دانلود کتاب روش تدریس گرامر زبان انگلیسی | How to Teach Grammar

کتاب روش تدریس گرامر زبان انگلیسی | How to Teach Grammar

کتاب روش تدریس گرامر زبان انگلیسی How to teach grammar یکی از بهترین مراجع برای دبیران آموزش زبان انگلیسی و نیز اساتید دانشگاه های سراسر کشور می باشد. اساتید عزیز آموزش زبان کشور می توانند از این کتاب به عنوان منبعی مطمئن در یادگیری و تدریس شیوه آموزش گرامر زبان انگلیسی به دانشجویان شان استفاده نمایند.

همچنین دبیران محترم و نیز دانشجویان رشته زبان انگلیسی گرایش آموزش نیز به منظور بهبود شیوه تدریس گرامر خود و نیز یادگیری شیوه های جدید تدریس دستور زبان انگلیسی می توانند بهره کافی را از کتاب How to teach grammar ببرند. در ادامه بیشتر در مورد این کتاب یحث خواهیم کرد.

How to teach grammar

Here you’ll find a host of ways to develop or enhance your grammar teaching skills. How to Teach Grammar demonstrates methods for practicing a variety of grammar topics, dealing with errors, and integrating grammar instruction into general methodologies such as task-based learning.

A guide for teachers on how to develop or enhance their grammar-teaching skills. The early part of the book considers such issues as the nature of grammar and the reasons for teaching it. Subsequent chapters explore both inductive and deductive approaches to grammar.

The book also explores ways of practising a variety of grammar topics, methods of dealing with grammatical errors in students’ work, and ways of integrating grammar instruction into different general methodologies, such as communicative language learning and task-based learning.

ادامه مطلب

دانلود