آموزش صرف افعال روسی و ضمایر شخصی در زبان روسی

آموزش صرف افعال روسی و ضمایر شخصی در زبان روسی

در این مطلب به آموزش صرف افعال روسی و ضمایر شخصی در این زبان در مرحله مقدماتی می پردازیم. زبان روسی یکی از زبان های قدرتمند، پرنفوذ و با سخنوران بسیاری است. دانستن زبان روسی برای افرادی که قصد مهاجرت به روسیه یا کشورهای روس زبان را دارند می تواند بسیار کار ساز باشد.

آموزش صرف افعال روسی و ضمایر شخصی در زبان روسی

فعل ها در زبان روسی دارای سه زمان حال، گذشته و آینده هستند. همچنین طرز ساختن فعل در زمان حال به دو صورت است:

  • صرف فعل نوع اول
  • صرف فعل نوع دوم

که در این آموزش به بیان صرف فعل نوع اول می پردازیم.

– یادآوری:

ضمایر شخصی روسی

منЯ
توты
او مذکرон
او مونثона
ماмы
شماвы
آن هاони
ضمایر شخصی در روسی

صرف فعل نوع اول زبان روسی

این فعل ها در اخر کلمه شناسه های زیر را می گیرد:

У یا юاول شخص مفرد
ешьدوم شخص مفرد
етسوم شخص مفرد
емاول شخص جمع
етеدوم شخص جمع
ют یا утسوم شخص جمع
صرف فعل در روسی

برای ساخت ابتدا پسوند مصدری را بر می داریم. مانند:

خواندن                  читать

پسوند مصدری ть و بن مصدر чита

Чита+ть پسوند مصدری را حذف و شناسه های بالا را جایگزین می کنیم.

Я читаюمن می خوانم
Ты читаешьتو می خوانی
Он читаетاو می خواند (مذکر)
Она читаетاو می خواند (مونث)
Мы читаемما می خوانیم
Вы читаетеشما می خوانید
Они читаютآن ها می خوانند
صرف افعال روسی

پس از برداشتن پسوند مصدر ساز اگر فعل به  ова ختم شود هنگام صرف، واکه у قبل از شناسه قرار می دهیم. مانند:

  دانلود نرم افزار آموزش زبان روسی Easy Learning Russian v6.0
Требоватьطلب کردن
Я требуюمن طلب می کنم
Ты требуешьتو طلب می کنی
Он требует او (مذکر) طلب می کند
Она  требуетاو (مونث) طلب می کند
Оно требуетاو (خنثی) طلب می کند
Мы требуемما طلب می کنیم
Вы требуетеشما طلب می کنید
Они требуютان ها طلب می کنند
مثال صرف فعل روسی

افعالی که به Ну ختم شوند در صرف نوع اول قرار می گیرند که فعل اول شخص مفرد به شناسه У ختم می شود. مانند:

Отдохнутьاستراحت کردن
Я отдохнуمن استراحت خواهم کرد
Ты отдохнёшьتو استراحت خواهی کرد
Он, она, оно отдохнётاو استراحت خواهد کرد
Мы отдохнёмما استراحت خواهیم کرد
Вы  отдохнётеشما استراحت خواهید کرد
Они отдохнутآن ها استراحت خواهند کرد
صرف افعال روسی

فعل هایی که به ریشه каз ختم میشوند. همخوان з به صامت ж تبدیل می شود. مانند:

Сказатьگفتن
Я скажуمن خواهم گفت
Ты скажешьتو خواهی گفت
Он,  она,  оно скажетاو خواهد گفت
Мы скажемما خواهیم گفت
Вы скажетеشما خواهید گفت
Они скажутآنها خواهند گفت
صرف افعال در زبان روسی

برخی فعل ها از قاعده خاصی برخوردار نیستند و باید انها را حفظ کرد. مثال:

Растиرشد کردن
Я растуمن رشد می کنم
Ты растёшьتو رشد می کنی
Он,  она, оно растётاو رشد می کند
Мы растёмما رشد می کنیم
Вы растётеشما رشد می کنید
Они  растутآن ها رشد می کنند
صرف افعال زبان روسی

افعالی که پسوند ева دارند هنگام صرف معمولا به واکه Ю ختم می شوند

مانند:

Воеватьجنگیدن
Я воююمن می جنگم
Ты воюешьتو می جنگی
Он,  она, оно воюетاو می جنگد
Мы воюемما می جنگیم
Вы воюетеشما می جنگید
Они воюютآنها می جنگند
صرف افعال در روسی

ادامه مطلب