درد painجام pane
آرامش peaceتکه piece
شخصی personalکارکنان personnel
ساکن stationaryنوشت افزار stationery
کمر waistتلف کردن waste
هوا weatherآیا / چه whether
Homonyms چیست؟

مکمل یادگیری Homonyms چیست؟

برای یادگیری بیشتر در این خصوص می توانید به کتاب آموزش فونتیک زبان انگلیسی English Phonetics and Phonology یا سایر منابع مشابه در لینگومن مراجعه فرمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

  پیشوندها و پسوندهای زبان انگلیسی با مثال و فیلم آموزشی

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم موارد گفته شده بتواند برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشد. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

امیدواریم با مطالعه این مقاله مبحث “Homonyms چیست؟” را به خوبی فرا گرفته باشید.

ادامه مطلب