آموزش الفبای فرانسوی با تلفظ + فیلم آموزشی

آموزش الفبای فرانسوی با تلفظ + فیلم آموزشی

آموزش حروف الفبای فرانسوی با تلفظ عنوان این مطلب لینگومن است. زبان فرانسه یکی از غنی ترین ها در ادبیات و از مهمترین زبان های جهان محسوب می شود. این زبان به لحاظ سختی هم به عربی لاتین مشهور است. زبان فرانسه دومین زبان بین المللی که داری ۲۶ حرف است که به چهار نوع، یعنی حروف چاپی بزرگ و کوچک و حروف تحریری بزرگ و کوچک تقسیم می شود.

در ادامه بیشتر با حروف و صداهای موجود در این زبان و نحوه تلفظ آن ها آشنا می شویم.

آموزش الفبای فرانسوی با تلفظ

هر زبانی دارای نحوه نگارش مخصوص به خود و همچنین نوع تلفظ حروف است و اصولا پایه و اساس یادگیری هر زبانی آموختن الفبای آن زبان است که در واقع الفبای هر زبان، قوائدی ویژه است که درست نوشتن و درست خواندن آن زبان را میسر می سازد. الفبای زبان فرانسه از نظر نوشتاری همان حروف زبان انگلیسی است که تنها تلفظ شان فرق دارد. حروف این زبان همانند انگلیسی ۲۶ حرف بوده که ۶ حرف آن حروف صدادار یا Voyelle و مابقی شان یعنی ۲۰ حرف دیگر حروف بی صدا یا Consonne هستند.

حروف زبان فرانسوی بیست و شش حرف است که بجز آنها حروف زیر هم در این زبان به کار میروند، اما جزء الفبا به حساب نمی‌آیند:

œ à â è é ê ë î Ï ô û ç

زبان فرانسه نیز همانند هر زبان دیگری برای درست نوشتن و درست خواندن قواعد ویژه ای دارد که به آن دستور زبان ( La grammaire) می گویند. به عبارت دیگر دستور زبان مجموعه قواعدی است که از طبیعت زبان بر می خیزد و برای کاربرد درست آن آموخته می شود. ساده ترین واحد هر زبان واژه (کلمه) است که خود از حروف الفبا تشکیل می شود.

  مکالمه فرانسوی با ترجمه فارسی؛ جملات کاربردی + فیلم آموزشی

حروف صدا دار و بی صدا در حروف الفبا فرانسه

حروف صدادار (Voyelle) حروفی هستند که به تنهایی و مستقلاً تلفظ می شوند. این حروف عبارتند از: y , u ,o , e , i , a.

حروف بی صدا (Consonnes) به حروفی گفته می شود که بدون دخالت حروف صدادار، تلفظ نمی شوند و بیست حرف باقی مانده الفبا را شامل می شوند. برای آشنایی بیشتر با تلفظ حروف در زبان فرانسه به جدول زیر توجه کنید.

حروف الفبای زبان فرانسه با تلفظ | French Alphabet with Pronunciation
حروف الفبای زبان فرانسه با تلفظ | French Alphabet with Pronunciation

جدول حروف الفبای زبان فرانسوی با تلفظ

ژِ   /ʒe/       G اِف   /ɛf/      F اُ      /ø/       E دِ    /de/      D سِ    /se/    C بِ    /be/     B اَ      /ɑ/       A
اِن  /ɛn/      N اِم   /ɛm/    M اِل     /ɛl/     L کَ  /ka/      K ژی   /ʒi/     J ای    /i/      I اَش /aʃ/     H
اوُ     /y/      U تِ    /te/     T اِس   /ɛs/    S اِق  /ɛʁ/     R کوُ     /ky/   Q پِ­    /pe/    P اُ     /o/       O
زِد      /zɛd/         Z ایگ قِگ /iɡʁɛk/  Y ایکس   /iks/    X دوبلُ وِ   /dubləve/   W وِ      /ve/     V

نکات مهم تلفظ حروف الفبای فرانسه

حرف A: این حرف اگر با حروف مختلف ترکیب شود صدای ویژه ای پیدا می کند.

 • صدای اِ ai:

Lait: ل ِ (شیر)

 • صدای اُ au:

aussi: اُسی (همچنین)

 • صدای اُ eau:

Manteau: مَانتو (کت)

 • صدای اِی ay:

Payer: پ ِ یِ (پرداخت)

 • صدای اَی ail:

Travail: ت ِ قَ وَ ی (کار)

 • حرف A در ترکیب با حروف M و N صدای (آ) می دهد که به صورت تو دماغی تلفظ می شود که مثال آن آنْژْ (فرشته) Ange می باشد.
 • ترکیب ai قبل از حروف M و N صدای (آ) می دهد و به صورت تو دماغی تلفظ می شود که مثال آن فَمْ (گرسنگی) Faim است.
  دانلود نرم افزار اندروید آموزش زبان فرانسه | Learn French with MosaLingua

حرف C: این حرف همیشه صدای (ک) می دهد.

 • سَک (کیف): Sac حرف c پس از حروف (y , i , e) صدای (س) می دهد. مثل: سُ سی: Ceci: این
 • سُ (صفت اشاره: این) :Ce اگر پس از آن حرف h باشد صدای (ش) می دهد مثل: شانس: Chance: شانس، بخت و اقبال
 • اگر قبل از آن حرف T باشد صدای (چ) می دهد. صدای چ Tch

حرف E: صدای کوتاه اُ می دهد در ترکیب با حروف دیگر تلفظ ویژه ای دارد.

 • اَلِ (مصدر فعل رفتن) Aller
 • صدای اِ: Er, Es, Et
 • اِ Est در ترکیب با صدای U صدای E کشیده می شود.
 • صدای اِ : Ei پ ِ نْ Peine
 • بْ لُ (رنگ آبی) Bleu در ترکیب با N و M صدای (آن) می دهد.
 • Entrer: آنْتق ِ (مصدر فعل وارد شدن، داخل شدن)
 • در ترکیب با حرف Z صدای (اِ) می دهد.
 • ن ِ (بینی) Nez اگر E دارای علامت باشد صدای ( اِ ) می دهد. (ѐ و é و ê) و پِ قْ (پدر) Pѐre

حرف D: در جلوی حرف J حرف D تلفظ نمی شود. ج Dj

حرف G: همیشه صدای (گ) می دهد مثل : سی گَق Cigare

 • پس از حرف G اگر حروف (I و Y و E) بیاید صدای (ژ) می دهد مانند کلمه Garage: گَ قَژ (گاراژ)
 • اگر بعد از آن حرف N بیاید صدای (نی) می دهد و G تلفظ نمی شود
 • اِس پَنی اُل (اسپانیا) Espagnol

حرف H: حرف H هیچگاه تلفظ نمی شود.

 • Habiter: اَبیتِ  (مصدر فعل ساکن شدن)
 • صدای ترکیبی: PH صدای (ف) می دهد به عنوان مثال: تِلِفُن (تلفن) Téléphone

حرف R: این حرف در فرانسه صدای (ق) می دهد مثل: مِقْسی (مرسی) Merci

 • معمولا هنگامی که حرف T بعد از R قرار می گیرد صدای (خ) می دهد. و ِخْت (سبز) Verte
  دانلود نرم افزار اندروید آموزش زبان فرانسه | Learn French with MosaLingua

صدای ترکیبی ILL و EILL:

ILL و EILL به ترتیب صدای ( ای ) و ( اِی ) می دهند. مثال: فی: Fille / اُق ِ ی: Oreille

صدای ترکیبی Tio:

Tio در زبان فرانسه صدای (سی) می دهد. مثال: فِلی سی تَسی یُن Félicitations

و نکته آخر:

شما کاراکترهایی را با خطوطی در بالا و پایین حروف دیده اید و حتما می پرسید پس آنها چی هستند؟! در واقع آن ها حرف نیستند بلکه Accent هستند و یکی از مهم ترین تفاوت های زبان های انگلیسی و فرانسه در نوشتار را ایجاد می کنند. Accent ها معمولا برای حروف صدادار هستند. گاهی اوقات Accent ها تلفظ حرف صدا دار را عوض می کنند و گاهی نه. تعدادی از Accent های حرف e را در زیر مشاهده می کنید:

é (aigu accent) è (grave accent) ê (circumflex accent) ë (diaeresis accent)

البته Accent ها همیشه برای حروف صدادار نیستند و شما ممکن است به چیزی مثل این هم برخورد کنید:

ç (The cedilla)

زبان فرانسه داراي ۵ Diacritic هم هست كه در نحوه تلفظ حروف تاثير گذار هستند ولي در ليست حروف الفبا نوشته نمي شوند.

´ Accent aigu ` Accent grave ¨ Tréma ˆ Circonfelexe ¸ c cédille

فیلم آموزش حروف الفبای زبان فرانسه با تلفظ

ادامه مطلب