زمان حال در انگلیسی و انواع آن با فیلم آموزشی، مثال و تمرین

زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه
زمان حال در انگلیسی و انواع آن با فیلم آموزشی، مثال و تمرین

زمان حال در انگلیسی و انوع آن اعم از زمان حال ساده، زمان حال کامل، زمان حال استمراری و زمان حال کامل استمراری عنوان این مطلب از وبلاگ لینگومن است.

زمان حال در انگلیسی

زمان حال ساده در انگلیسی

درسی که اکنون در این قسمت برای شما در نظر گرفته ایم، یکی از مبحث های آموزش گرامر زبان انگلیسی (زمان حال ساده) می باشد. این درس همراه با متن هایی که برای شما در نظر گرفته است، قصد دارد شما را با زمان حال ساده فعل ها در متن آشنا کند. همراه با این شیوه آموزشی به راحتی می توانید زمان حال ساده را در گرامر انگلیسی فرا بگیرید. قبل از خواندن متنی که در آن، از زمان حال ساده استفاده شده است، قسمتی وجود دارد که ابتدا شما را با زمان حال ساده آشنا می کند.

این قسمت توضیحات کامل را در اختیار شما عزیزان قرار خواهد داد و علاوه بر توضیحات، نکات مهم و کلیدی مربوط به زمان حال ساده را نیز بیان خواهد کرد. بعد از آموزش، تمریناتی مربوط به این مبحث وجود دارد که که همراه با پاسخ می باشند.

عملی که به صورت تکرار یا عادت صورت گیرد را زمان حال ساده می گویند. از زمان حال ساده برای بیان اعمالی که همیشه یا بعضی اوقات انجام می گیرد، استفاده می کنیم. همچنین برای بیان حقایق کلی نیز از زمان حال ساده استفاده می کنیم. برای ساختن حال ساده در انگلیسی کافی است که فاعل یا ضمیر فاعلی را قبل از فعل قرار دهیم.

مثال) He is a teacher.         

او یک معلم است

ساختار زمان حال ساده:

(مصدر بدون to) قسمت اول فعل + فاعل

نکته ۱) یکی از نشانه های زمان حال ساده، استفاده از every (day, week, month, year, morning, evening) می باشد.

I go to school every day.         

من هر روز به مدرسه می روم

نکته ۲) اگر فاعل یا ضمیر فاعلی، سوم شخص مفرد (she, he, it) باشد، فعل جمله s یا es می گیرد.

He eats         او می خورد    

She goes        او می رود

نکته ۳) هرگاه فعل به حروف z, x, o, s, sh, ch ختم شود، es می گیرد و در بقیه حالات فقط s می گیرد. همچنین هرگاه فعل به y منتهی شود، y تبدیل به ies می شود.

do —–> does

watch —–> watches

study —–> studies

* البته اگر فعل به y ختم شود و قبل از y حروف صدادار باشد، y تغییر نکرده و فقط s می گیرد.

مانند:   play —–> plays

نکته ۴) در زمان حال ساده از قیود تکرار usually, sometimes, often, never, always استفاده می شود.

We often sleep late on weekends.         

ما در روزهای تعطیل اغلب دیر می خوابیم

* توجه داشته باشید که قیدهای تکرار تک کلمه ای قبل از فعل اصلی و قیدهای تکرار دو یا چند کلمه ای در انتهای جمله می آیند.

I have never visited shiraz.

He goes to school every day.

نکته ۵) برای ضمایر it / he / she از has استفاده می کنیم ولی برای ضمایر I / you / we / they فعل have را بکار می بریم.

John has lunch at home every day. 

جان هر روز در خانه ناهار می خورد.

فیلم آموزش زمان حال ساده در انگلیسی

A. Reading

My name is jim. I am 13 years old. I am from Canada. I like hockey. I play hockey every week. I can skate very fast, and I score a lot of goals. My hockey teamis called the River Heights Cardinals. I go to hockey practice on Tuesday and Thursday nights. I play games every Saturday and Sunday. My favorite hockey player is Wayne Gretzky. My favorite professional hockey team is the Montreal Canadiens.

A. خواندن

اسم من جیم است. ۱۳ ساله هستم. من اهل کانادا هستم. من هاکی را دوست دارم. من هر هفته هاکی بازی می کنم. می توانم خیلی سریع اسکیت کنم، و امتیازات زیادی به دست آورم. تیم هاکی من “ریور هایتس کاردینالز” نام دارد. شب های سه شنبه و پنج شنبه به تمرین هاکی می روم. من هر شنبه و یکشنبه بازی می کنم. بازیکن هاکی مورد علاقه من Wayne Gretzky است. تیم هاکی حرفه ای مورد علاقه من “مونترال کانادینز”  است.

B. Questions

۱٫ What’s his name?
_________________________________________________ .
۲٫ How old is he?
_________________________________________________ .
۳٫ What sport does he like?
_________________________________________________ .
۴٫ How often does he play hockey?
_________________________________________________ .
۵٫ How often does he practice?
_________________________________________________ .
۶٫ What days does he play games?
_________________________________________________ .
۷٫ Who is his favorite hockey player?
_________________________________________________ .
۸٫ What’s his favorite professional hockey team?
_________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ His name is Jim.

۲٫ He is 13 years old.

۳٫ He likes hockey.

۴٫ He plays hockey every week.

۵٫ He practices on Tuesday and Thursday nights.

۶٫ He plays games every Saturday and Sunday.

۷٫ His favorite hockey player is Wayne Gretzky.

۸٫ His favorite professional hockey team is the Montreal Canadiens.

A. Reading

My friend’s name is Jon. He is 13 years old. He likes volleyball. He plays volleyball every day after school. Jon plays on his school team. He practices on Monday, Tuesday, and Wednesday. He plays games on Thursday and Friday. Jon’s favorite volleyball player is Adam Johnson. Jon wants to play volleyball in the Olympics when he is older.

A. خواندن

اسم دوست من جان است. او ۱۳ ساله است. او والیبال را دوست دارد. هر روز بعد از مدرسه والیبال بازی می کند. جان در تیم مدرسه خودش بازی می کند. او ( در روزهای ) دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تمرین می کند. روزهای پنج شنبه و جمعه بازی می کند. بازیکن والیبال مورد علاقه جان، “آدام جانسون” است. جان می خواهد وقتی که بزرگتر شد، در المپیک والیبال بازی کند.

B. Questions

۱٫ What’s his friend’s name?
___________________________________________________ .
۲٫ How old is his friend?
___________________________________________________ .
۳٫ What sport does jon like?
___________________________________________________ .
۴٫ How often does jon play volleyball?
___________________________________________________ .
۵٫ What days does jon practice volleyball?
___________________________________________________ .
۶٫ What days does jon play volleyball games?
___________________________________________________ .
۷٫ Who is jon’s favorite volleyball player?
___________________________________________________ .
۸٫ What does jon want to do when he is older?
___________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ His friend’s name is Jon.

۲٫ He is 13 years old.

۳٫ He likes volleyball.

۴٫ He plays volleyball every day after school

.۵٫ He practices volleyball on Monday, Tuesday, and Wednesday.

۶٫ He plays volleyball games on Thursday and Friday.

۷٫ His favorite volleyball player is Adam Johnson.

۸٫ When Jon is older, he wants to play volleyball in the Olympics.

زمان حال ساده در انگلیسی (قسمت دوم)

درسی که هم اکنون در اختیار دارید، قسمت دوم و ادامه مطالب درس اول می باشد. در قسمت اول توضیحات کامل و نکات مهم و کلیدی مربوط به حال ساده را خدمت شما عزیزان ارائه دادیم. در این قسمت (قسمت دوم)، همراه با تعدادی تمرین بیشتر قصد داریم که زبان آموز با انجام دادن بیشتر تمرینات، مطالب را بهتر فرا گرفته و نکات مهم درس، ملکه ذهن او شود. تمرینات این درس، در قالب Reading هایی می باشند که از زمان حال ساده در آنها استفاده شده است. همچنین تمام Reading ها همراه با ترجمه فارسی می باشند. قبل از انجام دادن این تمرینات، می توانید به قسمت اول این درس مراجعه کنید تا ابتدا با زمان حال ساده آشنا شوید، و بعد تمرینات را انجام دهید. همچنین تمامی تمرینات همراه با پاسخ می باشند.

A. ReadingThis is my older sister. Her name is Amy. Amy is۲۱ years old. She lives in Paris. Amy loves cars,motorbikes, and speedboats. Amy is a mechanic.She fixes cars and motorbikes. After work, Amydrives home in her sports car.Amy’s favorite car is the Corvette. Shewants to buy a Corvette when she is older.

A. خواندن

این خواهر بزرگتر من است. اسم او امی است. امی ۲۱ ساله است. او در پاریس زندگی می کند. امی ماشین، موتور سیکلت، و قایق موتوری را دوست دارد. امی یک مکانیک است. او ماشین ها و موتورسیکلت ها را تعمیر می کند. بعد از (اتمام) کار، امی با ماشین اسپرتش به خانه می رود. ماشین مورد علاقه امی  کوروت است. او می خواهد وقتی که بزرگتر شد، یک کوروت بخرد.

۱٫ What is his sister’s name?
__________________________________________ .
۲٫ How old is his sister?
__________________________________________ .
۳٫ What does Amy love?
__________________________________________ .
۴٫ Where does Amy live?
__________________________________________ .
۵٫ What does Amy do?
__________________________________________ .
۶٫ What kind of car does Amy drive?
__________________________________________ .
۷٫ What’s Amy’s favorite car?
__________________________________________ .
۸٫ What does Amy do after work?
__________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ His sister’s name is Amy.

۲٫ She is 21 years old.

۳٫ Amy loves cars, motorbikes, and speedboats.

۴٫ Amy lives in Paris.

۵٫ Amy is a mechanic.

۶٫ Amy drives a sports car.

۷٫ Amy’s favorite car is the Corvette.

۸٫ After work, Amy drives home in her sports car.

A. Reading

These are my parents. My mom’s name is Lauren andmy dad’s name is josh. My mom is a real estate agent.She sells houses. My dad is a police officer. They are both۴۸ years old. They like skating, jogging, and dancing.In the summer, they jog outside every day. In thewinter, they skate on the river. My mom and dadalso like cooking. Every day after work, they cookdinner for my sister and me.

A. خواندن

این ها والدین من هستند. اسم مادرم “لورن” و اسم پدرم “جاش” است. مادرم یک مشاور املاک واقعی است. او خانه ها را به فروش می رساند. پدرم یک افسر پلیس است. آنها هردو ۴۸ ساله هستند. آنها اسکیت، آهسته دویدن، و رقص را دوست دارند. در تابستان، آنها هر روز بیرون از خانه آهسته می دوند. در فصل زمستان، آنها بر روی رودخانه اسکیت می کنند. پدر و مادرم، همچنین پخت و پز را نیز دوست دارند. هر روز بعد از (اتمام) کارشان، آنها برای من و خواهرم شام می پزند.

B. Questions

۱٫ What’s his mom’s name?
____________________________________________ .
۲٫ What’s his dad’s name?
____________________________________________ .
۳٫ What does his mom do?
____________________________________________ .
۴٫ What does his dad do?
____________________________________________ .
۵٫ What do they like to do in the summer?
____________________________________________ .
۶٫ What do they do after work?
____________________________________________ .
۷٫ Who do they cook dinner for?
____________________________________________ .
۸٫ What do they do in the winter?
____________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ His mom’s name is Lauren.

۲٫ His dad’s name is Josh.

۳٫ His mom is a real estate agent, so she sells houses.

۴٫ His dad is a police officer.

۵٫ In the summer, they like to jog outside.

۶٫ After work, they cook dinner.

۷٫ They cook dinner for him and

his sister.

۸٫ In the winter, they skate on the river.

A. Reading

This is my basketball team. We practice everyday after school. Our team is called the KelvinClippers. We have ten people on our team.We play games every Saturday.Our coach is Mr. Fox. He is a very good coach.We like him very much. Sometimes he buysus drinks or ice cream after we practice.

A. خواندن

این تیم بسکتبال من است. ما هر روز بعد از مدرسه تمرین می کنیم. تیم ما “کلوین کلیپرز” نام دارد. ما در تیممان ۱۰ نفر داریم. ما هر شنبه بازی می کنیم. مربی ما آقای فاکس است. او مربی بسیار خوبی است. ما او را خیلی دوست داریم. گاهی اوقات بعد از تمرین ما، او برای ما نوشیدنی یا بستنی می خرد.

B. Questions

۱٫ When do they practice basketball?
_____________________________________________________ .
۲٫ What’s their basketball team’s name?
_____________________________________________________ .
۳٫ How many people do they have on their team?
_____________________________________________________ .
۴٫ When do they play games?
_____________________________________________________ .
۵٫ What’s their coach’s name?
_____________________________________________________ .
۶٫ Do they like Mr. Fox?
_____________________________________________________ .
۷٫ What does Mr. Fox buy them after they practice?
_____________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ They practice basketball every day after school.

۲٫ Their team’s name is the Kelvin Clippers.

۳٫ They have ten people on their team.

۴٫ They play games every Saturday.

۵٫ Their coach’s name is Mr. Fox.

۶٫ They like Mr. Fox very much.

۷٫ He sometimes buys them drinks or ice cream after practice.

زمان حال استمراری

درسی که هم اکنون برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم، یکی از مباحث آموزش زمان ها در گرامر زبان انگلیسی (زمان حال استمراری) می باشد. در این درس ابتدا شما را با تعریف و ساختار زمان حال استمراری آشنا کرده و بعد چندین نکات مربوط به زمان حال استمراری در زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد.

همراه با یادگیری این نکات و توضیحاتی که وجود دارد به راحتی می توانید تمرینات مربوط به زمان حال استمراری را انجام دهید. تمامی تمرینات در این درس همراه با پاسخ می باشند. این درس همراه با Readingهایی که در اختیار شما عزیزان قرار داده است، قصد دارد با استفاده از متن و بکار بردن زمان حال استمراری در جملات، به راحتی این مبحث را به زبان آموزان آموزش دهد. تمامی ریدینگ های موجود در این درس، همراه با ترجمه فارسی می باشند.

تعریف زمان حال استمراری در انگلیسی

عملی که هم اکنون در حال انجام شدن است و هنوز تمام نشده است را زمان حال استمراری می گویند. حال استمراری دارای ۲ فعل می باشد، یکی فعل کمکی ثابت

( am – is – are ) tobe و دیگری فعلی که در حال انجام شدن است و با توجه به منظور جمله، متغیر می باشد.

مثال) I am going to school now.          

اکنون در حال رفتن به مدرسه هستم

  رنگ ها به انگلیسی با تلفظ + فیلم آموزشی

ساختار حال استمراری:

          ing + فعل + am/is/are + فاعل

نکته ۱) هنگام اضافه کردن ing به آخر بعضی از افعال، تغییراتی صورت می گیرد که باید به آنها دقت کرد. افعالی که به یک e ختم می شوند، در هنگام اضافه کردن ing باید e را حذف کنیم.

come + ing —–> coming        

make + ing —–> making

be + ing —–> being     

(استثنا می باشد be)

نکته ۲) کلیه افعال یک بخشی یا دو بخشی که حرف آخرشان بی صدا باشد و حرف ما قبل آخر یک صدادار باشد، در هنگام اضافه کردن ing حرف بی صدای آخر دوبار تکرار می شود.

sit + ing —–> sitting

put on + ing —–> putting on

swim + ing —–> swimming

* اگر حرف آخر بی صدا و قبل از آن، دو حرف صدادار باشد، در این صورت حرف بی صدای آخر تکرار نمی شود.

eat + ing —–> eating

* اگرچه در کلمات زیر، حرف آخر بی صدا است و حرف ما قبل از آخر یک حرف صدا دار دارد اما چون استرس (فشار صوتی) در بخش اول می باشد، به همین جهت حرف بی صدای آخر تکرار نمی شود. افعال زیر را بخاطر بسپارید.

open / listen / answer / happen / limit / cover                 

open + ing —–> opening

نکته ۳) افعال زیر در زمان حال استمراری بکار نمی روند و فقط در زمان حال ساده مورد استفاده قرار می گیرند.

like / love / want / know / understand / need / hate / prefer / depend / remember / mean / believe / forget / seem / consist

نکته ۴) از زمان حال استمراری برای اعمالی استفاده می کنیم که در زمان ادای جمله (یا زمانی نزدیک به آن) رخ می دهند.

The water is boiling. could you turn it off?

آب دارد می جوشد. ممکن است آن را خاموش کنی؟

نکته ۵) برای وضعیت های موقت از حال استمراری استفاده می کنیم.

I’m living with some friends until I find an apartment.

من تا موقعی که آپارتمان پیدا کنم با چند تا از دوستانم زندگی می کنم

نکته ۶) اشاره به یک برنامه قطعی که فرد برای یک آینده نزدیک ترتیب داده است.

I‘m playing tennis with her tomorrow.

من فردا با او تنیس بازی می کنم

فیلم آموزش زمان حال استمراری در انگلیسی

A. Reading

This is my classroom, and these are my classmates. My bestfriend’s name is Andrew. He is writing on the blackboard.My other friend, Amy, is very funny. She is talking and telling jokesto Bradley. They aren’t listening to the teacher. The kid in thefront row is throwing a paper airplane. He is always misbehaving.The teacher is looking at the map, so she doesn’t see the airplane.I’m standing near the window looking outside. It’s a beautiful day.I wish I could go outside right now.

A. خواندن

این کلاس من است، و اینها همکلاسی های من هستند. اسم بهترین دوستم اندرو است. او در حال نوشتن بر روی تخته می باشد. دیگر دوستم، امی، خیلی بامزه است. او در حال صحبت کردن و جوک گفتن به برادلی است. آنها به معلم گوش نمی دهند. بچه ی ردیف جلویی، در حال پرتاب موشک کاغذی است. او همیشه در حال بد رفتاری کردن (بی ادبی) است. معلم به نقشه نگاه می کند، بنابراین او موشک کاغذی را نمی بیند. من نزدیک پنجره ایستاده ام و در حال نگاه کردن به بیرون هستم. روز زیبایی است. ای کاش می توانستم همین الان به بیرون بروم.

B. Questions

۱٫ Where is she (the person who is telling the story) standing?
________________________________________________________
۲٫ What is she doing?
________________________________________________________
۳٫ What does she wish for?
________________________________________________________
۴٫ What is her best friend’s name?
________________________________________________________
۵٫ What is Andrew doing?
________________________________________________________
۶٫ What is Amy doing?
________________________________________________________
۷٫ What is the kid at the front of the class doing?
________________________________________________________
۸٫ What is the teacher doing?
________________________________________________________

پاسخ تمرین‌

۱٫ She is standing at the window.

۲٫ She is looking out the window.

۳٫ She wishes he could go outside right now.

۴٫ Her best friend’s name is Andrew.

۵٫ Andrew is writing on the blackboard.

۶٫ Amy is telling jokes and talking to Bradley.

۷٫ The kid at the front of the class is throwing a paper airplane. He is misbehaving.

۸٫ The teacher is looking at the map.

A. Reading

Sarah is having a party. All of her friends are there. Sarah is wearing a new blue dress. Her friends all look nice, too. They are listening tomusic, dancing, and talking. Some people are sitting on the couchand watching TV. It’s a fun party! Rachel is dancing with Peter.

They have a lot in common. They both like jazz music and horror movies.In the backyard, people are sitting beside the swimming pool. WhenMalika suddenly falls into the pool, everyone laughs … even Malika!Now her clothes are all wet. Everybody is having a great time.Nobody wants to go home!

A. خواندن

سارا یک مهمانی گرفته است. همه دوستانش آنجا هستند. سارا یک لباس جدید آبی رنگ پوشیده است. همچنین، همه دوستانش خوب به نظر می رسیدند. آنها در حال گوش دادن به موسیقی، رقصیدن و صحبت کردن هستند. بعضی از افراد بر روی نیمکت نشسته اند و در حال تماشای تلویزیون هستند. مهمانی سرگرم کننده ای است.

راشل در حال رقصیدن با پیتر است. آنها وجه اشتراک زیادی دارند. آنها هردو موسیقی جاز و فیلم های ترسناک را دوست دارند. در حیاط خلوت (حیاط پشت منزل)، مردم کنار استخر شنا نشسته اند. زمانی که به طور اتفاقی، ملیکا داخل استخر می افتد، همه می خندند… حتی (خود) ملیکا! حالا تمام لباس هایش خیس هستند. همه اوقات خوشی دارند. هیچکس نمی خواهد به خانه برود.

۱٫ Who is at Sarah’s party?
______________________________________________
۲٫ What is Sarah wearing?
______________________________________________
۳٫ What are people doing at the party?
______________________________________________
۴٫ What are the people on the couch doing?
______________________________________________
۵٫ Who is Rachel dancing with?
______________________________________________
۶٫ What do Rachel and Peter have in common?
______________________________________________
۷٫ What happens to Malika?
______________________________________________
۸٫ Is everybody having a great time?
______________________________________________

پاسخ تمرین‌

۱٫ All of Sarah’s friends are at her party.

۲٫ Sarah is wearing a new blue dress.

۳٫ People are listening to music, dancing, talking, watching TV, and sitting beside the swimming pool outside.

۴٫ The people on the couch are watching TV.

۵٫ Rachel is dancing with Peter.

۶٫ Rachel and Peter both like jazz music and horror movies.

۷٫ Malika falls into the pool.۸٫ Yes, everyone is having a great time.

A. Reading

This is Susan and Terry. They are married. They live in a big city. Thisis their daughter Amy. Amy is singing. She loves singing pop music.She wants to be a singer. This is their son Chris. Chris is studying. Hehates studying. He wants to be a fireman.

Their dog is playing on thefloor. Her name is Roxie. Roxie is waiting to go for a walk. Susan andTerry are making dinner. They like to cook together. Terry is chopping vegetables, and Susan is making pasta. Their friends, jane and Barry,are coming over for dinner tonight. The Walkers have lots of friends.They like to go out on weekends. They like to go to the movies or goout for dinner.

A. خواندن

این سوزان است و این هم تری (است). آنها ازدواج کرده اند. آنها در یک شهر بزرگ زندگی می کنند. این دخترشان امی است. امی در حال آواز خواندن است. او عاشق خواندن موسیقی پاپ است. او می خواهد یک خواننده شود. این پسرشان کریس است. کریس در حال درس خواندن است. او از درس خواندن متنفر است. او می خواهد یک (مامور) آتش نشان شود.

سگ آنها در حال بازی کردن بر روی کف زمین است. اسم او روکسی است. روکسی منتظر است تا برای پیاده روی برود.
سوزان و تری در حال درست کردن شام هستند. آنها غذا پختن با یکدیگر را دوست دارند. تری در حال خرد کردن سبزیجات است، و سوزان در حال درست کردن ماکارونی است. دوستانشان، جین و بری، امشب برای شام می آیند. خانواده واکرز دوستان زیادی دارند. آنها دوست دارند آخر هفته ها را به بیرون بروند. آنها دوست دارند به سینما بروند یا برای شام به بیرون بروند.

B. Questions

۱٫ Where do Susan and Terry live?
_____________________________________________________
۲٫ What is their daughter’s name? What is she doing?
_____________________________________________________
۳٫ What does Chris want to be?
_____________________________________________________
۴٫ Who is Roxie?
_____________________________________________________
۵٫ What is Roxie doing?
_____________________________________________________
۶٫ Who is making dinner? What is Terry doing?
_____________________________________________________
۷٫ Who is coming over for dinner?
_____________________________________________________
۸٫ What do the Walkers like to do on weekends?
_____________________________________________________

پاسخ تمرین‌

۱٫ Susan and Terry live in a big city.

۲٫ Their daughter’s name is Amy. She is singing.

۳٫ Chris wants to be a fireman.

۴٫ Roxie is their dog.

۵٫ Roxie is playing on the floor and waiting to go for a walk.

۶٫ Susan and Terry are making dinner.Terry is chopping vegetables.

۷٫ Their friends, Jane and Barry, are coming over for dinner.

۸٫ The Walkers like to go to the moviesor go out for dinner on weekends.

زمان حال کامل

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان حال کامل را در ادامه میتوانید مطالعه کنید.

ساختار

past participle(قسمت سوم فعل)

have (‘ve)have not (haven’t)

I, you, we, they

جملات مثبت و منفی:

has (‘s)has not (hasn’t)

he, she, it

past participle?

(قسمت سوم فعل)

I, you, we, they

have

جملات پرسشی:

he, she, it

has

جدول زمان حال در انگلیسی

چند مثال:

We’ve been to Paris.

He hasn’t lived in Paris.

Have you met him yet?

کاربرد

۱- برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:

I have studied English since 1990.

(از سال ۱۹۹۰ به مطالعه انگلیسی پرداخته‌ام)

She’s lived in Tehran for 10 years.

(او به مدت ۱۰ سال در تهران زندگی کرده است)

How long have you lived in Tehran?

(چه مدتی در تهران زندگی کرده‌اید؟)

I’ve lived in Tehran all my life.

(همه عمرم را در تهران زندگی کرده‌ام)

یک نکته

توجه‌ داشته ‌باشید که در زمان حال کامل، غالباً از اصطلاحات زمانی خاصی مانند since و for استفاده می‌شود. for نشان دهنده دوره‌ای از زمان است که تاکنون ادامه داشته است، ولی since با مقطعی از زمان به کار می‌رود و به معنی «از آن زمان تا کنون» می‌باشد:

seven o’clock

since a year

I have been here for

۱۹۸۰
two months
September
three hours
last week
ten minutes

۲- برای بیان تجربه‌ای که در زمانی در زندگی شخصی اتفاق افتاده است. در واقع این عمل در گذشته روی داده و به پایان رسیده است، اما آثار آن هنوز محسوس است. این که این عمل یا تجربه چه موقعی روی داده، مهم نیست:

I have never been to England.

(من هرگز به انگلستان نرفته‌ام)

She has had several operations up to now.

(تا کنون چندین عمل جراحی داشته است)

He’s written a lot of short stories.

(او داستانهای کوتاه زیادی نوشته است)

۳- برای بیان عملی که در گذشته نزدیک اتفاق افتاده ولی اثر آن در زمان حال مشاهده می‌شود. در این حالت از yet، already، still و just بسیار استفاده می‌کنیم:

توجه

از already بیشتر در جملات مثبت و از yet  بیشتر در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود.

I’ve just had a sandwich.

(من تازه یک ساندویچ خورده‌ام)

I’ve already seen the movie.

(این فیلم را قبلاً دیده‌ام)

The bus hasn’t arrived yet.

(اتوبوس هنوز نرسیده است)

I still haven’t finished my homework.

(هنوز تکالیفم را تمام نکرده‌ام)

چند نکته

۱- اگر ارتباطی با زمان حال موجود نیست (مثلاًچیزهایی که مدتها قبل اتفاق افتاده‌اند) از حال کامل استفاده نکنید.

Hafiz was a Persian poet. He wrote many poems.

but: My father is a writer. He has written many books.

در مثال اول از گذشته ساده استفاده کردیم تا نشان دهیم که او (حافظ) دیگر شعر نمی‌نویسد، ولی در مثال دوم برای اینکه نشان دهیم که او هنوز کتاب می‌نویسد از حال کامل استفاده کردیم.

۲- ما از حال کامل بری ارائه اطلاعات جدید استفاده می‌کنیم. ولی اگر بخواهیم به صحبتمان درباره آن ادامه دهیم، معمولاً از گذشته ساده استفاده می‌کنیم:

A: “Ben has broken his leg.”
B: “Really? How did that happen?”
A: “He fell off a ladder.”

درسی که هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، یکی از مبحث های گرامر انگلیسی (زمان حال کامل) را آموزش می دهد. ابتدا ساختار حال کامل و تعریفی از آن را در اختیار شما قرار می دهد که بیشتر با این مبحث آشنا شوید. و بعد نکته های مهم و مثالی از هر کدام را برای تفهیم بهتر مطالب، برای شما عزیزان عنوان می کند. بعد از آموزش این مبحث گرامری، چندین متن همراه با ترجمه فارسی آن قرار دارد که با جملات حال کامل آشنا شوید. بعد از خواندن متن، سوالات و تمریناتی همراه با پاسخ وجود دارند که بهتر و سریع تر مطالب و نکات را فرابگیرید. هدف این درس، آشنایی شما با زمان حال کامل و یادگیری تمامی مطالب و نکات مربوط به آن است.

عملی که در گذشته انجام شده باشد اما بتوان اثر و نتیجه آن را در زمان حال مشاهده کرد، آن را زمان حال کامل می گویند.

مثال) I’ve never ridden a horse.

من هرگز اسب سواری نکرده ام

توجه) اگر کاری در زمان گذشته انجام شده باشد اما اثری تا به زمان حال نداشته باشد، برای بیان آن هرگز از زمان حال کامل استفاده نخواهیم کرد بلکه برای بیان آن از زمان گذشته ساده استفاده خواهد شد.

ساختار حال کامل:       

قسمت سوم فعل + have/has + فاعل

نکته ۱) زمان حال کامل همراه با Just برای اشاره به عملی استفاده می شود که به تازگی رخ داده است.

He has just gone out.

او همین الان بیرون رفت

نکته ۲) قید ها و نشانه های زمان حال کامل: ۱٫ Since(از، از زمانی که)   ۲٫ For(برای، در طول، به مدت). لازم به توضیح است که پس از since، مبدا زمان (نقطه شروع عمل) و پس از for طول زمان را می آوریم.

  آموزش حروف الفبای آلمانی با تلفظ (20+ نکته اساسی)

We have lived here since 10 years ago.

ما از ۱۰ سال پیش اینجا زندگی کرده ایم

We have lived here for 10 years.

ما به مدت ۱۰ سال اینجا زندگی کرده ایم

* پس از since می توان یک جمله به زمان گذشته یا گذشته کامل نیز آورد.

I have worked here since I left school.

من از زمانی که مدرسه را ترک کردم، اینجا کار می کنم

* عبارات since then (از آن موقع که) و ever since (از آن موقع تا به حال) می توانند با ماضی نقلی بیایند.

He had a car crash last year and has been off work since then (or ever since).

او سال گذشته تصادف کرد و از آن موقع تا به حال سرکار نرفته است

نکته ۳) وجود این کلمات (lately, recently, always, never, ever, so far, up to now, until now, already, yet)، خود نشانه استفاده از حال کامل می باشد.

نکته ۴) توجه داشته باشید که:

been (to) = visited.

I’ve never been to china. Have you been there?

من هرگز از کشور چین دیدن نکرده ام. آیا شما آنجا را دیده ای؟

نکته ۵) همراه با عبارات It’s the second time یا It’s the first time و غیره، باید حال کامل بکار ببریم.

This is the first time I’ve driven a car.

این اولین بار است که من رانندگی می کنم

فیلم آموزش زمان حال کامل در انگلیسی

A. Reading

My husband and I have never taken a holiday together. We’ve wanted totake a holiday for a long time, but we have never had the same holidayschedule. Next month, we both have two weeks off work, so we’re tryingto plan a vacation. I wanted to go to Hawaii, but my husband has alreadybeen to Hawaii. He wants to go skiing in Vermont.

He’s never skied before.I don’t like skiing. I’ve skied three times in my life, but I don’t think I wantto do it again. I’m afraid of heights and don’t want to ride the gondola.My husband also wants to go camping, but I’ve already gone campingtwice this year. He grew up in the city and has never spent much timein the woods.

I grew up in the country and have gone camping everyyear since I was 12 years old. I want to go somewhere I’ve never beenbefore. We both want to go on a cruise. My husband has been on a cruisebefore. He went to the Caribbean.

He had a good time, but we want togo somewhere unusual. Neither of us has been to Alaska, so we thoughtof taking a cruise in Glacier Bay. That is definitely an unusual vacation!There are so many unusual things to see. I have never seen whales before,and my husband has never seen icebergs. We have never hiked alongglaciers. We have both decided that an Alaskan cruise is the best ideafor our vacation.

A. خواندن
من و شوهرم هرگز با یکدیگر به تعطیلات نرفته ایم. ما خواسته ایم که یک تعطیلات برای مدت طولانی داشته باشیم، اما هرگز برنامه تعطیلات یکسانی نداشته ایم. ماه بعد، ما هردو، دو هفته مرخصی داریم، بنابراین ما داریم سعی می کنیم که برای تعطیلات برنامه ریزی کنیم. من می خواستم به هاوایی بروم، اما شوهرم قبلا هاوایی بوده است. او می خواهد به اسکی در ایالت ورمانت برود. او هرگز قبلا اسکی (بازی) نکرده است. من اسکی را دوست ندارم. من سه دفعه در زندگی ام اسکی (بازی) کرده ام، اما فکر نمی کنم که دوباره بخواهم آن را انجام دهم. من از ارتفاع می ترسم و نمی خواهم سوار تله کابین شوم.

همچنین شوهرم می خواهد که چادر بزند (برای مدت چند روز، جایی چادر زدن و مستقر شدن)، اما من امسال، تاکنون ۲ بار چادر زده ام. او در شهر بزرگ شده است و هرگز وقت زیادی را در جنگل سپری نکرده است. من در روستا بزرگ شده ام و از زمانی که ۱۲ ساله بودم، هرسال چادر زده ام.

من می خواهم به جایی بروم که قبلا آنجا نبوده ام. ما هردو می خواهیم به سفر دریایی برویم. شوهرم قبلا به سفر دریایی رفته است. او به جزایر کارائیب رفت. اوقات خوشی داشت، اما ما می خواهیم جای غیرمعمول (عجیب غریب)  برویم. هیچ یک از ما به آلاسکا نرفته ایم، بنابراین ما به رفتن به یک سفر دریایی در “گلسیر بی” (دریایی در آلاسکا، که دارای یخچال طبیعی می باشد) فکر کردیم. قطعا آن یک تعطیلات غیر معمول است!

چیزهای غیرمعمول زیادی برای دیدن وجود دارند. من قبلا هیچوقت نهنگ را ندیده ام، و شوهرم توده یخ شناور را ندیده است. ما هیچوقت به گردش در یخچال طبیعی نرفته ایم. ما هردو تصمیم گرفته ایم که سفر دریایی آلاسکا، بهترین فکر برای تعطیلات ما می باشد.

B. Questions

۱٫ Have they ever taken a holiday together?
___________________________________________________________ .
۲٫ When do they plan to go on a vacation together?
___________________________________________________________ .
۳٫ Which of them has already been to Hawaii?
___________________________________________________________ .
۴٫ Has her husband ever skied before?
___________________________________________________________ .
۵٫ Does she want to go camping? Why or why not?
___________________________________________________________ .
۶٫ Has her husband ever been on a cruise?
___________________________________________________________ .
۷٫ Has either of them been to Alaska?
___________________________________________________________ .
۸٫ Why do they want to go to Glacier Bay?
___________________________________________________________ .
۹٫ Has she ever seen whales before?
___________________________________________________________ .
۱۰٫ Has her husband ever seen icebergs before?
___________________________________________________________ .
پاسخ تمرین‌(برای نمایش کلیک کنید)

۱٫ No, they have never taken a holiday together.

۲٫ They plan to go on a vacation together next month.

۳٫ Her husband has already been to Hawaii.

۴٫ No, he’s never skied before.

۵٫ She doesn’t want to go camping because she’s already gone camping twice this year.

۶٫ Yes, her husband has been on a cruise before.

۷٫ Neither of them has been to Alaska before.

۸٫ They want to go to Glacier Bay because it’s an unusual vacation, and there are so many unusual things to see.

۹٫ No, she has never seen whales before.

۱۰٫ No, he has never seen icebergs before.

A. Reading

I’m very stressed. It has been a very busy week, and I’ve fallen behind scheduleat work. I was supposed to have finished typing a letter for my boss by thismorning, but I haven’t even started it yet. I have a meeting this afternoonwith an important client, but I haven’t prepared for it yet. I have to give aspeech at our annual conference tomorrow, but I haven’t started writing ityet. I haven’t even decided what to write about. I have come up with a fewideas, but I’m scared it will be too similar to the speech that was given lastyear. Each time I start to write, the phone rings.

Now I have stopped answeringthe phone because I can’t get any work done with the interruptions. I haven’teven eaten my lunch yet, but I haven’t got time to go buy a sandwich. I havealready canceled two meetings for tomorrow because I’m so behind in mywork. I have to reschedule those meetings for later in the week. Even when I gohome this evening, I will still have work to do. I have to buy groceries becausewe have eaten almost everything in the house. Also, for the last three days,I have forgotten to mail a very important letter. I will have to mail it tonight.I will be glad when this week is over!

A. خواندن
من خیلی استرس دارم. (این هفته) هفته بسیار پر مشغله ای بوده است، و من از برنامه کاری ام عقب مانده ام.
از من انتظار می رفت که تایپ یک نامه را برای رئیسم، صبح (امروز) تمام کرده باشم، اما من آن را حتی هنوز شروع نکرده ام. من بعدازظهر (امروز) یک جلسه با یک ارباب رجوع مهم دارم، اما برای آن هم هنوز آماده نشده ام.
فردا باید در کنفرانس سالانه مان، سخنرانی کنم، اما من هنوز نوشتن آن را شروع نکرده ام. من حتی تصمیم نگرفته ام که در مورد چه چیزی بنویسم. من ایده های کمی به ذهنم رسیده است، اما می ترسم که خیلی شبیه به سخنرانی شود که سال گذشته ارائه شد.
هربار که شروع به نوشتن می کنم، تلفن زنگ می خورد. اکنون من پاسخ دادن به تلفن را متوقف کرده ام، زیرا نمی توانم هیچ کاری را با وقفه و فاصله انجام دهم.
من حتی هنوز نهارم را نخورده ام، اما وقت نداشته ام که بروم یک ساندویچ بخرم. من تا بحال دوتا از جلسات را برای فردا کنسل کرده ام زیرا در کارم خیلی عقب هستم. من باید بعدا در همین هفته، مجددا برای آن جلسات برنامه ریزی کنم.
حتی وقتی که امروز عصر به خانه بروم، هنوز کاری برای انجام دادن، خواهم داشت. من باید مواد غذایی بخرم، زیرا ما همه چیز را در خانه خورده ایم.
همچنین سه روز گذشته، فراموش کرده ام که یک نامه خیلی مهم را پست کنم. من باید آن را امشب پست کنم. وقتی این هفته به پایان برسد، من خوشحال خواهم شد!

۱٫Why is he so stressed?
_______________________________________________________________________ .
۲٫ Has he started typing the letter for his boss yet?
_______________________________________________________________________ .
۳٫ Has he prepared for his meeting yet?
_______________________________________________________________________ .
۴٫ Has he started writing his speech for the conference tomorrow?
_______________________________________________________________________ .
۵٫ Why is it taking him so long to write his speech?
_______________________________________________________________________ .
۶٫ Has he eaten his lunch yet?
_______________________________________________________________________ .
۷٫ Why does he have to reschedule some meetings for later in the week?
_______________________________________________________________________ .
۸٫ Can he relax at home this evening? Why or why not?
_______________________________________________________________________ .
۹٫ What has he forgotten to do for the last three days?
_______________________________________________________________________ .
۱۰٫ What will he be glad about?
_______________________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ He is so stressed because it has been a very busy week, and he’s fallen behind schedule at work.

۲٫ No, he hasn’t started typing the letter for his boss yet.

۳٫ No, he hasn’t prepared for his meeting yet.

۴٫ No, he hasn’t started writing his speech yet.

۵٫ It’s taking him so long to write his speech because he doesn’t know what to write about, and he’s scared it will be too similar to the speech that was given last year. Also, the phone rings every time he starts to write.

۶٫ No, he hasn’t eaten his lunch yet.

۷٫ He has to reschedule some meetings for later in the week because he’s so behind in his work.

۸٫ No, he can’t relax at home this evening because he has to buy groceries.

۹٫ For the last three days, he has forgotten to mail a very important letter.۱۰٫ He will be glad when this week is over.

A. Reading

Yuko moved to Montreal this year. She has lived in Montreal for about eightmonths. When she moved to Montreal from Tokyo, she was a little nervousand scared, but now she feels very comfortable and knows the city well. Shehas found a very nice apartment downtown, and it’s not too expensive. Shehas found a job teaching Japanese, and she likes it a lot. She’s also seen a lotof places and done a lot of things in Montreal.

For example, Yuko has been to Mount Royal, she has ridden on the Metro, she’s eaten a Montreal bagel, andshe’s met a cute Montreal man. She’s also learned a lot of French and improved her English. She has made a lot of friends, too. Some of her friends are fromMontreal, but some of them have recently moved to Montreal just like Yuko.

She has been to many bars and clubs on Saint Laurent Street. She has even joineda jazz band, and they often play in bars and night clubs. Yuko plays piano in theband. She has taken many photographs of Montreal since she arrived. She likes the brightly painted houses. She has visited many museums and art galleries.She has even survived the cold Montreal winter! She has fallen in love with thecity and all its charms.

A. خواندن

یوکو امسال به مونترال نقل مکان کرد. او در مونترال برای مدت هشت ماه زندگی کرده است. وقتی که او از توکیو به مونترال نقل مکان کرد، کمی دستپاچه شده و ترسیده بود. اما او حالا خیلی احساس راحتی می کند و می داند که شهر خوبی است.

او در مرکز شهر یک آپارتمان بسیار خوب پیدا کرده است که خیلی گران نیست. او یک شغل تدریس زبان ژاپنی پیدا کرده است که آن را خیلی دوست دارد. همچنین او مکان های بسیار زیادی را دیده است و چیزهای (کارهای) زیادی در مونترال انجام داده است. برای مثال، یوکو در “مونت رویال” بوده است، سوار مترو شده است، نان شیرینی حلقوی مونترال را خورده است، و او یک مرد جذاب مونترالی را ملاقات کرده است. همچنین او زبان فرانسوی را خیلی خوب یاد گرفته است و زبان انگلیسی اش را تقویت کرده است.

او همچنین دوستان زیادی پیدا کرده است. بعضی از دوستانش اهل مونترال هستند، اما بعضی از آنها، مانند یوکو جدیدا به مونترال نقل مکان کرده اند. او به کافه ها و کلوب های زیادی در خیابان سن لوران رفته است. او حتی عضو گروه جاز شده است، که اغلب اجرای آنها در کافه ها و کلوب های شبانه می باشد.

یوکو در گروه پیانو می نوازد. او زمانی که (به مونترال) رسیده است، عکس های زیادی از مونترال گرفته است. خانه هایی که رنگ روشن دارند را دوست دارد. او بسیاری از موزه ها و گالری های هنر را بازدید کرده است. او حتی از زمستان سرد مونترال جان سالم به در برده است! او عاشق این شهر و تمام جذابیت هایش شده است.

B. Questions

۱٫ How long has Yuko lived in Montreal?
_______________________________________________________________________________ .
۲٫ Does she feel more comfortable in Montreal now than when she first moved there?
_______________________________________________________________________________ .
۳٫ Has she found an apartment yet?
_______________________________________________________________________________ .
۴٫ Has she found a job? If so, what is it?
_______________________________________________________________________________ .
۵٫ What has Yuko seen and done in Montreal?
_______________________________________________________________________________ .
۶٫ Has she learned a lot of French in Montreal?
_______________________________________________________________________________ .
۷٫ Has she made a lot of friends in Montreal? If so, describe them.
_______________________________________________________________________________ .
۸٫ Yuko often goes out in the evening. What has she done that allows her to go more often to bars and nightclubs?
________________________________________________________________________________ .
۹٫ How does she feel about Montreal?
________________________________________________________________________________

  انواع جمله در انگلیسی (خبری، پرسشی، امری، تعجبی) + مثال

پاسخ تمرین‌

۱٫ Yuko has lived in Montreal for about eight months.

۲٫ Yes, she feels more comfortable in Montreal now than when she first moved there.

۳٫ Yes, she has found a very nice apartment.

۴٫ Yes, she has found a job teachingjapanese.

۵٫ Yuko has been to Mount Royal, ridden on the Metro, eaten a Montreal bagel, and met a cute Montreal man.

۶٫ Yes, she has learned a lot of French in Montreal.

۷٫ Yes, she has made a lot offriends in Montreal. Some ofthem are from Montreal, but some have recently moved there just like Yuko.

۸٫ Yuko has joined a jazz band that often plays in bars and nightclubs.

۹٫ She loves Montreal and all its charms.

زمان حال کامل استمراری

در این درس، شما با زمان حال کامل استمراری در انگلیسی آشنا خواهید شد. این درس همراه با Readingهایی که در اختیار شما عزیزان قرار داده است، قصد دارد با استفاده از متن و بکار بردن زمان حال کامل استمراری در جملات، به راحتی این مبحث را به زبان آموزان آموزش دهد.

همچنین تمامی Readingها، همراه با ترجمه فارسی می باشند. قبل از خواندن متن ها و آشنایی با کاربرد آنها در جمله، قسمتی وجود دارد که شما را با توضیحات کامل و همراه با نکات کلیدی و مهم این درس آشنا خواهد کرد. در این قسمت شما با بسیاری از مطالب و نکات مربوط به زمان حال کامل استمراری آشنا خواهید شد، که به شما کمک می کند به راحتی بتوانید تمرینات مربوط به این قسمت را انجام دهید. تمامی تمرینات همراه با پاسخ می باشند.

تعریف زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

برای بیان عملی که اخیرا یا لحظاتی پیش به پایان رسیده است از زمان حال کامل استمراری استفاده می کنیم. در واقع عملی است که از گذشته شروع شده و الان هست و می خواهد ادامه پیدا کند.

مثال) How long has it been raining?       

چه مدت است که دارد باران می بارد؟

ساختار حال کامل استمراری:

ing + قسمت اول فعل + have/has been + فاعل

نکته ۱) این زمان باید همراه این کلمات (since – for – how long) بکار برده شود، در غیر این صورت زمان حال استمراری نسبت به آن ارجح تر خواهد بود.

نکته۲) عملی که از گذشته تا بحال مرتبا تکرار شده است، از زمان حال کامل استمراری استفاده می کنیم.

16. He has been teaching since he was

16. او از زمانی که ۱۶ سال داشته، تدریس می کرده است
نکته ۳) عملی که از گذشته شروع شده و به تازگی متوقف شده است، از زمان حال کامل استمراری استفاده خواهیم کرد.

The ground is wet. it has been raining.

زمین خیس است. باران می آمده است

فیلم آموزش زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

A. Reading

Peter has been cooking in the kitchen for four hours. He and his wife are having guests over for dinner tonight.He has been working hard to prepare the meal. He has prepared an appetizer, a main course, and some salad, and now he is making the dessert.He is making a cake for dessert, and he has been mixing the ingredients for ten minutes.

Now he just has to bake it for an hour.His wife has been cleaning for several hours as well. She has cleaned the bathrooms, the living room, and the front hallway. Now she’s cleaning the dining room. She has been dusting the furniture for almost 20 minutes now. When Peter finishes cooking, she’s going to help him clean the kitchen. They have been planning this dinner party all week, but they left all the work until the last minute. They have been working so hard that they are exhausted now. They are both very tired and would rather sleep tonight than have guests over.

A. خواندن

پیتر در آشپزخانه به مدت چهار ساعت آشپزی می کرده است. او و همسرش امشب برای شام مهمان دارند. او برای آماده کردن وعده غذایی سخت مشغول کار بوده است. او پیش غذا، غذای اصلی، و مقداری سالاد را آماده کرده است، و اکنون در حال درست کردن دسر می باشد. او در حال درست کردن یک کیک برای دسر می باشد، که مواد را به مدت ده دقیقه مخلوط می کرده است. حالا فقط باید آن را به مدت یک ساعت بپزد.

همسرش هم برای چندین ساعت مشغول تمیز کردن بوده است. او حمام ها، اتاق نشیمن، و راهرو جلویی را تمیز کرده است. حالا او مشغول تمیز کردن اتاق ناهارخوری است. او حالا تقریبا ۲۰ دقیقه است که مشغول گردگیری کردن اسباب و اثاثیه بوده است. وقتی که پیتر پخت و پزش را تمام کند، همسرش می خواهد به کمک او برای تمیز کردن آشپزخانه برود.

آنها تمام هفته را برای مهمانی شام (امشب) مشغول برنامه ریزی کردن بوده اند، اما آنها تمام کارها را تا دقیقه آخر باقی گذاشته اند (انجام نداده اند). آنها آنقدر سخت مشغول کار کردن بوده اند که حالا خسته شده اند. آنها هردو خیلی خسته هستند و ترجیح می دهند که امشب بخوابند تا اینکه مهمان داشته باشند.

B. Questions

۱٫ How long has Peter been cooking in the kitchen?
_________________________________________________________________ .
۲٫ What has he prepared?
_________________________________________________________________ .
۳٫ How long has he been mixing the cake ingredients?
_________________________________________________________________ .
۴٫ How long has Peter’s wife been cleaning the house?
_________________________________________________________________ .
۵٫ Which rooms has she cleaned so far?
_________________________________________________________________ .
۶٫ How long has she been dusting furniture?
_________________________________________________________________ .
۷٫ How long have they been planning this dinner party?
_________________________________________________________________ .
۸٫ Why would they rather sleep than have guests over?
_________________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ Peter has been cooking in the kitchen for four hours.

۲٫ He has prepared an appetizer, a main course, and some salad.

۳٫ He has been mixing the cake ingredients for ten minutes.

۴٫ Peter’s wife has been cleaning for several hours.

۵٫ She has cleaned the bathrooms, the living room, and the front hallway so far.

۶٫ She has been dusting the furniture for almost 20 minutes.

۷٫ They have been planning this party all week.

۸٫ They would rather sleep than have guests over because they have been working so hard that they are exhausted now.

A. Reading

It’s the championship game. My basketball team is playing against ourrival team, the Sharks. We have been playing for one hour so far. We havebeen getting more and more exhausted, but we’re still excited. We havebeen waiting all year for this day. We have been dreaming about winningthe championship. If we win, we’ll get a trophy and our photograph in thepaper. We have been practicing hard all season. The players on the otherteam have been as well.

The game is close so far. They are only a fewpoints ahead! We have been playing really good defense, but the playerson the other team have been scoring more goals. During our breaks, wehave been drinking lots of water and eating power bars. We have beendiscussing how to improve our offensive play with our coach. The Sharkshave been strengthening their defense. Our fans have been cheering loudlythroughout the game. I think we are going to win this game. We have justbeen saving our energy for the last round.

A. خواندن

این مسابقه قهرمانی است. تیم بسکتبال من در حال بازی در مقابل تیم حریفمان، شارکس، می باشد. ما تا حالا به مدت یک ساعت در حال بازی کردن بوده ایم. ما بیشتر و بیشتر احساس خستگی می کرده ایم، اما هنوز هم هیجان زده هستیم. تمام سال را منتظر این روز بوده ایم. ما برای برنده شدن در مسابقات قهرمانی رویاپردازی می کرده ایم. اگر ما برنده شویم، یک نشان پیروزی و عکسمان در روزنامه را به دست خواهیم آورد. ما تمام فصل را سخت مشغول تمرین کردن بوده ایم. بازیکنان تیم مقابل هم همینطور (سخت مشغول تمرین کردن بوده اند).

(امتیاز دو تیم در) بازی تاکنون خیلی نزدیک است. آنها تنها چند امتیاز (امتیازات کمی) جلو هستند. ما دفاع خیلی خوبی داشته ایم، اما بازیکنان تیم مقابل امتیازات بیشتری کسب می کرده اند. در طول زمان استراحتمان، مقدار زیادی آب می نوشیده ایم خوراکی انرژی زا می خورده ایم. ما با مربی مان در حال بحث کردن بوده ایم که چطوری بازی تهاجمی مان را بهبود ببخشیم. تیم شارکس در حال تقویت کردن دفاعشان بوده اند. طرفداران ما در طول بازی، در حال تشویق کردن با صدای بلند بوه اند. من فکر می کنم که ما این بازی را خواهیم برد. ما فقط انرژی مان را برای دور آخر ذخیره می کرده ایم.

B. Questions

۱٫ Who is his basketball team playing against in the championship game?
________________________________________________________________________ .
۲٫ How long have they been playing for?
________________________________________________________________________ .
۳٫ Have they been getting tired during the game?
________________________________________________________________________ .
۴٫ How long have they been waiting for this day?
________________________________________________________________________ .
۵٫ What will they get if they win?
________________________________________________________________________ .
۶٫ How have both teams been preparing for this game?
________________________________________________________________________ .
۷٫ Which team has been scoring more goals?
________________________________________________________________________ .
۸٫ What have they been doing during their breaks?
________________________________________________________________________ .
۹٫ What have they been discussing with their coach?
________________________________________________________________________ .
۱۰٫ What have the fans been doing throughout the game?
________________________________________________________________________ .
۱۱٫ Why does he think that his team is going to win the game?
________________________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ His team is playing againstthe Sharks in the championship game.

۲٫ They have been playing for one hour so far.

۳٫ Yes, they have been getting more and more exhausted.

۴٫ They have been waiting for this day all year.

۵٫ If they win, they will get a trophy and their photograph in the paper.

۶٫ The teams have been preparing by practicing hard all season.

۷٫ The players on the Sharks have been scoring more goals.

۸٫ During their breaks, they have been drinking a lot of water and eating power bars.

۹٫ They have been discussing how to improve their offensive play with their coach.

۱۰٫ The fans have been cheering loudly throughout the game.

۱۱٫ He thinks his team is going to win because they have been saving their energy for the last round.

A. Reading

I have been traveling around Europe for three months. I have beento Germany, Denmark, Italy, and the Czech Republic. I have beenlearning to say “hello” in many different languages. I’m in Franceright now. I have been backpacking around France for three weeks.I have visited Paris, Lyon, and Toulouse. I have seen the Eiffel Towerand Montmartre. I have been sightseeing in the south of France thisweek. I have been eating very well here.

The food is so delicious,and I love the fresh baguettes. I have been buying a baguetteevery morning for breakfast. I have been staying in youth hostelsbecause they are cheaper than hotels. I have met lots of otherbackpackers during my travels. In Toulouse, I met an Australian girland a Japanese guy in the youth hostel, and we have been travelingtogether ever since. We have been traveling by train. I will head offto Spain on my own soon. I have been thinking about going surfing.

الف. درک مطلب

من به مدت سه ماه به دور اروپا سفر می کرده ام. من به آلمان، دانمارک، ایتالیا، و جمهوری چک رفته ام. در حال یادگیری سلام دادن، به زبان های مختلف بوده ام. من الان در فرانسه هستم. به مدت سه هفته به دور فرانسه با کوله پشتی پیاده روی می کرده ام. من فرانسه، لیون، و (بندر) تولوز را بازدید کرده ام. برج ایفل و مون مارتر (محله هنرمندان و کافه های معروف پاریس) را دیده ام. من این هفته در حال بازدید از جاهای دیدنی در جنوب فرانسه بوده ام.

(از زمانی که به اینجا آمده ام) خیلی خوب (غذا) می خورم. غذاها خیلی خوشمزه هستند، و من نان باگت (نان ساندویچی) تازه را دوست دارم. من هر روز صبح برای صبحانه نان باگت می خریده ام. در خوابگاه های جوانان می مانده ام، زیرا آنها ارزان تر از هتل ها هستند.

من در طول سفرم با بسیاری از افراد پیاده دیگر که با کوله پشتی بودند، ملاقات کرده ام. در تولوز، یک دختر استرالیایی و در خوابگاه جوانان یک مرد ژاپنی را ملاقات کردم، و از آن زمان تا بحال با یکدیگر سفر می کرده ایم. ما با قطار سفر می کرده ایم. من به زودی، به تنهایی از اینجا به اسپانیا خواهم رفت. من درمورد رفتن به موج سواری فکر می کرده ام.

B. Questions

۱٫ How long has she been traveling around Europe?
____________________________________________________________________ .
۲٫ Which countries has she visited?
____________________________________________________________________ .
۳٫ What has she been learning?
____________________________________________________________________ .
۴٫ Where has she been traveling for the last three weeks?
____________________________________________________________________ .
۵٫ Has she been eating well in France?
____________________________________________________________________ .
۶٫ What has she been buying every morning for breakfast?
____________________________________________________________________ .
۷٫ Where has she been staying?
____________________________________________________________________ .
۸٫ Who has she been traveling with?
____________________________________________________________________ .
۹٫ How have they been traveling (by what means of transportation)?
____________________________________________________________________ .
۱۰٫ Why does she want to go to Spain?
____________________________________________________________________ .

پاسخ تمرین‌

۱٫ She has been traveling around Europe for three months.

۲٫ She has visited Germany, Denmark, Italy, and the Czech Republic.

۳٫ She has been learning how to say “hello” in many different languages.

۴٫ For the last three weeks, she has been backpacking around France.

۵٫ Yes, she has been eating very well in France.

۶٫ She has been buying a baguette every morning for breakfast.

۷٫ She has been staying in youth hostels.

۸٫ She has been traveling with an Australian girl and a Japanese guy.

۹٫ They have been traveling by train.


۱۰٫ She wants to go to Spain because she wants to go surfing.

ادامه مطلب