چهار عمل اصلی ریاضی به انگلیسی (ضرب، تقسیم، جمع، تفریق) + فیلم آموزشی

زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
چهار عمل اصلی ریاضی به انگلیسی و اصطلاحات ریاضی با فیلم آموزشی

چهار عمل اصلی ریاضی به انگلیسی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) و اصطلاحات ریاضی به انگلیسی و اعداد اصلی و ترتیبی را در این مطلب از وبلاگ لینگومن می آموزیم. با دانستن اصطلاحات ریاضی در انگلیسی می توانید از آن ها در مکالمه روزمره انگلیسی در خصوص ریاضی استفاده نمایید. همچنین فیلم آموزشی لغات، اصطلاحات و جملات پرکاربرد ریاضی و هندسه نیز تقدیم حضورتان می شود.

چهار عمل اصلی ریاضی به زبان انگلیسی + اصطلاحات و اعداد

1. عمل جمع (غیررسمی):

two and two is four (2+2=4)

2. عمل جمع (رسمی):

two plus two equals four (2+2=4)

3. عمل تفریق (غیررسمی):

five from eight is three (8-5=3)

4. تفریق (رسمی):

eight minus five equals three (8-5=3)

5. تقسیم:

six divided by three equals two (6÷3=2)

6. ضرب غیر رسمی:

three fours are twelve (3×4=12)

7. ضرب رسمی:

three multiplied by four equals twelve (3×4=12)

لغات ریاضی به انگلیسی

در این بخش به علامت های ریاضی به انگلیسی از جمله به اضافه و منها به انگلیسی و نیز تقسیم بر به انگلیسی و نیز عمل ضرب به انگلیسی از چهار عمل اصلی می پردازیم.

multiplied

ضرب کردن، افزایش دهنده

equals

برابر، هم پایه

minus

منهای…

divided

تقسیم بر

در این مطلب به تعدادی از کلمات و اصطلاحات مربوط به ریاضی خواهیم پرداخت.

علامت ها و اعمال ریاضی به انگلیسی

در این بخش به عملیات ریاضی به انگلیسی (هر چهار عمل اصلی به انگلیسی) و تعدادی دیگر از علامت های رایج در ریاضی مانند جمع و تفریق به انگلیسی و نیز ضرب و تقسیم به انگلیسی خواهیم پرداخت.

plus (+)

به علاوه

two plus two (2 + 2)

دو به علاوه دو

minus (-)

منها

five minus three (5 – 3)

پنج منهای سه

times (x یا *)

ضربدر

five times seven (5 x 7)

  نحوه نوشتن نامه انگلیسی؛ آموزش کامل با مثال کاربردی + فیلم آموزشی

پنج ضربدر هفت

equals (=)

مساوی

four times two equals eight (4 x 2 = 8)

چهار ضربدر دو مساوی است با هشت

is less than ()

علامت بزرگتر

twenty is greater than thirteen (20 > 13)

بیست از سیزده بزرگتر است

is greater than or equal to (≤)

علامت کوچکتر مساوی

five plus one is greater than or equal to seven (5 + 1 ≤ 7)

پنج به علاوه یک کوچکتر یا مساوی است با هفت

is more than or equal to (≥)

علامت بزرگتر مساوی

six plus eight is equal to or greater than eleven (6 + 8 ≥ 11)

شش به علاوه هشت بزرگتر یا مساوی است با یازده

is not equal to (≠)

علامت نا مساوی

twenty-five is not equal to sixteen (25 ≠ 16)

بیست و پنج با شانزده مساوی نیست

divided by (÷ یا /)

تقسیم بر

four divided by two (4 ÷ 2)

چهار تقسیم بر دو

چهار عمل اصلی ریاضی به انگلیسی و اصطلاحات ریاضی با فیلم آموزشی
چهار عمل اصلی ریاضی به انگلیسی و اصطلاحات ریاضی با فیلم آموزشی

خواندن اعداد در انگلیسی

نحوه خواندن اعداد اعشاری در انگلیسی (decimals)

بین اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده می شود که هنگام خواندن اعداد اعشاری point خوانده می شود. نحوه خواندن اعداد اعشاری ریاضی زیر در پرانتز جلوی هر عدد نوشته شده است:

4.28 (four point two eight)
9.71 (nine point seven one)
17. 378 (seventeen point three seven eight)
5.56839 (five point five six eight three nine)

نحوه خواندن درصد در انگلیسی (percentage)

علامت درصد (%) به صورت percent تلفظ می شود. نحوه خواندن اعدد درصدی در پرانتز جلوی هر عدد نوشته شده است:

13% (thirteen percent)
55% (fifty five percent)
78% (seventy eight percent)

نحوه خواندن اعداد کسری در ریاضی به انگلیسی (fractions)

در زبان انگلیسی نحوه خواندن اعداد اعشاری به این شکل است که عددی که قبل از علامت کسری (/) قرار می گیرد همانند اعداد اصلی خوانده می شود (مانند یک، دو، سه و غیره)، و عددی که بعد از علامت کسری می آید باید مثل اعداد ترتیبی نوشته و خوانده شود (مانند یکم، دوم، سوم و غیره). اگر عدد سمت چپ علامت کسری بیشتر از 1 باشد باید یک حرف s به انتهای عدد سمت راست علامت کسری اضافه کرد.

در مثال های زیر نحوه خواندن اعداد کسری در ریاضی در پرانتز جلوی هر عدد نوشته شده است:

3/4 (three quarters)

سه چهارم

  مکالمه انگلیسی در مورد ساعت و زمان؛ 50 جمله ضروری و پرکاربرد

2/7 (two sevenths)

دو هفتم

1/8 (one eighth)

یک هشتم

1/2 (one half)

یک دوم

1/3 (one third)

یک سوم

نحوه خواندن اعداد توان دار در انگلیسی

توان یک عدد در انگلیسی power یا exponent نامیده می شود. نحوه خواندن این نوع اعداد در یاضی در پرانتز کنار هر عدد نوشته شده است:

(two to the power four) 24

دو به توان چهار

(three to the power six ) 36

سه به توان شش

(seven to the power three) 73

هفت به توان سه

(four to the power ten) 410

چهار به توان ده

اعداد به انگلیسی

اعداد در انگلیسی به دو دسته تقسیم می شوند:

1- اعداد اصلی (Cardinal Numbers)

2- اعداد ترتیبی (Ordinal Numbers).

همانطور که می دانید کاربرد اعداد اصلی تعیین تعداد است. اعداد یک، دو، سه، چهار… اعداد اصلی هستد. از سوی دیگر اعداد ترتیبی برای تعیین رتبه چیزی یا شخصی به کار می روند. البته اعداد ترتیبی برای موارد دیگری همچون نوشتن آدرس و تاریخ به انگلیسی نیز به کار می روند. اعدادی مثل یکم، دوم، سوم، چهارم… اعداد ترتیبی هستند. ابتدا با اعداد اصلی و سپس با اعداد ترتیبی در ادامه آشنا می شویم.

در این بخش تعدادی از اعداد اصلی به صورت عدد و حروف قرار داده شده اند:

1 = One
2 = Two
3 = Three
4 = Four
5 = Five
6 = Six
7 = Seven
8 = Eight
9 = Nine
10 = Ten
11 = Eleven
12 = Twelve
13 = Thirteen
14 = Fourteen
15 = Fifteen
16 = Sixteen
17 = Seventeen
18 = Eighteen
19 = Nineteen
20 = Twenty
30 = Thirty
40 = Forty
50 = Fifty
60 = Sixty
70 = Seventy
80 = Eighty
90 = Ninety
100 = One hundred
1000 = One thousand
1000000 = One million

در این بخش از مطلب لیستی از اعداد ترتیبی قرار داده شده اند که هم به صورت حروف هستند و هم اعداد:

1st = First
2nd = Second
3rd = Third
4th = Fourth
5th = Fifth
6th = Sixth
7th = Seventh
8th = Eighth
9th = Ninth
10th = Tenth
11th = Eleventh
12th = Twelfth
13th = Thirteenth
14th = Fourteenth
15th = Fifteenth
16th = Sixteenth
17th = Seventeenth
18th = Eighteenth
19th = Nineteenth
20th = Twentieth
21st = Twenty-first
22nd = Twenty-second
23rd = Twenty-third
24th = Twenty-fourth
25th = Twenty-fifth
26th = Twenty-Sixth
27th = Twenty-seventh
28th = Twenty-eighth
29th = Twenty-ninth
30th = Thirtieth
40th = Forties
50th = Fifties
60th = Sixties
70th = Seventies
80th = Eighties
90th = Nineties
100th = Hundredth
500th = Five hundredth
1000th = thousandth
1500th = One thousand five Hundredth
100000th = Hundred thousandth
1000000th = Millionth

  اسامی پرندگان به انگلیسی؛ 40 پرنده مشهور

فیلم آموزش چهار عمل اصلی ریاضی به انگلیسی

مکمل یادگیری چهار عمل اصلی ریاضی به انگلیسی + اصطلاحات و اعداد

امیدواریم با خواندن این مطالب 4 عمل اصلی ریاضی در انگلیسی را که شامل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم است به خوبی فراگرفته باشید. همچنین برای یادگیری بیشتر در خصوص لغات و اصطلاحات ریاضی به انگلیسی pdf می توانید به مطلب دانلود دیکشنری تخصصی ریاضی | Penguin Dictionary of Mathematics مراجعه فرمایید.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم موارد گفته شده بتواند برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشد. ما در لینگومن همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2021) جامع و کامل
فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid (آپدیت 2۰۲۴) جامع و کامل

مجموعه جامع فیلم آموزش زبان انگلیسی EngVid با بهره گیری از اساتید خبره در عرصه آموزش زبان انگلیسی توانسته به بهترین شکل ممکن این زبان را به علاقمندان آن آموزش دهد. در این جا ما تمامی فیلم های آموزشی این سری را با کیفیت عالی به همراه زیرنویس انگلیسی شان از ابتدا تا به امروز جمع آوری و در اختیار شما لینگومنان عزیز قرار داده ایم. از جمله ویژگی های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ساده و قابل فهم برای همه
  • دارای زیرنویس انگلیسی
  • قابل استفاده برای تمامی سنین
  • بدون نیاز به دانش زبانی بالا
  • دارای دسته بندی های مختلف
  • توضیح به صورت جامع و کامل
اطلاعات بیشتر و خرید

ادامه مطلب